Työntekijän kemikaalialtistus pienemmäksi uudella toimintamallilla

Työterveyslaitoksen nikkeli- ja arseenialtistusta koskevassa tutkimushankkeessa kehitettiin edelleen työperäisen kemikaalialtistuksen vähentämiseksi luotua toimintamallia. Sen perustana on työntekijän kanssa työtavoista ja työhygieniasta käytävät keskustelut, jotka käynnistetään, jos kemikaalin pitoisuus virtsassa ylittää työnantajan asettaman hälytysrajan.

Toimintamalli pienentää altistusta, tukee esimiestyötä ja auttaa parantamaan työhygieniaa. Niin sanottua Harjavalta-mallia voidaan soveltaa myös muihin kemikaaleihin, mikäli altistusta seurataan biologisin altistumismittauksin.

Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden altistumista arseenille ja nikkelille 1980-luvulta alkaen, ja tulosten perusteella arvioitiin Harjavalta-mallin vaikutuksia altistumistasoihin. Tuloksista havaitaan altistumisen laskeva suuntaus sekä arseenin että nikkelin biologisissa pitoisuuksissa, vaikka ilman arseeni ja nikkelipitoisuudet ovat pysyneet vakiollisina koko 2000-luvun.

Pitoisuuksien laskemiseen on vaikuttanut tuotantoprosessien paraneminen, parantunut henkilökohtainen työhygienia ja suojainten käyttö eniten altistavissa kohteissa. Harjavalta-mallilla todettiin olleen suuri merkitys pitoisuuksien laskuun.

Mallia on kehitetty harjavaltaisten yritysten Boliden Harjavalta Oy:n ja Nornickel Harjavalta Oy:n kanssa, mistä malli on saanut nimensä ”Harjavalta-malli”.

Harjavalta-mallissa työntekijän altistustason ylittyminen johtaa esimiehen kanssa käytävään keskusteluun.

– Lähtökohtana on osallistaa esimiehet keskustelemaan työhygieniasta alaistensa kanssa, mikä tukee myös hyvää esimiestyötä ja tuo esille mahdollisia kehitys- ja toimenpide-ehdotuksia työhygienian parantamiseksi, kertoo hankkeen vastuuhenkilö, johtava asiantuntija Mirja Kiilunen Työterveyslaitokselta.

Altistumiskeskustelussa käydään läpi työtehtävät, joissa henkilö työskenteli ennen näytteenantoa, selvitetään, oliko kyseisenä tai edellisenä päivänä tapahtunut jotain erityistä tai oliko työpäivä ollut muuten normaalista poikkeava, selvitetään käytetty suojain, sen käyttöaika kyseisenä päivänä ja viimeisin huoltopäivä, pohditaan yhdessä työntekijän kanssa mahdollinen juurisyy korkeampaan altistumiseen ja sovitaan yhdessä toimenpiteet ja mahdollinen kontrollinäytteen ottoaika.

Mikäli arvo on koholla seuraavassakin näytteessä, käydään uusi keskustelu, johon osallistuvat myös työterveyshuolto ja työsuojelu. Edellä mainittujen asioiden lisäksi käydään läpi suojautuminen, suojainten oikea käyttö ja peseytyminen sekä työvaatteiden vaihto ennen näytteenantoa ja/tai kotiin menoa.

– Toimintamallin käyttö ei sulje pois työhygieenisten mittausten tarvetta, koska niiden avulla voidaan varmistaa työpaikan työilman puhtaus sekä määrittää tarvittavat suojaimet ja muut työhygieeniset ratkaisut työpaikan kemikaaliturvallisuuden takaamiseksi, toteaa johtava työterveyslääkäri Markku Pavela Suurteollisuuspuiston työterveysasemalta Harjavallasta.

Hyvän henkilösuojautumisen lisäksi työn tekemistä kehitetään niin, että työvaiheissa otetaan huomioon oikea työhygieeninen toiminta. Se tarkoittaa sitä, että koneiden ja laitteiden osat irrotetaan ja huolletaan ilman ylimääräistä pölyttämistä tai huoltotöissä suoritetaan mahdollisen irtopölyn poisto ennen työn aloittamista.

Oleellista on myös työn suorittaminen oikeassa järjestyksessä. Työhygieenisesti oikein tehty työ vähentää työilman ja pintojen lisäpölyn määrää ja sitä kautta tahatonta altistumista.

Työperäisen kemikaalialtistumisen on perinteisesti ajateltu tapahtuvan pääasiassa hengitysteiden kautta, mutta arseeni on todettu haitalliseksi myös maha-suolistokanavan kautta tapahtuvassa altistumisessa. Työhygieenisen riskinarvioinnin lähtökohtana on lähes aina yksittäisen työntekijän altistumisen arviointi, joka perustuu mm. työpaikalla tehtyihin työhygieenisten mittausten tuloksiin.

Työpaikkakohtaista altistumista arvioitaessa tulee huomioida altistuvien työntekijöiden määrä, altistumisreitti (hengitystie, iho, maha-suolikanava), kuinka usein altistumista tapahtuu, ympäristössä esiintyvän kemikaalin pitoisuus ja huippupitoisuudet, kemikaalin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (partikkelikoko, liukoisuus, kemiallinen muoto) sekä työympäristön ominaisuudet (lämpötila, kosteus, ilmanvaihto).

Yksilötasolla altistumisen suuruuteen vaikuttavat etenkin henkilökohtainen työhygienia ja käytetyt henkilösuojaimet. Työntekijä voi itse minimoida altistumisen käyttämällä henkilönsuojaimia ohjeiden mukaisesti ja noudattamalla muita työnantajan ja työterveyshuollon antamia ohjeita.

Harjavalta-mallia voidaan käyttää kaikissa työpaikoissa, joissa henkilöstön altistumista kemikaaleille mitataan biomonitoroinnin avulla. Biomonitorointia käytetään esim. alumiinin, kromin, seleenin, kadmiumin ja titaanin altistumismittauksissa. Toistaiseksi malli on käytössä testattu Boliden Kevitsa Miningissa Sodankylässä

Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä -hankkeessa kerättiin tietoa ilmapitoisuuksien ja biologisten näytteiden nikkelipitoisuuksien korrelaatiosta erilaisissa työtehtävissä, arvioitiin nikkeliyhdisteiden aiheuttamaa syöpäriskiä, kehitettiin toimintamallia altistuksen vähentämiseksi sekä selvitettiin sen toimivuutta.

Hankkeeseen osallistuivat Boliden Harjavalta Oy:n, Boliden Kevitsa Miningin sekä Nornickel Harjavalta Oy:n työsuojelu ja työterveyshuolto-organisaatiot. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat edellä mainittujen lisäksi Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lyyti pyrkii nousuun

Turkulaisen tapahtumanhallintaohjelmistoyhtiö Lyytin tavoite on saavuttaa merkittävä markkina-asema Euroopassa. Tämän tukemiseksi Vaaka Partnersin hallinnoima rahasto teki sijoituksen yhtiöön ja tuli yhtiön pääomistajaksi. Lyyti tarjoaa verkkopohjaisen tapahtumanhallintajärjestelmän tapahtumien, koulutusten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Lyyti Oy on pohjoismaiden suurin tapahtumanhallintaan erikoistunut ohjelmistoyhtiö.

Keskuskauppakamari: Polttoaineverotuksen vaihtoehtoja tarkasteltava

Hallituksen budjettiehdotuksen mukainen fossiilisten polttoaineiden veronkiristys heikentäisi suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, arvioi Keskuskappakamari. Se vesittäisi osaltaan myös hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää .

Riistasorsien poikastuotto jäi heikoksi

Sinisorsan pesimäkanta kääntyi viime vuoden selkeän pudotuksen jälkeen nousuun.

Kesän sisävesien vesilintulaskentojen perusteella Suomen neljän tärkeimmän riistasorsalajin sinisorsan, tavin, telkän ja haapanan poikastuotto oli heikko. Pesimäkannoissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia viime vuoteen verrattuna.

Rintasyöpälääke letrotsolia vain rajoitetusti saatavilla syyskuun ajan

Fimea on saanut tiedon, että rintasyöpälääke letrotsolia sisältävien lääkevalmisteiden tukkuvarastot ovat huvenneet oletettua nopeammin, eivätkä apteekit saa uusia lääke-eriä normaaliin tapaan. Myyntiluvanhaltijoiden ilmoittamien tietojen mukaan saatavuushäiriö kestää arviolta syyskuun loppupuolelle.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista osassa maata

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille asetusluonnoksen, jossa esitetään merkittäviä pidennyksiä syyskuun 10. päivänä alkavan metsäkanalintujen metsästyskauden metsästysaikoihin. Esitys perustuu siihen, että erityisesti teeri- ja pyykannat sekä Itä-Lapin ja Koillismaan metsokanta ovat viimeisten riistakolmiolaskentojen mukaan jatkaneet edelleen kasvuaan. Lausuntoaika jatkuu perjantaihin 23. elokuuta asti.

Kesä ollut päiväperhosille suotuisa

Alkukesän hellevirtaukset toivat maahamme miljoonia ohdakeperhosia. Niiden jälkeläiset ovat parhaillaan lennossa.

Päiväperhosseurannassa havaitut perhosmäärät kasvoivat lähes kolmanneksella edelliskesästä. Myös useimpien päiväperhoslajien kannat ovat vahvistuneet selvästi. Tällä hetkellä lennossa on runsaasti ohdake- ja nokkosperhosia.

Loton potti nousee 3,6 miljoonaan euroon

Loton kierroksen 33/2019 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee 3,6 miljoonaan euroon.

Omakotitalon alakerrassa tulipalo Raisiossa

Noin 200-neliöisen omakotitalon alakerran makuuhuoneessa syttyi tulipalo lauantaina illalla Raisiossa Ailakkikujalla.

Sairaanhoitopiiri hakee uutta johtajaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallitus päätti, että avoinna oleva sairaanhoitopiirin johtajan virka julistetaan haettavaksi. Tavoitteena on, että hallitus voisi tehdä esityksen valittavasta henkilöstä valtuuston 26. marraskuuta pidettävään kokoukseen. Virka vapautui, kun sitä kolme vuotta hoitanut Leena Setälä siirtyi sairaanhoitopiirin strategiajohtajaksi 16. kesäkuuta alkaen. Viransijaisena on Göran Honga .

Kaupunki
Urheilu

NHL:n työsulkukausi 2012–13 toi Mestikseenkin suuren maailman tuulia

Jesse Winchester poikkesi Kupittaan valoissa NHL:n työsulkukaudella 2012-13.

Vaikka kiekkokausi ei päättyisikään mestaruusjuhliin, saattaa kaudesta muodostua ikimuistoinen. Näin kävi Tuton urheilutoimenjohtaja Elmo Aittolalle NHL:n työsulkukaudella 2012–13.

Puukkokatsomo: Kiinnostavia änäriasetelmia

NHL-kauden alkuun on vielä vajaat pari kuukautta, mutta laineet taalakaukaloiden ympärillä lyövät jo korkeina. Vastikään pohjoisamerikkalaisessa mediassa ryöpytettiin Rasmus Ristolaista TSN:n toimittajan toimesta.

Tuto Hockey ja Forssan Palloseura yhteistyöhön

Mestiksen Tuto Hockey ja Suomi-sarjassa pelaava Forssan Palloseura ovat sopineet kaudelle 2019-20 yhteistyösopimuksesta, joka sisältää seurojen välisen pelaajaliikennesopimuksen. Tämän tarkoituksena on parantaa yhteistyötä sekä edustusjoukkueiden että A-nuorten välillä.

Otteluanalyysi: Inter taisteluvoitolla sarjan kärkeen

Interin valmentaja Jose Riveiro ja HIFK:n Tor Thodesen.

Vartissa neljä maalia. HIFK yllätti Interin jalkapallon Veikkausliigan taistossa räväkällä alulla. Se tuli ryminällä matsiin ja meni kahdesti johtoon. Mutta nykykuntoista Interiä vastaan se välttämättä riitä. Inter punnersi kahdesti rinnalle ja lopulta ohi voittaen ottelun 3-2 (2-2). Kun Ilves hävisi kotonaan KuPSille, Inter meni maalieron turvin sarjakärkeen. Ilveksellä on tosin yksi ottelu vähemmän pelattuna.

TPS:n salibandymiehiä maajoukkuetehtäviin

Lauri Stenfors valittiin maajoukkueeseen.

TPS Salibandyn Mikko Hautaniemi sekä Lauri Stenfors on valittu 7. syyskuuta Ruotsin Alingsåsissa pelattavaan Ruotsi-maaotteluun. Mukana on sekä viime MM-kisoista että kesän leirityksistä tuttu ryhmä.

Futisstudio: Turkulaisjoukkueet puolivälin krouvissa

Juuso Hämäläinen.

Aamusten ja EOM-jalkapallolehden yhteistuotantona toteuttu jalkapallomakasiini pureutuu FC Interin ja TPS:n kuluvaan kauteen. Interin tilannetta valottaa puolustaja Juuso Hämäläinen ja TPS:n osalta laitalinkki Mika Ääritalo . Asiantuntijana on tuttuun tapaan Pauno Kymäläinen ja toimittajana Kimmo Muttilainen .

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.