Sijoitetun lapsen palvelupolkua ja koulunkäyntiä tukeva Sisukas-toimintamalli käyttöön myös Paimiossa

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin palvelupolkua on kehitetty moniammatillisesti yhteistyössä Pesäpuu ry:n ja Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kanssa. Kaarinan lisäksi mallin on nyt ottanut käyttöön Paimio.

Sisukas-toimintamallin rakentaminen Paimiossa aloitettiin syksyllä 2022 yhteisesti Kaarinan kanssa. Paimion osalta prosessi saatiin kuntoon kevään 2023 aikana ja toimintamalli otettiin nyt toukokuussa käyttöön virallisesti.

– Paimiossa Sisukas-toimintamalli koetaan tarpeelliseksi esimerkiksi siksi, että Paimiossa kahdessa lastensuojelulaitoksessa on myös kunnan ylläpitämiä koululuokkia, mutta se ei aina takaa kuntaan sijoitettavalle lapselle tai nuorelle oikeanlaista koulupolkua ja riittäviä tukitoimia. Ainakaan, jos sijoitusta suunniteltaessa ei ole tehty riittävää kartoitusta tai tiedonsiirto edellisestä koulusta ei ole ollut riittävää, kertoo Paimiossa toimintaa koordinoiva erityisopettaja Kaisa Alsi.

Toimintamalli selkiyttää lastensuojelun sosiaalityön, sijaishuoltopaikan ja perusopetuksen yhteistyötä ja toimijoiden roolia sijoitetun lapsen aloittaessa koulun uudessa sijoituskunnassaan.

– Tärkeää on myös lapsen ja nuoren omien toiveiden ja ajatusten kuuleminen elämänmuutosten keskellä. Tavoite on, että jokaisen lapsen koulupolku tukee lapsen kokonaisvaltaista elämää ja auttaa saavuttamaan elämässä niitä unelmia ja toiveita, joita hänellä elämäntilanteestaan riippumatta on, kertoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Reetta Lindfors Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.

Tukitoimien oikea-aikainen järjestyminen ja lapsen osallisuus tukevat koulun aloittamisen sujumista uudessa koulussa.

– Koulumenestys on tutkitustikin tärkein sijoitettua lasta suojaava sekä hänen elämänhallintaansa lisäävä tekijä aikuisuudessa. Sisukas-mallin avulla tuetaan lapsen yksilöllisiä vahvuuksia aikuisten kannattelevan verkoston avulla ja huomioidaan lapsen yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Sisukas-toimintamallin hyötynä on erityisesti tiedonsiirron vahvistuminen lapsen mahdollisten tukitoimien osalta.

– Sosiaalityöntekijällä onkin tärkeä ja iso rooli siinä, että kaikki tarvittava tieto sijoitetun lapsen aiemmasta kouluhistoriasta ja mahdollisista tukitoimista siirtyy lapsen muuttaessa uuteen sijaishuoltopaikkaan ja mahdollisen koulunvaihdon yhteydessä, Lindfors sanoo.

Kun tieto lapsesta on vastaanotettu kunnan sivistystoimessa, lähetetään vastuusosiaalityöntekijälle tiedonkeruulomake. Mikäli yksikkö tai sijaisperhe vastaanottaa lomakkeen, tulee heidän toimittaa se vastuusosiaalityöntekijälle täytettäväksi.

– Tiedonkeruulomakkeen täyttäminen on lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävä, mutta lomake voidaan täyttää myös yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän, huoltajien ja sijaishuoltopaikan kesken, Lindfors kertoo.

Kun tiedonkeruulomake on palautunut täytettynä Sisukas-tiimille, se järjestää tapaamisen lapsen kanssa. Kun tietojen ja tapaamisen perusteella selviää lapsen koulupaikka, pidetään lapsen asioissa yhteinen koulunaloituspalaveri. Tähän osallistuvat lapsen ja koulun edustuksen lisäksi lapsen oma sosiaalityöntekijä, sijaishuoltopaikan edustaja ja huoltajat mahdollisuuksiensa mukaan.

Myös Paimiossa on toive ennakoivasta toimintamallista. Olisi hyvä, että sijoittava sosiaalityöntekijä olisi yhteydessä jo ennen lapsen mahdollista Paimioon sijoituspäätöstä Paimion sivistystoimen Sisukas-tiimiin (sisukas@paimio.fi). Näin tiedetään ennalta, onko kunnalla mahdollisuutta vastata juuri tämän lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisesta.

Mikäli lapsi on jo sijoitettu Paimioon, tulee viimeistään lapsen vastaanottaneen yksikön tai sijaisperheen ohjeistaa lapsen vastuusosiaalityöntekijää olemaan yhteydessä tiimiin.

Vaikka lapsi tai nuori asuu sijaishuoltoyksikössä Paimiossa, hänen asioistaan vastaa oma sosiaalityöntekijä lapsen kotikunnan hyvinvointialueelta. Sijaishuollon myötä lapsi voi siis asua myös toiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa.

Sisukas-toimintamallin käyttöönotosta Paimiossa on pidetty yhteinen tapaaminen Paimion koulujen, oppilashuollon ja sijaishuoltoyksiköiden kesken. Varhan sosiaalityöntekijöille Sisukas-toimintamallin käyttöönotosta eri kunnissa informoidaan säännöllisesti.

– Hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityön näkökulmasta Sisukas-toimintamallin rakennetta tullaan jatkossa hyödyntämään laajasti riippumatta siitä, onko kuntien perusopetuksessa jo olemassa Sisukas-tiimi tai ei. Toivottavaa kuitenkin on, että kunnat lähtevät rakentamaan yhteistyötä tukevaa toimintamallia hyvien kokemusten saattelemana, sanoo Lindfors.

Sisukas-toimintamallin sisäänajo kuntien järjestämään perusopetukseen jatkuu loppuvuoden aikana yhteistyössä Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ja valtakunnallisen lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuun yhteistyönä. Syksylle on suunnitteilla Sisukas-toimintamallin verkkokoulutus kuntatoimijoille ja avoimia koulutuskokonaisuuksia sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa toimiville.

Aamuset-kaupunkiemdia (AKM)

Lapsille ja nuorille tarjolla paljon kesälomatoimintaa Turussa

Turkulaisille lapsille ja nuorille on tarjolla runsaasti toimintaa koulujen kesälomilla. Uudet toiminnot on kehitetty aiempien vuosien kokemusten ja asiakaspalautteiden pohjalta.

Läpiajoliikenne katkaistaan Kristiinankadulla kesäksi

Kristiinankatu on kesäkatuna Eerikinkadun ja Linnankadun välillä elokuun loppuun asti. Kristiinankadun läpiajoliikennettä rajoitetaan Linnankadun ja Eerikinkadun välisellä osuudella 1.6.–31.8. Kadunvarsipysäköinti poistuu kesäkadun ajaksi ja jalankulkijoille varataan lisää tilaa kadulta.

Uusi hanke yhdistää yksinäiset aidoksi kaveriporukaksi

Turussa kesällä toteutettava PARAS. KESÄ. IKINÄ. (PKI) -hanke tuo yhteen yksinäiset ihmiset, jotka kaipaavat uusia kaveri- ja ystävyyssuhteita. Hankkeen tavoitteena on tarjota pilottiin osallistuville kesäksi mukavaa ja maksutonta yhteistoimintaa – juuri sellaista tekemistä, mitä tavalliset kaveriporukat normaalistikin kesällä tekevät.

Hirvensalon rinnevalaistuksen hinta tuplaantui

Hirvensalon rinteen valaistuksen hinta tuplaantui alkuperäisarviosta.

Turun kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on päätöspöytäkirjallaan hyväksynyt Hirvensalon hiihtokeskuksen rinnevalaistuksen kustannusarvion muutoksen. Uusi kustannusarvio on 627 000 euroa.

Poliisi määräsi sanktioita suojatiesääntöjen rikkomisesta ja jalkakäytävillä ajamisesta

Poliisi määräsi lukuisia liikennevirhemaksuja ja sakkoja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen valvontaviikolla, joka järjestettiin 22.–26. toukokuuta. Valvontaviikon tavoitteena oli valvoa suojatiesääntöjen noudattamista ja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja turvallisuutta. Valvonnassa puututtiin lähinnä sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka vaaransi jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien turvallisuutta.

Sähköpotkulautayhtiö Voin turvallisuustapahtuma kannustaa erityisesti keski-ikäisiä ja sitä vanhempia testaamaan sähköpotkulautoja

Varvintorilla voi kokeilla turvallisessa ympäristössä ja henkilöstön avustuksella, miltä tuntuu ajaa sähköpotkulautaa.

Sähköpotkulautayhtiö Voi järjestää keskiviikkona 31. toukokuuta kello 11–14 Varvintorilla yhdessä Liikenneturvan kanssa turvallisuustapahtuman, jossa voi kokeilla turvallisessa ympäristössä ja henkilöstön avustuksella, miltä tuntuu ajaa sähköpotkulautaa. Paikalle rakennetaan lisäksi jurrirata, jossa selviää, miksi humaltuneena ei kannata hypätä skuutin selkään.

Verohallinto: Kesätyöntekijä, muista toimittaa verokortti työnantajallesi

Moni nuori aloittaa kesätyöt touko–kesäkuussa. Verohallinto muistuttaa, että kesätyöntekijöiden pitää toimittaa työnantajalleen verokortti, jotta palkasta ei pidätetä 60 prosenttia veroa. Yli 15-vuotiaiden verokortit löytyvät OmaVerosta, jonne huoltaja voi tarvittaessa kirjautua alaikäisen puolesta.

Kaarinaan uusi poistotekstiilin keräyspiste

Lounais-Suomen Jätehuolto on lisännyt uusia poistotekstiilin keräyspisteitä alueelleen.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on lisännyt uusia poistotekstiilin keräyspisteitä alueelleen. Uudet pisteet löytyvät yhteyskumppanien toimitiloista Salosta, Kaarinasta ja Taalintehtaalta.

Huoltaja voi nyt asioida OmaKelassa lapsensa puolesta

Huoltaja voi nyt hakea OmaKelassa alaikäisen lapsensa puolesta joitakin etuuksia ja lähettää liitteitä. Huoltajan asiointia OmaKelassa kehitetään koko ajan.

Toimeentulotuen saajien määrä väheni edelleen viime vuonna

Toimeentulotuen kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset (1000 €, 2022 hinnoin) vuosina 1995–2022.

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni viisi prosenttia ja toimeentulotukea saaneiden henkilöiden kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Aikuisväestöstä 10–40 prosenttia herkistyy tuoksuille

Tuoksuille herkistyneet elävät nyt jännittäviä aikoja, pahimmillaan miettivät uskaltaako vastata saapuviin kutsuihin kyllä vai ei. Monella on kokemusta siitä, miten joutuu poistumaan julkisilta paikoilta tai liikennevälineistä kanssaihmisten käyttämien voimakkaiden ja suuren tuoksukuorman aiheuttaman oireilun takia.

Väitös: Broilerintuotannosta tullut osa suomalaista kirjallista kulttuuria

Helena Ääri.

Broilerikanoja kuvataan suomalaisessa kaunokirjallisuudessa usein ja jatkuvasti moninaistuvin tavoin. Broilereita esiintyy niin rikoskirjallisuudessa, romanttisessa viihteessä, sarjakuvissa kuin niin sanotussa taideproosassakin. FM Helinä Äären väitöstutkimuksessa selvisi, millaiset kanoja koskevat käsitykset ovat kulttuurissamme laajasti jaettuja.

Naantalin, Raision ja Ruskon lapsiperheiden hyvinvointikyselyn pohjalta tehdään kehitystyötä

Naantali, Raisio ja Rusko toteuttivat huhtikuussa yhteisen hyvinvointikyselyn alueensa lapsiperheille. Kyselyn avulla kunnat keräsivät lapsiperheiden kokemustietoa perheen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 865 henkilöä, joista 327 asui Naantalin, 328 Raision ja 210 Ruskon alueella.

Sakari Alhopuron säätiö lahjoitti liki 900 000 euroa tutkimukseen

Sakari Alhopuron säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja yhteensä 18:lle lääketieteen ja luonnontieteen tutkijalle. Heistä 7 eli yli kolmannes saa jatkorahoitusta säätiön tuella aiemmin käynnistyneen tutkimushankkeensa jatkamiseen. Säätiö korostaa pitkäjänteisen tutkimustyön tärkeyttä.

Työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Varoja oli maaliskuun päättyessä 241 miljardia euroa. Varojen kasvu tuli lähes täysin osakesijoituksista.

Yhä harvemmat saavat kotihoidon palveluja, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa

Kotihoitoa säännöllisesti saavien määrä on vähentynyt, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa. Viime vuonna 114 000 asiakasta sai kotihoidon palveluja säännöllisesti, mikä on noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Yli puolet (59 %) säännöllisen kotihoidon asiakkaista sai kotihoidon palveluja päivittäin.

Itäinen Rantakatu poikki liikenteeltä heinäkuussa

Infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää on päätöspöytäkirjallaan päättänyt, että Itäisen Rantakatun Myllyahteen ja Kaskenkadun välillä voidaan sulkea työnaikaisesti aikavälillä 3.7.–4.8. ja tarvittaessa 1.7.–4.8.2024. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa mahdollisista valituksista huolimatta.

Kela muistuttaa lääkäreitä edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisestä

Kela lähettää tänä keväänä lääkemääräyspalautetta lääkäreille, jotka ovat määränneet kalliita biologisia lääkkeitä, vaikka niille olisi ollut saatavilla vastaavia edullisempia vaihtoehtoja. Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkkeiden hintoihin.

Urheilu

Tuto Volley etsii viimeistä palaa ilman kiirettä

Tuto Volley haluaa olla myös Jani Niskakankaan alaisuudessa vahva torjuntajoukkue.

Lentopallon Mestaruusliigan Tuto Volley on tehnyt kevään aikana kovasti töitä ensi kauden joukkueen kasaamisessa. Niinpä joukkue onkin ollut lähes valmiina jo toukokuun alusta lähtien.

Eetu Huuhtanen ja Jussi Niska Interistä Pikkuhuuhkajiin

Eetu Huuhtanen.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.

Karppinen D-finaalin viides EM-soudussa

Olli-Pekka Karppisen urakka olympiasoudun EM-kilpailuissa Bledissä päättyi miesten yksikön D-finaalin viidenteen sijaan. Kilpailuiden ainoa suomalaissoutaja oli positiivisin mielin.

Åboraakkeli: F-liigan drafti – kuriositeetti vai muuta?

Kuka on kaikkien aikojen ensimmäinen F-liigaan varattu pelaaja ja mikä seura hänet varasi?

Otteluanalyysi: TPS ratkaisi rangaistuspotkusta, jota ei olisi pitänyt tuomita

Ratkaisun hetki. Erotuomari Lassi Siukkola näyttää SalPan Michael Johnille punaista ja pallo viedään pilkulle.

Dramaattinen ottelu. Kehnosti jalkapalloilun Ykkösen aloittanut TPS oli jälleen suurissa vaikeuksissa ”paikallispelissä” Salon Palloilijoita vastaan, mutta pystyi kuin pystyikin kääntämään pelin tappioasemasta voitoksi. Kotijoukkue sai merkittävää apua erotuomari Lassi Siukkolalta , joka kotipelissä Gnistania vastaan ajoi kentältä kevyin perustein TPS-pelaajan. Nyt punaista korttia katseli SalPan toppari Michael John , joka heittäytyi peittämään Joonas Lakkamäen laukausta.

Karppinen D-finaaliin EM-soudussa

Olli-Pekka Karppinen ei onnistunut toivomallaan tavalla olympiasoudun EM-kilpailujen keräilyerissä Slovenian Bledissä. Karppinen tavoitteli miesten yksikössä keräilyeristä paikkaa 12 parhaan joukkoon. Hän jäi kuitenkin eränsä viidenneksi, mikä vei A-/B-välierän sijaan C/D-välierään. Siellä hän oli neljäs, mikä toi paikan D-finaaliin.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.