Työeläkkeet avioero-osituksen unohdettu varallisuuserä

Avioerotilanteessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan. Työeläkeoikeudet muodostavat kuitenkin merkittävän poikkeuksen tähän pääsääntöön – osituksessa niitä ei huomioida, vaikka ne ovatkin taloudellisesti merkittävä varallisuuserä.

Tiina Väisäsen väitöstutkimuksessa Eläkkeet avioero-osituksessa tarkastellaan yhtä puolisoiden tärkeintä varallisuuserää: lakisääteisiä työeläkeoikeuksia ja niiden merkitystä avioeron jälkeen toteutettavassa omaisuuden jaossa eli osituksessa.

Tutkimuksessa arvioidaan, tulisiko työeläkeoikeudet ottaa huomioon jaettaessa puolisoiden omaisuutta avioerotilanteessa. Nykyisellään näin ei tehdä, eli ne ovat ikään kuin turvasäilössä ositukselta. Tutkimuksen keskeisin väite on, että puolisoiden työeläkeoikeudet olisi perusteltua ottaa osituksessa huomioon. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista nykyistä avioliittolakia tulkitsemalla, vaan työeläkeoikeuksien huomioon ottaminen osituksessa vaatisi muutoksia lainsäädäntöön.

Ositussääntelyn lähtökohtana on, että avioliiton päättyessä puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus puolitetaan. Sääntely perustuu olettamalle, jonka mukaan puolisoiden välillä vallitsee avioliiton aikana taloudellinen yhteisyys ja he myös toimivat perheen hyväksi parhaan kykynsä mukaan. Sääntely rakentuu lisäksi ajatukselle, että puolisot ovat yhdenvertaisia ja heidän taloudelliset ponnistelunsa perheen hyväksi ovat yhtä arvokkaita.

– Työeläkeoikeudet ovat sellaista puolisoiden varallisuutta, jonka kerryttämiseen toinen puoliso yleensä välillisesti avioliiton aikana vaikuttaa. Ne ovat ansiotuloon perustuvia oikeuksia, eli eräänlaista myöhennettyä palkkaa, ja ne voidaan siten rinnastaa puolisoiden ansio-omaisuuteen, jonka puolittamista on tyypillisesti pidetty oikeudenmukaisena niin Suomessa kuin muuallakin, Väisänen sanoo.

Taloudellisesti tarkastellen kysymys on merkittävä: Tilastojen mukaan kaikkien Suomessa jo kertyneiden työeläkeoikeuksien yhteenlaskettu arvo on yhtä suuri kuin kotitalouksien nettovarallisuus yhteensä. Aihe on merkittävä myös siksi, että osituksia ratkotaan vuosittain tuhansia: Tilastojen mukaan nykyisin solmituista uusista avioliitoista noin neljä kymmenestä päättyy eroon. Kaikkiaan joka vuosi tuomitaan noin 13 000 avioeroa.

Nykyinen sääntely, jossa työeläkeoikeuksia ei oteta osituksessa huomioon, voi aiheuttaa epäoikeudenmukaisia tilanteita, sillä työeläkeoikeudet jakautuvat usein epätasaisesti puolisoiden kesken. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi perheen sisäinen työnjako (vain toinen puoliso vastannut perhevapaista) tai toisen puolison toimiminen yrittäjänä. Lisäksi epäoikeudenmukaisia ositustilanteita saattaa joskus aiheutua siitä, että puolisoiden vapaaehtoiset eläkesäästöt usein otetaan osituksessa huomioon. Erilaisia eläkeoikeuksia kohdellaan siten osituksessa eri tavoin.

Ongelma on huomioitu paitsi Eläketurvakeskuksen selvityksissä myös kansainvälisten järjestöjen toimesta. Esimerkiksi naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n CEDAW-yleissopimuksen toimeenpanoa valvovan komitean mukaan puolisoiden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden kannalta voisi olla tärkeää, että avioliiton aikana kertyneet eläkeoikeudet olisi mahdollista jakaa avioerotilanteessa.

Ongelman ratkaiseminen on kuitenkin hankalaa. Eläkeoikeuksien osittaminen vaatisi ratkaisuja moniin kysymyksiin ja aihe on kaikkiaan vaikea, sillä työeläkeoikeudet ovat erityislaatuista, kollektiiviseen eläketurvaan liittyvää ja osittain sosiaaliturvaan rinnastettavaa varallisuutta, joka on kytköksissä monimutkaiseen työeläkejärjestelmään. Työeläkeoikeuksien osittamisessa olisi siis otettava huomioon paitsi avioliittolaki myös monimutkainen työeläkelainsäädäntö.

Parhaiten työeläkeoikeuksien osittaminen saataisiin toteutettua kokonaisratkaisulla siten, että puolisoiden työeläkeoikeudet ositettaisiin erillisessä prosessissa. Näin toimitaan esimerkiksi Saksassa, mutta sikäläinen järjestelmä on monimutkainen. Muissa Pohjoismaissa asiaa on lainvalmistelutasolla pohdittu, mutta mahdollisuus ositukseen on kuitenkin torjuttu. Siellä eläkeoikeuksien osituksessa aiheuttamia kohtuuttomimpia tilanteita on pyritty korjaamaan erilaisin lainsäädännöllisin osittaisratkaisuin.

On oletettavaa, että Suomessa päädyttäisiin samanlaiseen johtopäätökseen kuin muissa Pohjoismassa. Siksi Väisäsen tutkimuksessa on tarkasteltu myös erilaisia osittaisratkaisuja: Ruotsissa omaksuttua vapaaehtoisten eläkevakuutusten sovittelusäännöstä sekä Norjassa ja Tanskassa omaksuttuja hyvityssäännöksiä. Niistä on saatavissa käyttökelpoisia malleja myös Suomeen.

Esitetyt korjausmallit tarjoaisivat kuitenkin oikeussuojaa vain niille puolisoille, joilla muuta ositettavaa omaisuutta on riittävästi siten, että sillä kyetään tasoittamaan työeläkeoikeuksien aiheuttamat erot. Lisäksi ne tarjoaisivat korjauskeinoja vapaaehtoisten eläkevakuutusten osituksessa aiheuttamiin epätasapainoisiin tilanteisiin.

OTL Tiina Väisänen väittelee 30. syyskuuta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Täyttä asiaa: Avokeittiö luo turvallisuutta

Kirjoittaja pitää hyvänä sitä, että keittiönurkkaus on samassa huoneessa kuin tietokonepöytä.

Aamusissa oli juttu avokeittiöistä, jotka herättävät sekä ihastusta että vihastusta. Olen 75-vuotias ja jo hajamielinen. Pidän hyvänä sitä että keittiönurkkaus on samassa huoneessa kuin tietokonepöytäni. Siten en voi unohtaa ruokakattilaa liedelle, kun olen samassa tilassa.

Kansanedustaja Sofia Virran Linnan juhlien puku kunnioittaa varsinaissuomalaista yrittäjyyttä Ukrainaa unohtamatta

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) suosii Linnan juhlissa varsinaissuomalaisten yrittäjien luomuksia niin puvussa ja asusteissa kuin meikissä ja hiuksissa, kynsitaidetta myöten. Virta saapuu itsenäisyyspäivän vastaanotolle kumppaninsa Atte Ailion kanssa. Parille Linnan juhlat ovat ensimmäinen isompi julkinen esiintyminen yhdessä.

Kansanmusiikki ja gregorianiikka kohtaavat Mysterium Nativitatis -konsertissa

Marianne Maans ja Sofia Lindroos.

Kansanmusiikki ja gregorianiikka kohtaavat Sofia Lindroosin ja Marianne Maansin Mysterium Nativitatis -konsertissa 8. joulukuuta kello 19 Maarian kirkossa ja 9. joulukuuta kello 19 Nauvon kirkossa.

Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan Kelan tiedoissa olevalle tilinumerolle

Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan 23. joulukuuta. Maksu maksetaan Kelan tiedossa olevalle tilinumerolle. Mahdollinen uusi tilinumero täytyy ilmoittaa Kelaan viimeistään 9. joulukuuta.

Itsenäisyyspäivän illan päätteeksi kajahtaa Finlandia

Tuomiokirkossa voi kuunnella Finlandiaa.

Itsenäisyyspäivänä kirkoissa vietetään jumalanpalveluksia. Pyhän Katariinan kirkon pihapiirissä järjestetään jo perinteeksi muodostunut joulutori. Tuomiokirkkoon voi tulla kuuntelemaan Finlandian kello 21.

Kupittaan kärjen hankekumppaniksi YIT-vetoinen Terävin kärki

Turun kaupunginhallitus valitsi maanantaina Kupittaan kärjen hankekumppaniksi Terävin kärki -nimisen yhteistyöryhmän. Ryhmän muodostavat YIT Suomi Oy, Lundén Architecture Oy ja Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy sekä nimettyinä alihankkijoina COBE A/S sekä AFRY Finland Oy ja WSP Finland Oy.

Aluekehityksen asiantuntija Timo Aro Turun kaupungin tutkimusjohtajaksi

Timo Aro.

Aluekehityksen asiantuntijasta Timo Arosta tulee Turun kaupungin tutkimusjohtaja. Aro aloittaa työssä maaliskuun alussa 2023. Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen päätti rekrytoinnista maanantaina.

Raportti: Nykyisten sähköpotkulautojen käyttöikä viisi kertaa aikaisempia malleja pidempi

Yhdysvaltalainen, urbaaniin liikenteeseen erikoistunut konsulttiyhtiö Brightside on laatinut mallin yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen käyttöiän laskemiseksi. Yhtiö on julkaissut lisäksi raportin nykyisin käytössä olevien sähköpotkulautojen käyttöiästä, jossa hyödynnetään Voi Technologyn eurooppalaista dataa. Raportin mukaan Voin sähköpotkulaudan arvioitu käyttöikä rungon osalta on 4,6 vuotta ja akun osalta 3,7 vuotta.

Tuhoutuneen liikerakennuksen tilalle Nosturinkadulle tulossa K-ryhmän supermarket

Aloitteentekijän Schauman Arkkitehdit Oy:ltä tilaama alustava viitesuunnitelma.

​Kaavoituksessa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavanmuutos Sataman kaupunginosan korttelin 14 tontille 2. Työnimeltään kaavanmuutos on Nosturinkatu 2. Kaavan laadinnasta vastaa kaavoitusarkkitehti Sofia Korte .

Lannan parempi kierto ja maksuttoman kipsikäsittelyn laajempi hyödyntäminen olennaista Saaristomeren tilan parantamisessa

Saaristomeren tila on heikentynyt huolestuttavasti viimeisten vuosikymmenten ajan. Suurin ongelma on ihmistoiminnan aiheuttama rehevöityminen, joka on seurausta mereen tulevista liian suurista fosforin ja typen määristä. Meren ravinnekuormitus moninkertaistui viime vuosisadalla, kun kasvaneiden kaupunkien sekä teollisuuden jätevesiä on johdettu mereen ja kemiallisia lannoitteita on otettu käyttöön maataloudessa.

Väestökehitys palautunut lähes koronapandemiaa edeltäneelle tasolle Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen väestökehitys on palannut kuluvan vuoden aikana lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoa. Suurin muutos väestökehityksessä on Turun palaaminen maakunnan väestökasvun selväksi veturiksi. Turun väestönkehitys nousi kuluvan syksyn aikana vuositasolla yli 2 000 asukaan kasvuun, millä tasolla se on aiemmin ollut vuonna 2018. Sen sijaan korona-aikana nopeasti kasvaneissa Turun kehyskunnissa väestönkasvu on hidastunut.

Turku Energialle lisää tuulivoimaa – uusiutuvaa tuulivoimaa pian jo yli 30 prosenttia sähkön tuotannosta

Turku Energian tuulivoimatuotanto kasvaa 87,5 gigawattitunnilla vuodessa Suomen Hyötytuuli Oy:n Siikajoen tuulipuistohankkeen myötä. Pohjois-Pohjanmaalle rakennettava Siikajoen tuulipuisto tulee olemaan yrityksen toistaiseksi suurin tuulipuisto sekä Turku Energian mittavin tuulivoimainvestointi tähän mennessä.

TPS:n Lassi Lehtinen EHT-joukkueen maalille

Lassi Lehtinen.

Jääkiekon A-maajoukkueen kausi jatkuu ensimmäistä kertaa pelattavalla Sveitsin EHT-turnauksella, jonka Suomi aloittaa kotijäältä. Helsingin jäähallissa torstaina 15. joulukuuta pelattavaan otteluun saapuu vastustajaksi Tshekki. Ensi viikolla kotimaassa pääsee katsomaan myös MM-kisoihin valmistautuvien Tyttöleijonien otteita Vierumäellä, alle 16-vuotiaat pojat ottavat mittaa Ruotsista Oulun seudulla pelattavissa otteluissa.

Itsenäisyyspäivää vietetään epävakaisessa ja vaihtelevassa säässä

Ilmatieteen laitoksen maanantaina 5. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan itsenäisyyspäivän sää on suuressa osassa maata epävakainen.

Ravintoverkon huipulla olevien lajien ympäristömyrkkykuorma kertoo Suomen rannikon meriekosysteemin tilasta

Riikka K. Vainio.

Ympäristömyrkkyjen kertyminen ravintoverkon huipulla oleviin lintulajeihin paljastaa, että Itämeren eliöstössä vuosikymmeniä esiintyneiden pysyvien yhdisteiden lisäksi Suomen rannikolla esiintyy myös joitain uusia ympäristömyrkkyjä, joiden käyttäytymistä ravintoverkossa ei tunneta hyvin.

Miten Turun kaupunki on varautunut talven kiertäviin sähkökatkoihin?

Turun kaupunki on varautuu talven kiertäviin sähkökatkoihin. Sähkökatkoja ennakoidaan tulevan pakkaskaudella, todennäköisesti tammi–helmikuussa.

Joulun aika saapuu Raisioon torstaina

Joulupuuroa on Raisiossa tarjolla noin 500 annosta.

Raision keskustassa avataan joulun aika torstaina 8. joulukuuta kello 14–19. Joulutapahtumaa edeltää normaali toritorstai, joten torilla tapahtuu koko päivän. Tapahtuma noudattaa aika pitkälti aiempia perinteitä, mutta tapahtumalavan paikka on uusi, sillä se on niin sanotun pikkutorin puolella Tasalan Kamarin ja Raision Näkökulman edustalla.

Oppilaat eriarvoisessa asemassa jo kouluun tullessaan

Kansallisista oppimistuloksista sekä käynnissä olevasta oppimisanalytiikan tutkimuksesta ja osaamisen eriytymisen ehkäisystä keskustellaan Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin järjestämässä tilaisuudessa maanantaina 12. joulukuuta kello 12 (luentosali XXI, Agora, Turun yliopisto). Tilaisuudessa pääpuhujana on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen .

Urheilu

TPS:n Lassi Lehtinen EHT-joukkueen maalille

Lassi Lehtinen.

Jääkiekon A-maajoukkueen kausi jatkuu ensimmäistä kertaa pelattavalla Sveitsin EHT-turnauksella, jonka Suomi aloittaa kotijäältä. Helsingin jäähallissa torstaina 15. joulukuuta pelattavaan otteluun saapuu vastustajaksi Tshekki. Ensi viikolla kotimaassa pääsee katsomaan myös MM-kisoihin valmistautuvien Tyttöleijonien otteita Vierumäellä, alle 16-vuotiaat pojat ottavat mittaa Ruotsista Oulun seudulla pelattavissa otteluissa.

TPS:llä täydellinen viikko F-liigassa

TPS jyrää sekä miesten että naisten F-liigassa.

TPS repäisi F-liigan kärjessä jo kahdeksan pisteen kaulan seuraaviin, kun se huipensi kolmen voiton viikkonsa kaatamalla kotona Kupittaalla OLS:n 4–1.

Eveliina Lehtiselle thainyrkkeilyn PM-kultaa

Turku Muay Thain Eveliina Lehtinen on voittanut alle 17-vuotiaiden PM-mestaruuden alle 57 kilon sarjassa. Lehtinen voitti finaalissa Ruotsin mestari Mitra Wetzelmayrin puhtaasti 3–0. Mestaruuden arvoa lisää se, että Lehtinen täytti vastikään vasta 15 vuotta. TMT:n salille tuli kisoissa myös PM-kulta, kun Ommi Mingsupphakun voitti 63,5-kiloisissa Ruotsin Linda Östergrenin kaikin tuomariäänin.

Suomen taekwondokärki mittelee mestaruuksista Kupittaalla

Ida Tammila on päässyt harjoittelemaan potkutekniikkaansa muutaman viikon Budokwai Taekwondon uudessa salissa Turun Pitkämäessä.

Joulukuun ensimmäisenä lauantaina Turussa Kupittaan urheiluhallissa käytäviin taekwondon SM-kisoihin on saapumassa käytännössä koko kotimaan kärki. Ottelupuolella kisoihin on tulossa koko MM-kisoihin osallistunut viiden hengen ryhmä Budokwai Taekwondoa edustavien Ida Tammilan , Pariisin olympialaisiin tähtäävän Niko Saarisen ja Jenna Ylösen johdolla.

Mikael Almén Interin takalinjoille

FC Interin tuorein pelaajahankinta on Mikael Almén . 22-vuotiaan puolustajan sopimus kattaa turkulaisseurassa kaudet 2023 ja 2024. Vasenjalkainen nuorukainen siirtyy Interiin vapaalla siirrolla, kun hänen sopimuksensa päättyi Ilveksen kanssa viime kauteen.

Puukkokatsomo: FBC Turun kovat oppirahat

Tuskin kukaan odotti FBC Turulta miesten F-liigassa marssia voitosta voittoon, mutta sarjanousijalle kauden alku on ollut matalista odotuksista huolimatta tuskainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.