Turun tunnin junalle hintaa noin 3,4 miljardia euroa

Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat laskeneet Tunnin junan hinnaksi 3,4 miljardia euroa. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat laskeneet Tunnin junan hinnaksi 3,4 miljardia euroa. Kuva: Marttiina Sairanen

Valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö selvittivät suurten raideliikennehankkeiden rahoitusmahdollisuuksia ja ilmastovaikutuksia. Hankkeiden toteuttaminen edellyttäisi huomattavaa julkisen sektorin taloudellista panostusta, mutta myös muita tulonlähteitä tunnistettiin. Selvitysryhmä julkaisi raporttinsa 24. tammikuuta.

Parhaillaan suunnitellaan nykyistä nopeampia junayhteyksiä julkisomisteisten suunnitteluhankeyhtiöiden toimesta Helsingin ja Turun välille (Turun Tunnin Juna Oy), Helsingin ja Tampereen välille (Suomi-rata Oy) sekä välille Helsinki–Porvoo–Kouvola (Itärata Oy). Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö selvittivät, kuinka paljon kunkin hankkeen toteutus maksaisi valtiolle ja kunnille sekä millaisia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä hankkeiden toteutuksessa voitaisiin hyödyntää. Selvityksen yhteydessä arvioitiin raideliikennehankkeiden ilmastovaikutuksia.

Selvityksen mukaan raideliikennehankkeiden toteuttaminen edellyttäisi huomattavaa julkisen sektorin taloudellista panostusta. Selvityksessä tunnistettiin muitakin tulonlähteitä, kuten liikennöinti- ja käyttäjämaksut ja kiinteistökehitys asemaseuduilla. Niiden suuruus on kuitenkin verrattain pieni suhteessa tarvittaviin investointeihin.

Aiempiin liikenneinfrastruktuurin rahoitusmalleihin verrattuna tarkasteltu hankeyhtiömalli saattaisi kuitenkin pienentää vaadittavan julkisen rahoituksen kokonaismäärää.

Selvityksen perusteella myös yksityiset rahoittajat ovat kiinnostuneet hankkeiden rahoitukseen osallistumisesta, mutta ne todennäköisesti edellyttäisivät hankkeilta valtion takausta, joten viime kädessä investointeihin liittyvät riskit jäisivät julkisen sektorin kannettavaksi.

Hankkeiden investointikustannukset olisivat nykyisten alustavien arvioiden mukaan (vuoden 2022 hintatasossa) Turun tunnin junan osalta noin 3,4 miljardia euroa, Itäradan osalta noin 1,8 miljardia euroa ja Suomi-radan kahden vaihtoehdon osalta joko noin 4,0 miljardia euroa (lentorata ja pääradan kehitys) tai noin 5,5 miljardia euroa (lentorata ja uusi suurnopeusrata).

Ministeriöt arvioivat selvityksen yhteydessä myös raideliikennehankkeiden ilmastovaikutuksia. Arvioiden perusteella ratojen rakennusajan päästöt muodostavat merkittävän osan hankkeiden ilmastovaikutuksia. Nykyisiä rakennusmateriaaleja ja työmenetelmiä käyttäen hankkeiden ilmastopäästöjen laskennallinen takaisinmaksuaika liikennöinnistä saatavilla päästövähenemillä on hyvin pitkä, 140–330 vuotta.

Selvityksen arviot on tehty nykyisen rakennusteknologian puitteissa. Mikäli infrastruktuurirakentamisen piirissä tehdään tulevaisuudessa uusia teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistavat ilmastoystävällisemmän rakentamisen, on mahdollista, että arviot muuttuisivat merkittävästikin vähäpäästöisemmiksi.

Hankkeiden kustannusarvioihin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Hankkeiden suunnittelu on myös eri vaiheissa. Selvityksen tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina, eikä yksin niiden perusteella voida tehdä suoria johtopäätöksiä hankkeiden toteutettavuudesta.

Kaikkien hankkeiden kustannuksiin voivat merkittävästi vaikuttaa myös hankkeista riippumattomat tekijät, kuten globaali taloustilanne ja siitä johtuva inflaatiotaso ja korkokehitys, tai hankkeisiin välillisesti tai suoraan vaikuttavat tekijät, kuten matkustajamäärien kehitys, rahoituksen jäännösarvon muutokset tai arvioitujen tuottojen muutokset.

Arvioitaessa julkiselle sektorille suurista raideliikennehankkeista aiheutuvaa maksurasitetta on huomioitava myös, että hankkeiden toteuttamisella on monenlaisia mahdollisia vaikutuksia, kuten ympäristövaikutukset, yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ja laajemmat taloudelliset vaikutukset, joita tulisi myös punnita mahdollisten investointipäätösten yhteydessä.

Selvityksen tarkoituksena ei ollut ottaa kantaa hankkeiden toteutukseen, vaan selvittää niiden rahoitusmahdollisuuksia ja investointiedellytyksiä päätöksenteon tueksi.

Hankeyhtiöt jatkavat raideliikennehankkeiden suunnittelutyötä. Hankeyhtiöissä tehtävät selvitykset ja työ lisäävät omalta osaltaan päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietopohjaa.

Hankeyhtiöiden tilanne on huomioitu ensimmäisessä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Raidehankkeita tullaan tarkastelemaan osana koko liikennejärjestelmän kehittämistä ja seuraavan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Liikennejärjestelmän näkökulmasta suurten ratahankkeiden vaikutukset myös muuhun liikennejärjestelmään sekä liikenteen palvelutarjontaan tulee selvittää.

Ministeriöiden selvitys toteutettiin yhteistyössä asiaan liittyvien virastojen ja suunnitteluhankeyhtiöiden kanssa. Raideinvestointien suunnittelusta vastaavat tehtävää varten perustetut ja julkisesti omistetut hankeyhtiöt Turun Tunnin Juna Oy, Suomi-rata Oy ja Itärata Oy. Valtion lisäksi hankeyhtiöissä on mukana kaiken kaikkiaan 49 kaupunkia ja kuntaa sekä Finavia. Työssä kuultiin kuntia ja kaupunkeja sekä selvitettiin työeläkeyhtiöiden ja finanssilaitosten näkemyksiä suurten raidehankkeiden rahoituksesta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Enemmistö alueen yrityksistä uskoo tunnin junan vaikuttavan liiketoimintaan myönteisesti

Joulukuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 60,1 prosenttia arvioi, että tunnin juna tulee vaikuttamaan positiivisesti yrityksen liiketoimintaan.

Enemmistö Turun kauppakamarin jäsenistä näkee tunnin junalla olevan toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaan. Joulukuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 60,1 prosenttia arvioi, että tunnin juna tulee vaikuttamaan positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Kielteistä vaikutusta yritykselleen povaa kyselyn mukaan vain 4,6 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi lähes 200 varsinaissuomalaista toimitusjohtajaa.

Kestilänkulmaa korotetaan, sisäpihalle kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo

Kestilänkulma suojellaan ja korotetaan.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina asemakaavanmuutosta, jossa ehdotetaan osoitteessa Kristiinankatu 10a olevan tontin sisäpihalla olevan toimistorakennuksen korvaamista kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla.

Ville Niinistö: Hiilensidonnan markkinoilla monia mahdollisuuksia, mutta selkeitä sääntöjä tarvitaan

Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö ryhtyy neuvottelemaan Vihreän ryhmän edustajana hiilenpoistojen sertifioinnista Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa. Tavoitteena on kehittää sääntelyä hiilensidonnan todentamiseksi ja raportoinniksi ja samalla kannustaa viljelijöitä, metsänomistajia, yrityksiä ja teollisuutta uusien ratkaisujen käyttöönottoon hiilidioksidin sitomiseksi ja varastoimiseksi.

Pihabongauksessa ennätysvähän metsätiaisia

Sinitiaisia nähtiin useimmilla pihoilla.

BirdLife Suomi järjesti viime viikonloppuna Pihabongaus-tapahtuman jo 18. kerran. Tulokset kertovat karua kieltään metsätiaisten alamäestä. Sekä kuusitiaisia että erittäin uhanalaisia hömötiaisia havaittiin vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Töyhtötiaisia on vain kerran ollut vielä vähemmän kuin nyt.

Valkonen jatkaa kokoomuksen puoluehallituksessa

Kansanedustaja, Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Ville Valkonen on valittu jatkokaudelle kokoomuksen puoluehallitukseen. Valkonen on ollut puoluehallituksen jäsen vuodesta 2020.

Ylioppilaskylän rantareitin ulkovalaistus saneerataan

Ylioppilaskylän rantareitti.

Aurajokivarressa sijaitsevan Ylioppiskylän rantareitin valaisinpylväiden ja valaistuksen kunto on heikko. Rantareitin valaistus on heikkokuntoisissa puupylväissä. Ilmajohdot hankautuvat osittain puiden oksistoon. Ulkovalaistuksen saneeraus on tarkoitus toteuttaa kesän aikana siten, että uusi valaistus on toiminnassa 30. kesäkuuta.

Puutarhaliitto ja Martat innostavat jakamaan puutarhataitoja

Marttaliitto ja Puutarhaliiton PUUHA-hanke haastavat kotipuutarhureita jakamaan taitojaan muille.

Tekeminen, taitaminen ja tietäminen ovat keskeisiä asioita puutarhanhoidossa. Marttaliitto ja Puutarhaliiton PUUHA-hanke haastavat kotipuutarhureita jakamaan taitojaan muille. Kampanjaan voi osallistua 25.1.–30.9.

Joka neljäs valvontamaksu johtuu virheestä, joka toistuu vuodesta toiseen

Suomen yleisin pysäköintivirhe oli viime vuonna pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen. Siihen syyllistyi lähes joka neljäs (24,3 %) valvontamaksun saaneista autoilijoista. Vain ani harva käyttää kiekkoa virheellisesti silloin, kun muistaa laittaa sen esille, paljastavat Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten tuoreet tilastot vuodelta 2022.

Yritysten liikevaihdon kasvu jatkui viime kesänä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen yritysten liikevaihto elpyi vahvasti koronakriisistä kevättalvella 2022. Liikevaihdon kasvu on jatkunut myös kesän ja alkusyksyn aikana Venäjän sotatoimista ja kasvaneesta inflaatiosta huolimatta, sillä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yritysten liikevaihto oli 12,6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Hyötytietoa perintö- ja lahjaverosta sekä vähennyksistä

Veronmaksajain Keskusliiton Varsinais-Suomen paikallisyhdistys järjestää neuvontatilaisuuden perintö- ja lahjaverosuunnittelusta maanantaina 30. tammikuuta.

Nostotyö sulkee illalla ja yöllä ajokaistan Helsinginkadulla

Helsinginkatu 22:n kohdalla tehdään nostotyötä maanantain ja tiistain välisenä yönä kello 18.30–6.

Maakuntahallitus edelleen Tunnin junan takana

Maakuntahallitus käsitteli maanantaina Turun tunnin junan tilannetta ja antoi yksimielisen myönteisen lausunnon. Maakuntahallituksella on jo aiemmin sovitut, yksimieliset hallitusohjelmatavoitteet Tunnin junan suhteen. Varsinais-Suomen liitto toistaa aiemmissa lausunnoissaan esille nostetut näkemykset.

TPS:n Valtteri Pulli ja Pauliina Salonen debytoivat jääkiekkomaajoukkueissa

Pauliina Salonen.

Jääkiekon A-maajoukkueen ottelut jatkuvat Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Ruotsin EHT-turnauksessa. Huhtikuussa MM-mitaleista pelaavilla Naisleijonilla ja alle 18-vuotiailla Pikkuleijonilla on edessään viimeiset turnaukset ennen MM-kisoja: Naisleijonat matkaa Saksaan ja Pikkuleijonat isännöi neljän maan turnausta Raumalla ja Eurajoella.

Turun kauppakorkeakoululle aluetalouden lahjoitusprofessuuri

Varsinais-Suomen kunnat lahjoittavat Turun yliopiston kauppakorkeakoululle taloustieteen professuurin erityisalanaan aluetalous. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.

Suomessa viime vuonna 469 euroseteliväärennöstä

Suomessa löydettiin viime vuoden aikana 469 euroseteliväärennöstä. Määrä jatkoi laskuaan edellisvuodesta, jolloin kierrosta löytyi 523 euroseteliväärennöstä.

Korona vähensi suomalaisten liikkumista 2 500 kilometrillä vuodessa asukasta kohden

Koronapandemian vaikutukset suomalaisten liikkumiseen näkyivät matkojen määrissä ja pituuksissa selvästi. Suomalainen valitsee edelleen mieluiten henkilöauton liikkumiseen, seuraavaksi eniten kuljetaan jalan. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemasta säännöllisesti toteutettavasta valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta, joka kartoitti viimeisimpänä suomalaisten liikkumistottumuksia vuonna 2021. Lisääntyneen etätyön vaikutus liikkumisen kokonaismäärään oli kuitenkin pieni.

Ikääntyneiden lähiliikuntamahdollisuudet paranevat Turussa

Turussa käynnistetään hanke, jonka tavoitteena on löytää liikuntapalveluiden ulkopuolelle jääneet ikäihmiset ja tukea aktiivisesti heidän liikkumismahdollisuuksiaan lähellä kotia. Alueelliset Lähiliikkujat-ryhmät lisäävät osallistujiensa hyvinvointia ja alueiden yhteisöllisyyttä. Samalla ne tasaavat liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia kaupungin eri alueiden välillä.

Hesburger-ravintolat kasvattivat myyntiään 19 prosenttia

Kari Salmela.

Hesburger-ravintoloiden myynti kasvoi seitsemässä toimintamaassa 19 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Viime vuonna koko ketjun verollinen myynti oli 409 miljoonaa euroa, josta Suomen ravintoloiden osuus oli 264 miljoonaa euroa. Suomessa myynti kasvoi 13 prosenttia.

Urheilu

TPS:n Valtteri Pulli ja Pauliina Salonen debytoivat jääkiekkomaajoukkueissa

Pauliina Salonen.

Jääkiekon A-maajoukkueen ottelut jatkuvat Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Ruotsin EHT-turnauksessa. Huhtikuussa MM-mitaleista pelaavilla Naisleijonilla ja alle 18-vuotiailla Pikkuleijonilla on edessään viimeiset turnaukset ennen MM-kisoja: Naisleijonat matkaa Saksaan ja Pikkuleijonat isännöi neljän maan turnausta Raumalla ja Eurajoella.

Sauli Heilimön, 41, kuolema jättää suuren aukon suomalaiseen kamppailu-urheiluun

 Aktiiviuransa jälkeen Sauli Heilimö valmensi nuorempaa kamppailijasukupolvea.

Suomalainen kamppailu-urheilukansa joutui vastaanottamaan tammikuun lopulla suru-uutisen, kun tieto 41-vuotiaan Sauli Heilimön kuolemasta levisi sosiaalisessa mediassa.

TPS varmisti naisten runkosarjan voiton

TPS löi lauantaina FBC Loiston 10 -3.

Hallitseva mestari TPS varmisti jo nyt naisten A-lohkon runkosarjan voiton, kun se haki Helsingistä 18. perättäisen kolmen pisteen voittonsa kaatamalla EräViikingit 5–4.

Wilma Murto Varsinais-Suomen paras urheilija, Jarno Koivunen paras valmentaja

Urheiluväki kokoontui Logomoon palkintogaalaan.

Logomossa juhlittiin varsinaissuomalaista urheiluvuotta 2022 yli 800 osallistujan voimin. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) ja järjestäjäkumppaneiden isännöimässä gaalassa jaettiin tunnustusta liikunnassa ja urheilussa menestyneille henkilöille ja tahoille.

Puukkokatsomo: Interillä mahdollisuus markkinointiin

Anton Aaltonen.

FC Inter sai haaviinsa tammikuussa äärimmäisen kiinnostavan pelaajan, kun Anton Aaltosen siirtyminen HJK:n organisaatiosta Turkuun varmistui.

TPS aloittaa Ykkösen Urheilupuiston Yläkentällä

TPS avaa Ykkösen kotipelinsä Urheilupuiston Yläkentällä. Kasper Hämäläinen kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Miesten Ykkösen otteluohjelma on julkaistu. TPS:n osalta sarjapelit potkaistaan käyntiin lauantaina 15. huhtikuuta vierasottelulla tammisaarelaista EIF:ää vastaan.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.