Sairaanhoitopiiri hakee lähes kymmenen miljoonan euron säästöjä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hakee ensi vuodelle 9,7 miljoonan euron säästöjä osana talouden tasapainottamista. Piirin hallituksen mukaan nopeasti vaikuttavat pysyvät sopeutustoimet nähtiin välttämättömäksi, jottei uhkana olevaa rakenteellista alijäämäkierrettä pääse syntymään.

Alkuvuonna 2022 käyttöönotettava Majakkasairaala nostaa Tyksin tulosalueen kustannuksia 13,3 miljoonaa euroa ja merkittäviä epävarmuuksia sisältyy muun muassa työehtosopimusratkaisun tuleviin

kustannusvaikutuksiin.

Talousarvioraamin oletuksena on ollut, että koronapandemian vaikutukset sairaanhoitopiirin talouden kehitykseen tulisi tasapainotetuksi valtion maksamilla suorilla koronatuilla ja ettei vuodelta 2021

synny alijäämää. Tavoite on edelleen saavutettavissa.

Pitkään jatkunut koronapandemia on vaikuttanut vakavasti kuntien perusterveydenhuollon toimintakykyyn. Henkilöstöresurssit ovat pitkään olleet kiinnitettyinä tartunnan jäljitykseen ja rokotusten hoitamiseen. Henkilöstöresurssipula heijastuu terveysasemien lisäksi perusterveydenhuollon osastokapasiteettiin. Se on erityisesti kesän aikana johtanut merkittäviin jatkohoitopaikkojen puutteeseen päivystyksessä ja perusteettoman pitkiin hoitojaksoihin Tyksissä. Turun kaupungin kanssa on käynnissä keskusteluja toimintojen siirrosta sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Tehtävien ja toimintojen muutokset eivät sisälly hallituksen vahvistamaan talousarvioraamiin.

Säästöä tavoitellaan yhtenäistämällä Tyksin terapiapalvelukäytäntöjä. Säästöksi arvioidaan 800 000 euroa. Terapiakäytänteet vaihtelevat maakunnassa kuntaperusteisesti erittäin paljon. Toimintoja on viime vuosina yhteen sovitettu runsaasti.

Päällekkäisiä toimintoja on pystytty merkittävästi vähentämään ja hoidon indikaatioita yhtenäistämään, mutta edelleen tuottamistavassa on runsaita kuntakohtaisia eroja. Erikoissairaanhoidon kannalta olisi edullista, että sen resurssit pystyttäisiin kohdentamaan erikoissairaanhoitoon. Hoitoon pääsyn hidasteena on monella erikoisalalla tällä hetkellä se, että resursseja joudutaan käyttämään perusterveydenhuollon tason palveluiden

tuottamiseen. Lähisairaaloiden kanssa on suunniteltu alueellisten palveluiden tuottamista jatkossa yhden toimijan, kunnan, toimesta.

Erityisesti mielenterveyspalveluissa olisi saavutettavissa merkittävää säästöä siitä, että perusterveydenhuollon palvelut toteutettaisiin jatkossa kuntien toimesta entistä useammassa kunnassa.

Tyksin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toiminnan ja erityisesti näytteenoton uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan 1,5 miljoonan euron säästöä.

Tyksin kuvantamispalveluissa on vuosien ajan ollut henkilöstövajetta, joka on johtanut merkittäviin palvelunostoihin ja lisätöihin. Tilanteen korjaamiseksi on tehty monivuotinen suunnitelma, jonka ansiosta ensi vuonna pystytään merkittävästi vähentämään palvelunostoja.

Tyksin laboratoriotoimialue vastaa näytteentotosta laajalti maakunnallisesti. Näytteenotto nykyisellä järjestelyllä mahdollistaa tehostamista. Näytteenotto verkoston ylläpitäminen erikoissairaanhoidon resurssilla ei kaikissa toimipisteissä ole tehokasta. Palvelun saatavuuden ja tuottavuuden kannalta olisi parempi mikäli osa näytteenotosta tapahtuisi kunnan omana toimintana.

Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa aiotaan järjestellä uudelleen tasapainottamalla kapasiteettia. Siitä arvioidaan saatavaksi kolmen miljoonan euron säästöt.

Majakkasairaalan valmistuminen mahdollistaa laajat erityisesti operatiivisen toiminnan uudelleen järjestelyt. U-sairaalan toimintojen siirtyminen uuteen Majakkasairaalaan mahdollistaa monien hajallaan olevien toimien yhdistämistä. Erityisesti tämä näkyy leikkaussalitoimintojen tiivistymisenä, joka tuottaa henkilöstösäästöä ja merkittävää tukipalveluiden tiivistämistä.

Majakkasairaalan avautuminen mahdollistaa myös laajemmin toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Leikkaustoiminta lopetetaan Turunmaan sairaalasta ja Salon tekonivelkirurgia siirretään keskitetysti kirurgiseen sairaalaan. Nämä muutokset mahdollistavat muutoksia myös polikliiniseen toimintaan. Silmätautien avotoimintaa keskitetään Turunmaan sairaalaan. Leikkaussaliresurssin uudelleen allokointi mahdollistaa myös vuodeosastokapasiteetin uudelleen järjestelyjä T-sairaalassa ja Salon sairaalassa.

Säästöä haetaan myös lisäämällä digitaalisesti tuotettavia palveluja ja vähennetään Tyksin kiinteitä toimipisteitä. Tavoitteena on 300 000 euron säästöt. Koronapandemia on lisännyt digitaalisten palvelujen käyttöä merkittävästi. Tyksissä on suunniteltu toimintoja, joilla perinteisiä potilaskäyntejä on korvattu etäkäynneillä ja lisätty kotiin vietäviä palveluita.

Digitalisaation avulla voidaan myös vähentää merkittävästi nykyisen toimintatavan edellyttämää käyntitarvetta.

Päivystyksen palveluista ja valmiudesta haetaan säästöjä 200 000 eurolla. Päivystyksessä ja ensihoidossa merkittävä osa kustannuksista aiheutuu valmiuden ylläpitämisestä. Tarkoitus on arvioida ensihoidon

valmiutta eri vuorokauden aikoina ja toteuttaa muutoksia, millä mahdollisimman vähän vaikutettaisiin palvelutasopäätöksen toteutumiseen kuitenkin kustannussäästöjä tavoitellen. Päivystyspalveluiden

resursointi arvioidaan tavoitteena vähentää kustannuksia nykyisiin aukioloaikoihin puuttumatta. Lisäksi tarkastellaan koko Akuutin ulkoisten ostojen välttämättömyyttä siltä osin, missä korvaavia tuotteita

on mahdollista ottaa käyttöön ja näin tavoitella toimintakulujen vähentymistä.

Hallinnon tilaselvityksen tuloksia hyödyntäen aiotaan karsia ulkoisia vuokratiloja 400 000 euron edestä. Hallinnon toiminnoissa on toteutettu tilaselvitys, jonka tuloksia hyödyntäen pyritään entisestään tiivistämään toimintoja sairaanhoitopiirin omiin tiloihin ja luopumaan samalla vuokratilojen käytöstä. Tiivistämistä pyritään tekemään erityisesti kantasairaalan välittömässä läheisyydessä. Järjestelyjen toteutus vaatii kuitenkin aikaa erilaisten irtisanomisaikojen vuoksi ja myös sopivien tilojen vapautumista omista kiinteistöistä. Järjestelyjen toteutus on kuitenkin valmistelussa.

Järjestelemällä uudelleen hallinnon tulosalueiden toimintoja havitellaan 2,5 miljoonan euron säästöjä. Hyvinvointialueen valmistelun organisoituminen edellyttää resurssien siirtoa valmisteluun niin kuntien kuin myös sairaanhoitopiirin puolelta. Sairaanhoitopiirin resurssien vapautus pyritään suunnittelemaan erilaisten tehtävien toteutuksesta luopumisella ja vapauttamalla resurssit hyvinvointialueen valmisteluun. Lisää tilajärjestelyjä on selvityksessä, jotka liittyvät U-sairaalan tilojen käyttöön sekä Dentalian vuokratiloista luopumiseen. Näillä toimilla ei saavuteta tavoitetta kokonaan, vaan niiden vaikutus olisi enintään 1,0–1,1 miljoonaa euroa. Laajemmat vaikutukset edellyttävät mittavasti henkilöstöresurssien vähentämistoimia, joilla on mitä todennäköisimmin vaikutusta myös operatiivisten yksiköiden toimintaedellytyksiin.

Omaisuutta aiotaan realisoida miljoonan euron arvosta. Sairaanhoitopiiri pyrkii luopumaan sellaisista kiinteistöistä, joita se ei tarvitse ydintoimintaansa. Myytäviä kohteita on edelleen jäljellä ja niiden realisointiin panostetaan erityisesti. Tulotavoite edellyttää kuitenkin myös uusien kohteiden kartoittamista ja myyntiin asettamista.

Hallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on 12. lokakuuta. Talousarvion toinen käsittely on hallituksessa 9. marraskuuta. Valtuustolle talousarvio on tarkoitus esittää päätettäväksi 30. marraskuuta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Varsinais-Suomen vihreät nimesi kymmenen uutta aluevaaliehdokasta

Varsinais-Suomen vihreät nimesi kymmenen uutta ehdokasta ensi vuoden aluevaaleihin torstaina. Vihreillä on nyt Varsinais-Suomessa nimettynä 57 aluevaaliehdokasta.

Kauppakeskuksen otettava vastuu isona toimijana

Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen ja markkinointikoordinaattori Laura Lehto ihailivat Turun Sunnuntaimaalarien lokakuista taidenäyttelyä yhdessä taitelija Risto Östbergin kanssa.  Turun Sunnuntaimaalarit ovat maalanneet myös Skanssin mehiläispesät.

Kauppakeskus Skanssissa on tehty pitkäjänteistä työtä sen eteen, että se on asiakkaalle miellyttävyyden lisäksi myös vastuullinen valinta. Skanssissa tehty energiaremontti tukee vahvasti Turun kaupungin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2029. Lisäksi kauppakeskus on ottanut asiakseen tehdä työtä muun muassa taistelussa yksinäisyyttä vastaan.

Näyttelevä cembalisti, prinsessa ja sikopaimen

Elina_Mustonen.

Barokin labyrinteissä -sarjan lokakuun konsertissa näyttelevä cembalotaiteilija Elina Mustonen herättää eloon kolmena eri aikakautena eläneiden naisten tarinat. Laura Maddalena -musiikkidraama kertoo venetsialaisista tyttölasten orpokodeista, ja mukana vilahtelee useita historiallisia hahmoja.

Kolmannet koronarokotukset alkavat 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville Naantalissa

Naantalissa aletaan antamaan kolmansia koronarokoteannoksia 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville naantalilaisille. Myös laitoksessa ja hoivakodeissa asuvat saavat kolmannen rokoteannoksen. Kolmas koronarokote voidaan antaa näille ryhmille aikaisintaan kuusi kuukautta toisen koronarokotuksen jälkeen.

Suomalaisten päivittäinen tupakointi väheni hieman viime vuonna, nuuskan käyttö yleistynyt miehillä

Päivittäin tupakoivien aikuisten, eläkeikäisten ja nuorten osuudet (%) 2009–2020 (nuoret2008/2009–2021).

Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 12 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2020. Miehistä 14 prosenttia ja naisista 11 prosenttia tupakoi päivittäin. Tupakointi väheni edelleen vuonna 2020, joskin väheneminen on epätasaista eri väestöryhmissä.

Muutoksia eläinten lääkitsemismahdollisuuksiin

EU tarjoaa uusia aseita mikrobilääkeresistenssin vastaiseen taisteluun, ja eläinlääke- ja lääkerehumääräykset pätevät kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Muutokset astuvat voimaan ensi vuoden tammikuun lopussa.

Niina Ratilainen nousee Euroopan alueiden komitean jäseneksi

Niina Ratilainen (oik.) yhdessä Saara Ilvessalon ja Mikael Miikkolan kanssa.

Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnassa vaihtuu yksi varsinainen jäsen ja kaksi varajäsentä. Valtioneuvosto on nimennyt uudet ehdokkaat komitean loppukaudeksi eli tammikuuhun 2025 asti.

Neljännes varhaiskasvatuksen opettajista ei täytä kelpoisuusehtoja Turun päiväkodeissa

Varhaiskasvatuksen tiukentuneista velvoitteista juontava henkilöstöpula on aiheuttanut viime aikoina laajaa keskustelua. Myös Turussa alalle kaivataan lisää työntekijöitä, vaikka tilanne on hieman parempi kuin pääkaupunkiseudulla. Haasteena on pitää kiinni alalla olevista työntekijöistä.

Turun Ursa näyttää taas tähtiä

Iso-Heikkilän tähtitornilla pääsee kurkistamaan kaukoputkeen.

Turun alueen tähtiharrastusyhdistys Turun Ursa r.y. näyttää jälleen tähtiä Iso-Heikkilän tähtitornilla 29. lokakuuta alkaen kirkkaina perjantai-iltoina kello 19–21. Tähtinäytöksissä katsotaan kaukoputkella yötaivaan kohteita ja opetellaan tunnistamaan tähtikuvioita harrastajien avustuksella. Turun Ursan tähtinäyttäjät kertovat myös tähtitieteestä, -harrastuksesta ja avaruudesta yleensä.

Kuntapalvelukysely yli 2 200 turkulaistalouteen

Turun kaupunki kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia palveluista kyselytutkimuksen avulla. Kaupunki haluaa kehittää palvelujaan ja kyselyn tavoitteena onkin päivittää kokonaiskuvaa siitä, miten asukkaat kokevat kaupungin palvelujen toimivan.

Veritas kasvatti markkinaosuuttaan YEL-vakuutuksissa

Kupittaalla pääkonttoriaan pitävän Veritaksen vakuutusmaksutulo ylittänee 600 miljoonan euron rajan tänä vuonna.

Työeläkeyhtiö Veritaksen sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 8,3 prosenttia. Sijoitusten hyvä tuotto on vahvistanut Veritaksen vakavaraisuutta vuoden aikana. Vakavaraisuuspääoma on noussut yli miljardiin euroon eli 1,8 kertaiseksi vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 131,1 prosenttia.

Tutkimus: Sosiaalinen media lietsoo naisia ja nuoria kuluttamaan

Lowell Maksukykybarometri, Suomi (+1500 vastaajaa).

Joka neljäs suomalainen kokee somen seurauksena painetta shoppailuun. Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan erityisesti naiset ja nuoret kokevat somen aiheuttamat ostopaineet voimakkaana.

Ikäkausiuimarit vauhdissa Impivaaran uimahallissa

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry (ÅSK) ja Aurajoen Uinti ry (AUi) järjestävät yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Varsinais-Suomen alueuinnit 25 metrin radalla 29.–30. lokakuuta Impivaaran uimahallissa.

Flame Jazz juhlii 10-vuotissynttäreitään lauantaina aamusta iltaan

Samara Joy tähdittää Flame Jazzin 10-vuotisjuhlia Logomossa 30.lokakuuta.

Turun kulttuuripääkaupunkivuonna alkunsa saanut konserttisarja Flame Jazz järjestää 30. lokakuuta 10-vuotisjuhlat. Juhlapäivän aikana jazzia kuullaan aamusta iltaan kymmenessä eri konsertissa Turun keskustan alueella. Mukana ovat kotimaisen jazzin kärkinimet, ja illan kruunaa newyorkilaislaulaja Samara Joy huippuyhtyeineen.

Sappitiehytsairaus PSC yleisin Suomessa

Primaariin sklerosoivaan kolangiittiin sairastuneita on Suomessa enemmän kuin missään muualla. Sairastuneista monella on taustalla tulehduksellinen suolistosairaus. Maailman PSC-päivänä perjantaina 29. lokakuuta. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että sairaus on tärkeä todeta ajoissa, jotta voidaan estää maksasyövän muodostuminen.

Nimekäs delegaatio tukee Åbo Akademin juristikoulutusta

Allan Rosas.

Joukko nimekkäitä juristeja, päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön edustajia Suomesta ja Pohjoismaista antaa tukensa täysmittaisen oikeustieteen koulutuksen järjestämiselle Åbo Akademissa.

Kausi-influenssarokotukset alkavat Turussa 8. marraskuuta

Kausi-influenssarokotukset alkavat Turussa 8. marraskuuta. Aikuisväestön rokotukset on keskitetty tänä vuonna pääosin Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolle. Rokotuksia annetaan siellä joka arkipäivä klo 8.15–15.45 marras-joulukuun ajan.

Pauli Aalto-Setälä aloittaa työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa

Pauli Aalto-Setälä.

Kokenut muutosjohtaja Pauli Aalto-Setälä on nimitetty työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) Turun yliopiston kauppakorkeakouluun 1. marraskuuta alkaen. Professuuri on yksivuotinen ja sivutoiminen.

Urheilu

Ikäkausiuimarit vauhdissa Impivaaran uimahallissa

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry (ÅSK) ja Aurajoen Uinti ry (AUi) järjestävät yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Varsinais-Suomen alueuinnit 25 metrin radalla 29.–30. lokakuuta Impivaaran uimahallissa.

Interin kapteeni Timo Furuholmin ura päättyy

Inter kohtaa ensi sunnuntaina SJK:n Kupittaalla kaudne päätöspelissä. Se jää näillä näkymin myös Timo Furuholmin uran viimeiseksi.

Interin kapteeni Timo Furuholm , 34, on päättänyt lopettaa uransa jalkapalloilijana tämän kauden päätteeksi. Uraa on jäljellä kaksi ottelua, kun Furuholm pukee sinimustan paidan ylleen vielä keskiviikon Ilves- ja sunnuntain SJK-otteluissa.

Kaarinalaisen LaTeamin Henrik Saastamoinen ja Iida Johansson 10-tanssin mestareiksi

Vakiotanssien valmentaja Mika Jauhiainen, Henrik Saastamoinen, Iida Johansson, latinalaistanssien valmentajat Adrienn Fitori ja Mikko Kaasalainen.

Vakio- ja latinalaistanssien kuninkuuslajina pidettävän 10-tanssin Suomen mestaruuksista kilpailtiin viidessä eri ikäsarjassa lauantaina Salohallissa. Kilpailupäivän aikana ratkottiin myös Suomen edustajat The World Games 2022 Euroopan karsintakilpailuihin.

Fatos Durmishille 14. vapaapainin Suomen mestaruus

Fatos Durmishi.

Turun Voimamiesten Fatos Durmishi on vuodesta 2008 alkaen kahminut vapaapainin alimman sarjan mestaruuksia yhtäjaksoisesti. Nyt Porvoossa tuli täyteen 14. mestaruus 57 kilon sarjassa.

Pyrinnön akatemia haastaa Kristikan

Turun Kristikan kausi koripallon 1. divisioona A:ssa jatkuu kauden toisella kotiottelulla sunnuntaina 24. lokakuuta, kun turkulaisten vieraaksi Kupittaan palloiluhalliin saapuu Pyrinnön Akatemia A Tampereelta. 1. divisioona A:n suosikkeihin lukeutuva Kristika on aloittanut kauden vakuuttavasti kahdella voitolla HNMKY:tä ja Kouvoja vastaan. Pyrintö on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan. Ottelu alkaa kello 15.

Turun Nappulaliiga etsii valmentajia

Turun Nappulaliiga on tehnyt viime vuosina voimakasta työtä eri puolilla kaupunkia uusien pelaajien saamiseksi.

Turun Nappulaliigan seurakoordinaattori Miika Weckmanin toimenkuva on moninainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.