Entistä tarkempaa tietoa teiden, sähkölinjojen, jokien ja metsävarojen kunnosta

Suomen tieverkon kuntoarvio 50 000 kilometrin pituudelta, sähkölinjojen kunnon arviointi ja metsien hoitotarpeiden arviointi jopa puun tarkkuudella. Muun muassa tämä on mahdollista tuoreen tutkimuksen ansiosta.

Pointcloud-hankkeessa mallinnettiin ensi kertaa kohteita, joita Suomessa ei ole ennen kartoitettu näin tarkasti. Laserkeilausta sovellettiin metsien, kaupunkien ja väylien, kuten teiden, sähkölinjojen ja jokien, 3D-mallinnukseen.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa COMBAT/Pointcloud-tutkimushankkeessa laserkeilattiin kohteita ja tehtiin niistä tarkkoja 3D-mallinnuksia. Hankkeeseen osallistui Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n, Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijoita. Kuusivuotisessa hankkeessa mallinnettiin ensi kertaa kohteita, joita Suomessa ei ole ennen kartoitettu näin tarkasti. Laserkeilausta sovellettiin metsien, kaupunkien ja väylien, kuten teiden, sähkölinjojen ja jokien, 3D-mallinnukseen.

Laserkeilausten avulla kerätty tarkka tieto on yhteiskunnalle ja yrityksille hyödyksi, kun tehdään päätöksiä teiden, sähkölinjojen tai metsien hoidosta.

– Käytännössä laserkeilaamalla tuotettu tarkka kuva ympäristöstämme hyödyttää metsien, kiinteistöjen ja väylien, eli merkittävän osan kansanvarallisuudestamme, ylläpidossa, kertoo tutkimusprofessori Harri Kaartinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Mallinnuksia tehtiin myös hankkeessa kehitetyllä omalla monikanavaisella laserkeilausjärjestelmällä, joka on alan uusinta teknologiaa ja tuottaa kohteestaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa. Ympäristön 3D-mallintamista varten Paikkatietokeskuksen ja yliopistojen tutkijat tuottivat algoritmeja, jotka tunnistavat puiden runkoja, kaupungin maankäyttöä tai sähkölinjojen johtimia.

– Tutkimuksessa saavutettujen läpimurtojen ansiosta puulajit ja esimerkiksi teiden päällysteet voidaan tunnistaa aineistosta huomattavasti aiempaa tarkemmin, sanoo Kaartinen.

Aiemmin 3D-mallinnuksia tehtiin tarkkojen ilmakuvien avulla. Maanmittauslaitos tuottaa nykyisin ilmakuvien lisäksi 3D-pistepilviä laserkeilaamalla, jossa kohdetta valaistaan laserilla. Kansallinen laserkeilausohjelma päivittää koko Suomen pistepilven kuuden vuoden välein, lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Lappia.

Nyt laserkeilattiin kohteita, joita Suomessa ei ole ennen kartoitettu tällä tarkkuudella. Siksi valmiita laitteitakaan ei kaupan hyllyillä ollut. Tutkijat rakensivat itse tarvitsemiaan monikanavalaserkeilauslaitteita, joilla ympäristöä kuvattiin mönkijästä, helikopterista ja autosta sekä selkäreppuversiolla maastossa kävellen.

Väylien kuntokartoitusta pilotoitiin laserkeilaimella varustetulla autolla. Kokeilu oli onnistunut ja Suomessa onkin alkamassa tarkan 3D-aineiston kerääminen koko Suomen tiestöstä ja pääkatuverkostosta, yhteensä noin 50 000 kilometrin pituudelta. Aineistosta voidaan tehdä tarkkaa tien ja sen ympäristön kartoitusta ja kuntoarviointia. Aineisto soveltuu myös kaupunkimallien tarkentamiseen.

– Kehitimme hankkeen aikana väyläkartoitusteknologioita eteenpäin, jonka tuloksena niitä päästään soveltamaan käytännön tasolla teiden kunnon inventoinnissa ja ylläpidon optimoinnissa, kertoo professori Hannu Hyyppä Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutista.

Metsien osalta hankkeen tuottamaa tietoa hyödynnetään nyt metsävarojen inventoinnissa. Paikkatietokeskuksen tutkijoiden kehittämän algoritmin avulla on mahdollista mitata automaattisesti ja tarkasti yksittäisten puiden pituus, läpimitta, runkokäyrä, ja tilavuus. Tietoa hyödyntävät suurimmat suomalaiset metsäteollisuuden yritykset.

Laserkeilausta voidaan soveltaa varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

– Hanke edisti merkittävästi patoturvallisuuteen ja tulvasuojeluun tarvittavien työkalujen kehitystä, kiteyttää hydrogeografian ja kaukokartoituksen professori Petteri Alho Turun yliopistosta.

Tutkimustuloksia hyödynnetään myös sähkön toimitusvarmuudessa. Sähkölinjojen kunnon kartoitusta varten tutkijat kehittivät algoritmin, joka erottaa sähkölinjat muusta ympäristöstä. Hankkeessa pilotoitiin hyvin tuloksin ilmasta käsin tehtävää laserkeilausta, mikä helpottaa kuntokartoitusta jatkossa.

Jokien ja uomien tutkimuksessa tuotettua tietoa viranomaiset ja yritykset hyödyntävät mallintamalla täsmällisesti ilmastonmuutoksen, säännöstelyn tai pengerryksen vaikutuksia jokipenkkojen kestävyyteen, eroosioon tai tulvimiseen. Tällä tekniikalla voidaan myös tarkastella vesirakenteiden, kuten siltojen ja patojen yhteydessä tapahtuvia pieniä liikkeitä, joita ei ole perinteisillä mittausmenetelmillä pystytty havaitsemaan yhtä luotettavasti.

Pointcloud-hanke on edistänyt monikanavalaserkeilauksen ja 3D-mallinnuksen hyödyntämistä Suomessa. Hankkeen aikana tekniikan kysyntä ja osaaminen ovat Suomessa laajentuneet uusille toimialoille. Yksi Pointcloud-hankkeen tehtävistä onkin ollut osaamisen ja oppien siirtäminen Suomessa eteenpäin uusille hyödyntäjille.

– Suomen osaaminen laserkeilauksessa on maailman kärkeä. Hankkeen avulla olemme voineet vauhdittaa osaamisen leviämistä Suomessa sekä luomaan yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia pistepilviteknologian yleistyessä lujaa vauhtia. Tutkimuksen laadusta kertoo myös Maanmittauslaitoksen sijoittuminen tutkimuslaitosten ykkössijalle tuoreessa Suomen Akatemian tilastoinnissa, Kaartinen sanoo.

Tiedon jakaminen on osa avoimen tieteen periaatetta, jonka mukaisesti tutkimus ja sen tulokset ovat avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä.

Avoimesti jaettujen aineistojen sekä kannustavien tutkimustulosten myötä 3D-mallinnuksella on erinomaiset edellytykset jatkaa kasvua yhä uusille alueille. Pointcloud-hankkeen päätyttyä on aiheen parissa käynnissä jo useita uusia tutkimushankkeita, kuten kestävään jokiympäristöön keskittyvä Hydro-RDI-Network ja metsällinen lippulaivahanke UNITE.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun väestönkasvu hyytyy

Pandemia hyydytti Turun väestönkasvua eikä vielä osata arvioida onko kyse pysyvästä vai väliaikaisesta ilmiöstä.

Turun kaupungin väkiluku kasvoi viime vuonna vain 746:lla. Väestö kasvoi edellisen kerran alle tuhannella hengellä vuonna 2009. Viime vuosina kasvu on ollut 1 500–2 000 asukasta vuodesta. Turussa oli vuodenvaihteessa 195 137 asukasta, joista 13 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Joenperän silta korjataan Mynämäellä

Joenperän silta on valmistunut 1937.

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitseva Joenperän sillan korjaustyöt kesäkuun alussa. Korjaustyöt kestävät syyskuun loppuun saakka.

Koronatukitoimet auttoivat yrityksiä selviämään pandemian yli, mutta kriisin alkuvaiheessa tuet eivät kohdentuneet aina oikein

Koronakriisin aikana myönnetyt kustannustuet lisäsivät yritysten liikevaihtoa, tekivät yrityksistä voitollisia ja pienensivät riskiä joutua yrityssaneeraukseen. Myönnettyjen kustannustukien ansiosta osa korona-ajan tappiollisista yrityksistä muuttui voitollisiksi. Uudet tukikierrokset ovat kuitenkin hidastaneet talouden tervettä rakennemuutosta. Tämä ilmenee 17. toukokuuta julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) tehdystä Etla-tutkimuksesta Koronapandemian tukipolitiikan arviointi.

Urheilukoulussa palvelukseen astuu lokakuussa kuusi Interin pelaajaa

Juho Hyvärinen.

Urheilukoulun kesälajien saapumiserään valittiin 79 urheilijaa 17 eri lajiryhmästä. Puolustusvoimien urheilukouluun valitut urheilijat aloittavat palveluksensa maanantaina 10. lokakuuta.

Turku suunnittelee Islannin mallin käyttöönottoa harrastustoiminnassa

Turun kaupunki suunnittelee niin sanottua Islannin mallia lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Malli tuotaisiin kaupunkiin moniammatillisesti ja laajassa yhteistyössä.

Lieto ja Marttila Suomen yritysmyönteisimpiä kuntia

Liedon kunnanjohtaja Mika Ingi (vas.), Liedon Yrittäjien puheenjohtaja Timo Kuukasjärvi, yritys- ja työllisyyskoordinaattori Mika Stepanoff ja yritysneuvoja Marja-Leena Hämäläinen.

Varsinais-Suomen maakunta sai menestystä Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä. Lieto voitti yrittäjämyönteisimmän kunnan tittelin neljättä kertaa peräkkäin omassa keskikokoisten kuntien sarjassaan. Marttilan kunta kohosi omassa alle 10 000 asukkaan sarjassaan kahden vuoden takaiselta hopeasijalta kirkkaimmalle mitalille.

Suomen ensimmäinen Etelä-Afrikan omikronvariantti löydetty Tyksissä

Tyks Laboratorioiden Kliinisen mikrobiologian laboratorio on todennut koronaviruksen omikron BA.5-variantin, niin sanotun Etelä-Afrikan muunnoksen, aiheuttaman tautitapauksen Varsinais-Suomessa.

Terveyskeskuksen palvelu pätkii yhä

Koronaan liittyvät puhelut ovat vähentyneet Turun terveysasemille, mutta yhteyden saamista terveyskeskukseen ei huhtikuuhun mennessä saatu lainmukaiselle tasolle. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt selvityspyynnön asiasta kaupungille.

Tuomiokirkkosillan kantavuutta tutkitaan

Tuomiokirkkosillan kantavuutta tutkitaan muun muassa raitiotiesuunnittelun takia.

Tuomiokirkkosillasta laadittiin erikoistarkastus vuosina 2021–22. Sillan eliniän pidentäminen ja käyttöiän määrittäminen edellyttää kantavuustarkastelua, joka on tilattu A-Insinöörit Civil Oy:ltä. Enimmäishinta on 48 600 euroa. Sillalle tehdään myöhemmin monitorointi, jolla saadaan selvyys sillan todellisesta käyttäytymisestä kuormituksen alla sekä käyttöiänmääritys.

Kaupunkipyörät Turkuun vasta kesäkuun lopussa

Turun kaupunkipyörien eli tuttavallisemmin föllärien piti saapua takaisin kaupunkiin kesän kynnyksellä. Koronapandemian aiheuttaman tehdassulun takia fölläreiden saapuminen kuitenkin hieman viivästyy. Tämänhetkinen arvio pyörien saapumiselle on 30. kesäkuuta. Kaupunkipyöräkausi jatkuu 31. lokakuuta saakka.

Ruista riittää kotimaiseen ruisleipään

Ruis pärjäsi talvesta parhaiten ja kohtuullinen kokonaissato on mahdollinen.

Viime syksyn hankalien kylvöolosuhteiden ja kuluneen talven haastavien talvehtimisolosuhteiden takia rukiin riittävyys mietityttää enemmän kuin viime vuosina. Talvi oli hankala kaikille syyskasveille, mutta kokonaisuutena ruis pärjäsi talvesta parhaiten ja kohtuullinen kokonaissato on mahdollinen.

Raisio kerää ehdotuksia kaupungin ilmastoteoiksi

Raision kaupunki laatii ilmasto-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on löytää kaupungille sopivimmat teot ilmaston hyväksi. Asukkaille sekä alueen yrittäjille, yhdistyksille ja muille toimijoille on avattu kysely, jossa he voivat äänestää jo annettuja ehdotuksia tai jättää omia ehdotuksiaan ilmastoteoiksi. Kyselyyn voi vastata 5. kesäkuuta asti.

Ihalan K-Market Raisiossa avataan täysin uutena kauppana

Juha-Pertti ja Minna Ahtinen.

Raision Ihalassa päästään juhlimaan torstaina 19. toukokuuta täysin uutta ja laajennettua K-Marketia. Kauppa on ollut suljettuna tammikuun lopusta remontin vuoksi. K-kauppiaina jatkavat Juha-Pertti ja Minna Ahtinen .

Turun ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin

Turun ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä kiitosta systemaattisesta ja alueellisesti vaikuttavasta TKI-toiminnasta sekä kattavasta ja ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä ohjaavasta laatujärjestelmästä. Ammattikorkeakoulussa koulutuksen suunnittelu perustuu strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin.

Linnanniemestä Turun ensimmäinen taidekaupunginosa

Linnanniemen valinta taidekaupunginosaksi on osa Turun julkisen taiteen ohjelmaa, joka vahvistettiin helmikuussa.

Linnanniemen alueelle laaditaan taideohjelma, jossa määritellään taiteen paikat sekä teosten valintaan liittyvät kriteerit ja prosessit. Taideohjelman laatii julkiseen taiteeseen ja rakennetun ympäristön taidekoordinaatioon erikoistunut konsulttiyhtiö Frei Zimmer.

Tarjouskilpailu toimitilarakennusten tontista Räntämäessä

Turun kaupunki järjestää tarjouskilpailun toimitilarakennusten rakennuspaikaksi tarkoitetusta tontista Räntämäessä. Tontti 853-91-62-16 sijaitsee Räntämäen kaupunginosassa, osoitteessa Emmauksenkuja 1. Tontti on 2 769 neliön suuruinen.

DelSiTechille päänavaus Kiinan lääkekehitysmarkkinoille

Delsitechin toimitusjohtajan Lasse Leino.

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy ja kiinalainen Chengdu Anticancer Bioscience ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen pitkävaikutteisten syöpälääkkeiden kehittämiseksi. Sopimuksen mukaan DelSiTech kehittää yhtiön biohajoavaan silikamateriaaliin perustuvia lääkeformulaatioita Chengdu Anticancer Biosciencen syöpälääkemolekyyleille. Kyseessä on DelSiTechin ensimmäinen lääkekehityshanke Kiinassa.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Pietari Valdin kadulla

Viemäri- ja vesijohtotyötä tehdään 18.–24. toukokuuta Pietari Valdin kadulla Juhannuskadun risteyksen kohdalla. Yksi ajokaista on pois käytöstä.

Urheilu

Urheilukoulussa palvelukseen astuu lokakuussa kuusi Interin pelaajaa

Juho Hyvärinen.

Urheilukoulun kesälajien saapumiserään valittiin 79 urheilijaa 17 eri lajiryhmästä. Puolustusvoimien urheilukouluun valitut urheilijat aloittavat palveluksensa maanantaina 10. lokakuuta.

Loimu menettää taas päävalmentajansa, Barreros siirtyy Italiaan

Aitor Barreros.

Raision Loimun päävalmentaja vaihtuu seuran suunnitelmien vastaisesti jo toisena keväänä peräkkäin voimassaolevasta sopimuksesta huolimatta. Espanjalaisen Aitor Barrerosin sopimuksessa oli optio ensi kaudesta, jonka käytöstä sovittiin seuran ja espanjalaisluotsin välillä huhtikuussa. Hän oli jo sitä ennen saanut sopimustarjouksia Espanjasta ja Saksasta, mutta kieltäytynyt niistä.

Simo Roiha haluaa kokea Tepsin nousujuhlat Turussa

Ykkösen pelaajat valitsivat Simo Roihan huhtikuun parhaaksi. Viime kaudella Roiha kamppaili vahvasti Kalle Taimea ja Rasmus Holmaa vastaan RoPSin paidassa.

Simo Roiha on kokenut paljon, mutta Veikkausliigaan nousu on yksi asia, jota 31-vuotias kärkipelaaja ei ole vielä päässyt urallaan kokemaan. Viime kaudella se oli lähellä, mutta AC Oulu torpedoi RoPSin nousujuhlat.

Essi Pakarinen keilasi naisten Suomen mestariksi Raisiossa

Suomen mestari Essi Pakarinen (kesk.), Peppi Konsteri (vas.) ja Sanna Oksanen.

Essi Pakarinen keilasi sunnuntaina Raisiossa naisten Suomen mestariksi. Lahden Bayta edustava Pakarinen voitti loppuottelussa jännittävien vaiheiden jälkeen Porin Giantsia edustavan Peppi Konsterin . Pronssia saavutti välierässä Konsterille taipunut Sanna Oksanen (Giants).

Teemu Asunmaa dramaattisten vaiheiden jälkeen voittoon Länsirannikon rallissa

SM Mad-Croc Länsirannikon Rallin voittajat, Teemu Asunmaa (vas.) & Ville Mannisenmäki.

Rallin SM-sarjan kauden neljäs osakilpailu ajettiin maaliin Turun seudulla lauantaina. Kaksipäiväisen kisan ja yhdeksän vauhdikkaan erikoiskokeen päätteeksi rallin voittajaksi kruunattiin syntymäpäiväjuhliaan viettänyt Teemu Asunmaa .

Otteluanalyysi: Inter tunaroi voiton

Tommi Jyry osui kahdesti.

Sen piti olla voitto-ottelu ja siltä se pitkään näyttikin. HIFK kuitenkin nousi rankkarimaalilla tasoihin ja kun Inter tunaroi oman rangaistuspotkunsa niin lopputulos oli 2 – 2. Se oli selvä pettymys.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.