Samppalinnan vuoren ja Urheilupuiston välille kaavaillaan kävelysiltaa

 Havainnekuva Neitsytpolulta.
Havainnekuva Neitsytpolulta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Kaupunkiympäristölautakunta jätti tiistaina pöydälle Sepänkatu 1:n asemakaavanmuutos- ja tonttijaonmuutosehdotus.

Kortteli on tarkoitus osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös palveluasuntoja, päiväkodin, palvelun toimitiloja, kokoontumistiloja ja opetustoimintaa palvelevia tiloja. Korttelissa suojellaan kaksi käytöstä poistunutta koulurakennusta sekä Heidekenin Perhetalon käytössä olevat rakennukset.

Korttelissa mahdollistetaan 3–8-kerroksinen uudisrakentaminen, yhteensä 16 050 kerrosneliömetriä. Korttelin uudisrakennuksiin arvioidaan tulevan uusia kerrostaloasuntoja noin 500 asukkaalle. Samppalinnan vuoren ja Urheilupuiston välille mahdollistetaan kävelysillan rakentaminen. Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu infrakustannuksia muutoin kuin mahdollisen sillan toteuttamisen yhteydessä. Sillan kustannusarvio päätetään erikseen.

Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria.

Ammattikorkeakoulun käytöstä poistuneen tontin suunnitteluratkaisu perustuu kehittämiskumppanikilpailussa valituksi tulleen suunnitelman jatkokehittämiseen. Kaavaehdotuksessa esitetään suojeltavat rakennukset, uudisrakentamisen sijoittuminen, määrä ja massoittelu. Olemassa olevista rakennuksista Sepänkadun ja Sirkkalankadun varrella olevat rakennukset suojellaan museokeskuksen kilpailuvaiheessa määrittelemän minimitavoitteen mukaisesti. Rakennusten arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet määrätään säilytettäviksi. Parvekkeiden tulisi olla ilmeeltään kevyet, rakennuksen ominaispiirteisiin sopivat ja rakennuksen selkeän perushahmon säilyttävät. Näiden rakennusten rakennusoikeudeksi on arvioitu yhteensä 9 000 kerrosneliömetriä.

Tontin 9 uudisrakentaminen toteutetaan 4–8-kerroksisina pistetaloina ja kolmea kahdeksankerroksista rakennusta yhdistää kaksikerroksiset rakennusosat. Sisäpiha avautuu puiston suuntaan, mutta uudisrakennukset muodostavat vaihtelevan korkuisen ja suojaavan muurin Neitsytpolun puolelle. Uudisrakentaminen on otettava huomioon korttelin suojeltavien rakennusten korkeudet näiden läheisyydessä ja kunnioitettava Luostarivuoren koulun asemaa Samppalinnan vuoren näkymiä hallitsevana julkisena rakennuksena.

Uudisrakentamiseen osoitetaan rakennusoikeutta 14 750 kerrosneliömetriä, jonka lisäksi saa rakentaa pihakannen alle maanalaista tilaa kahteen kerrokseen pysäköintiä, varastointia, väestönsuojia, teknisiä tiloja tms. varten. Puiston reunalle Sepänkadun varren uudisrakennukseen ja Sirkkalankadun reunalla olevaan suojeltavaan rakennukseen määrätään rakennettavan liike- tai toimistotiloja tietty prosenttimäärä maantasokerroksesta. Tontin uudisrakennuksiin arvioidaan tulevan noin 170 asuntoa ja noin 480 asukasta. Asuntoja voi rakentaa myös suojeltuihin rakennuksiin.

Heidekenin Perhetalon käytössä olevat rakennukset suojellaan ja tontille osoitetaan rakennusala kolmikerroksiselle uudisrakennukselle, joka on kooltaan 1 300 kerrosneliömetriä. Suojeltavien rakennusten rakennusoikeudeksi on arvioitu yhteensä 2 070 kerrosneliömetriä.

Heidekenin päärakennus määritellään rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti erittäin arvokkaaksi rakennukseksi ja sisätiloissa suojellaan porrashuoneet, alkuperäinen huonejako sekä julkisluonteisten sisätilojen alkuperäinen kiinteä sisustus, materiaalit ja pintakäsittely. Kellarikerrokseen ja ullakolle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja, mutta kattoikkunat sallitaan vain sisäpihan puolella. Sepänkadun varrella oleva puutalo määritellään historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi rakennukseksi ja sisätiloissa suojellaan alkuperäinen kiinteä sisustus. Jos uudisrakennus toteutetaan kaupunkipientalona, rakennukseen arvioidaan tulevan neljä asuntoa. Suojellut rakennukset on mahdollista muuttaa tulevaisuudessa asuinkäyttöön.

Autopaikkoja tulee järjestää yksi 120 kerrosneliömetriä kohti. Autopaikat tulisi sijoittaa pihakannen alle rakennettavaan maanalaiseen tilaan tai siihen aukeaviin rakennusten kerroksiin. Heidekenin Perhetalon käytössä oleville rakennuksille lankeaa autopaikkojen järjestämisvelvoite, jos rakennukset muutetaan asuinkäyttöön. Sepänkadun varren vinopysäköintipaikat sijoitetaan asemakaavassa kokonaan katualueelle, jolloin taataan yleisten pysäköintipaikkojen määrän säilyminen tulevaisuudessa kutakuinkin ennallaan.

Ympäristön vehreys turvataan viherkertoimen avulla, alueen viherkerroin on määritelty vähintään 0,8:aan. Viherkertoimella hallitaan myös hulevesien viivytystä.

Samppalinnan vuoren ja Urheilupuiston välille mahdollistetaan sillan rakentaminen kävelyä ja polkupyöräilyä varten.

Asemakaavanmuutos laaditaan Turun kaupungin aloitteesta. Turun ammattikorkeakoulun käytössä ollut tontti on ollut kaupungin omistuksessa 23.12.2020 saakka. Turun kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen kampushankkeen valmistelusta vuonna 2011. Hankkeen taustalla oli ammattikorkeakoulun pyrkimys keskittää toimintojaan Kupittaalle. Kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2015, että Turun ammattikorkeakoulu Oy oikeutetaan luopumaan Sepänkatu 1:n tilojen vuokrauksesta ja kiinteistö myydään.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi tonttia 8 koskevan kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 23.5.2017. Lautakunta päätti, että asemakaavan yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta kevyen liikenteen sillan rakentamiseksi Urheilupuiston ja Samppalinnan vuoren välille.

Ammattikorkeakoulun käytöstä poistuvaan tonttiin liittyen 4.6.2018–26.8.2019 käytiin avoin kaksivaiheinen kilpailullinen neuvottelumenettely, jolla haettiin kehittämiskumppaneita Sepänkatu 1:n kehittämiseen. Pyrkimyksenä oli löytää kilpailualueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja/omistajat sekä innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi olemassa olevien rakennusten uudiskäyttöä sekä mahdollisesti korvaavaa uudisrakentamista.

Kilpailun jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin ja suunnittelualueeseen lisättiin asemakaavan päivittämiseksi Heidekenin Perhetalon käytössä oleva tontti sekä liittyviä katualueita. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeitse osallisille 4.12.2019.

Kirjallisia mielipiteitä on saatu OAS-vaiheissa yhteensä kymmenen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen 11.8.2020. Lautakunta edellytti, että ehdotusvaiheeseen sisällytetään viherkerroin ja tutkitaan viherkattojen sijoittamista erityisesti kaksikerroksisten rakennusten katoille.

Asemakaavanmuutosehdotus oli lausunnoilla 2.11.–2.12. viime vuonna ja nähtävillä 2.11.–1.12. Ehdotuksesta ei jätetty muistutusta.

Turun museokeskus edellytti lausunnossaan, että kaavanmuutosalueella oli tehtävä arkeologinen selvitys, koska alueella saattoi sijaita muinaisjäännös Samppalinnan tullimuuri.

Kaavoitus tilasi selvityksen Muuritutkimus Oy:ltä, joka teki paikalle kuusi koekuoppaa tai -pistoa. Selvityksen mukaan tullimuuria tai siihen liittyviä osia ei rakennettavalla alueella havaittu. Yhdestä kuopasta tuli esille muualta purkujätteenä paikalle tuotu yhtenäinen tiililaastirakenne. Kallion päällä ollut mahdollinen kivirakenne oli todennäköisesti muodostunut kallion louhimisen yhteydessä 1960-luvulla. Kyseessä ei ollut muinaisjäännös.

Turun museokeskus totesi lausuntonaan, että tehdyt arkeologiset selvitykset olivat riittävät, ja kaavaan ei ole tarpeen tehdä sm-suojelumerkintää.

Korttelialuetta pienennettiin maanomistajan suostumuksella siten, että Sepänkadun reunalla oleva vinopysäköintialue ja jalkakäytävä sijoittuvat kokonaan katualueen puolelle. Katualueen leventäminen pysyttää olemassa olevan tilanteen eikä yleisessä käytössä olevien kadunvarren pysäköintipaikkojen määrä vähene.

Maanomistajan kommenttien perusteella kaavamerkintöihin ja -määräyksiin tehtiin muutoksia.

Asemakaavanmuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen ei edellytä katujen tai muun infran rakentamista kaupungin toimesta. Katualueeksi muutettava osa Samppalinnan vuoren puistoa on jo nykyisellään katumaisesti rakennettu Sepänkadun jatke. Myöskään katualueelle nyt kokonaan sijoittuviin vinopysäköintipaikkoihin ja jalkakäytävään ei kohdistu muutostarpeita. Tontilla 9 sijaitsevan muuntamon siirtokustannuksista vastaa tontinomistaja.

Keskustan kehittäminen -kärkihankkeen alla käytiin Sytytä Turku -kilpailu 19.8.2020–15.2.2021. Kilpailun tavoitteena oli löytää Turun kaupungille kehittämispanostuksiin valmiita kumppaneita ja toteuttamiskelpoisia konkreettisia ehdotuksia keskusta-alueen elävöittämiseksi keskustavision mukaiseen suuntaan. Kaupunginhallitus päätti valita yhdeksi kilpailun 12 voittajasta ehdotuksen Puistosilta, joka yhdistäisi puistot Neitsytpolun yllä. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen tuodaan päätöksentekoon erillisellä prosessilla.

Asemakaavaehdotus voidaan viedä valtuuston käsittelyyn heti lautakunnan hyväksymisen jälkeen, sillä ehdotus on jo ollut nähtävillä eikä maankäyttösopimusta tarvita.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Yrttiaho: Yli-Viikarin kauden tarkastusraportit käytävä uudelleen läpi, etenkin HX-hankkeen tarkastus

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti torstaina pidättää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan. Julkisuuteen on noussut myös viestejä VTV:n tarkastustoiminnan alasajosta, tarkastusten tulosten ja tarkastusraporttien vesittämisestä ja muokkaamisesta tarkastuskohteille mieluisammiksi.

Yritysten väliset maksuajat pidentyneet

Yli puolet yrittäjistä on sitä mieltä, että viranomaisten pitäisi valvoa maksuaikalain noudattamista, kertoo Yrittäjägallup.

Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet koronakriisissä, kertoo tuore Yrittäjägallup.

Varsinais-Suomen alueen matkustajamäärärajoitusten erityispäätöstä laajennetaan, rajoitukset eivät koske yläkoululaisia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on rajoittanut 25.3.–23.4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tie- ja raideliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Yläkoululaisten palatessa lähiopetukseen Traficom tarkentaa päätöstään niin, että vuonna 2008 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia koskeva erityismääräys laajennetaan koskemaan 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia.

Naantalin kaupungin kiinteistöissä siirrytään käyttämään vihreää sähköä

 Reima Ojala.

Naantalissa päätettiin viime vuonna siirtyä käyttämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Aurinkoenergiaratkaisuja suunnitellaan myös uusille asuinalueille. Toimenpiteet ovat osa Naantalin ympäristöohjelmaa.

Kadoksissa ollut poika löytynyt hyväkuntoisena

Poliisi etsi Runosmäessä 9-vuotiasta poikaa, joka katosi pihaleikeistä perjantaina illalla. Poliisin mukaan poika löytyi lauantaina aamulla hyvässä kunnossa.

Lounais-Suomessa poikkeuksellisen paljon häkkikellari- ja varastomurtoja

Poliisin tietoon on alkuvuoden aikana Lounais-Suomessa tullut jo noin 180 taloyhtiöiden varastoihin, kellari- ja vinttikomeroihin tehtyä murtoa. Ilmoitettuja rikoksia on eniten Turun, Porin ja Rauman kaupunkien keskustoissa.

Vangeille näytettiin väkivaltafilmejä, psykopaattien aivot reagoivat eri tavalla kuin muiden

Aivojen alueet, joiden tiheys oli alentunutta psykopaateilla.

Turun PET-keskuksen johtama tutkimus osoitti, että tunteiden käsittelyyn ja itsesäätelyyn osallistuvien aivoalueiden rakenne ja toiminta on muuttunut sekä psykopaattisilla väkivaltarikollisilla että henkilöillä, joilla on psykopatiaan liittyviä persoonallisuuspiirteitä.

Eurojackpotin päävoitto lähti jakoon, voittajalle 49 miljoonaa euroa

Eurojackpotin päävoitto laukesi kierroksella 14/2021. Yli 49 miljoonan euron päävoitto osui tällä kertaa Tanskaan.

Poliisi etsii Runosmäessä pihaleikeistä kadonnutta 9-vuotiasta poikaa

Poliisi etsii Turussa Runosmäessä kadonnutta 9-vuotiasta Rasmus Tuomista. Hän katosi pihaleikeistä perjantaina illalla. Poliisin arvion mukaan hän on mahdollisesti mennyt jonkun kaverin luo yöksi.

Kuntavaaliehdokkaaksi asettumassa eniten yrittäjiä, maaseutumaisissa kunnissa asuvia ja keskustan kannattajia, eläkeläisiä ja työttömiä vähiten

Yli miljoonaa suomalaista (25 %) on kysytty ehdokkaaksi näissä tai aiemmissa kuntavaaleissa. Vuoden kuntavaaleihin on kysytty joka kymmenettä kyselyvastaajaa. Neljä prosenttia vastaajista kertoo asettuvansa ehdolle näissä vaaleissa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Pois todellisesta aiheesta

Välillä mietin, olenko elänyt jossain vaaleanpunaisten silmälasien ummistamassa utopistisessa kuplassani, koska uskoni ihmisiin syntyy heidän tekojensa pohjalta.

Työterveyshuollon onnistuneet etäpalvelut vaativat johdon tukea ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamista

Tuoreen tutkimuksen mukaan työterveyshuollon etäpalvelujen onnistumiseen vaikuttavat erityisesti johdon visio ja tuki sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. Turun ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston hankkeessa selvitettiin työterveyshuoltojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita etäpalveluiden kehittämisessä.

Yhä suuremmalla osalla 6-vuotiaista on oma älypuhelin

Ensimmäinen älypuhelin hankitaan lapselle nykyisin keskimäärin 6–7 vuoden ikäisenä.

Ensipuhelin hankintaan lapsille yhä varhaisemmassa vaiheessa ja muutos näkyy erityisesti 5–6-vuotiaiden ikäryhmässä. Tuoreen DNA:n koululaistutkimuksen mukaan jo 60 prosentilla 5–6-vuotiaista lapsista on nykyisin oma puhelin. Asiantuntijan mukaan alati aikaistuva ensipuhelimen hankintaikä kertoo esimerkiksi siitä, että vanhemmat kokevat puhelimen entistä tärkeämmäksi välineeksi niin yhteydenpitoon kuin digitaitojen oppimiseen.

Junnila: VTV palautettava hoitamaan perustehtäväänsä

Eduskunnan kansliatoimikunta pidätti torstaina Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ylijohtaja Tytti Yli-Viikarin virantoimituksesta keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi. Perussuomalaisten kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Vilhelm Junnila ja Jari Koskela tivaavat hallitukselta toimia, jotta tarkastusvirasto keskittyy jatkossa laissa määrättyyn perustehtävään eli valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamiseen.

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Turun Vasemmistoliitto: Rikas Turku säästää palveluistaan ja tuhlaa turhuuksiin yhtaikaa

Turun Vasemmistoliitto kiinnittää huomiota siihen, että Turku teki vuoden 2020 tilinpäätöksessään ylijäämää yli kymmenen miljoonaa euroa ja lisäksi 36 miljoonaa euroa yhtiöidensä osalta. Pääosin nämä johtuivat hallituksen kunnille jakamista korona-avustuksista.

Ilkka Arolan elokuvallista seikkailumusiikkia perjantain Flame Jazz Stream -konsertissa

Ilkka Arola esiintyy yhtyeensä kanssa Keikalla.fi-palvelussa perjantaina.

Flame Jazz jatkaa verkkokonsertteja kevään ajan Keikalla.fi-palvelussa. Perjantaina 9. huhtikuuta kello 19 lavalle nousee uudistunut Ilkka Arola Sound Tagine, joka johdattelee kuulijat seikkailulliselle matkalle maailmanmusiikin mausteiseen maailmaan. Konsertti striimataan suorana lähetyksenä Logomon Teatro-salista, ja se on katseltavissa seitsemän päivän ajan.

Poliisi puuttui Lounais-Suomessa yli sadan jalankulkijan, polkupyöräilijän ja sähköpotkulautailijan matkantekoon

Lounais-Suomen poliisi valvoi torstaina tehostetusti suojattomien tienkäyttäjien eli jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvon kuljettajien liikenneturvallisuutta. Valvonnassa jouduttiin puuttumaan erityisesti jalkakäytävillä ajamiseen ja liikennevalojen noudattamatta jättämiseen.

Urheilu

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Åboraakkeli: Aurinkoa toukokuussa?

Miesten Ykkösen avaus siirtyy.

Pääsiäisen alla Suomen Palloliitto tiedotti Kansallisen Liigan, naisten Ykkösen, miesten Ykkösen ja miesten Kakkosen uusista aikatauluista. Suunnitelmien mukaan miesten sarjojen alkua siirretään, mutta naiset aloittavat pelaamisen aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuetoimintaa yhdessä seurojen kanssa

Suomessa on noin 300 vesipallon harrastajaa ja vesipallon sarjatoimintaa on kahdeksassa seurassa.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuepolkua ja -toimintaa yhteistyössä seurojen kanssa. Taustalla on aktiivisten seuratoimijoiden luoma FUTURE5-ohjelma, jonka päätavoite on, että Suomessa tarjota selkeä ja laadukas maajoukkuepolku pelaajille.

Tuto Volley tavoittelee nousua lentopallon Mestaruusliigaan kabinetissa

Tuto Volleyn lentopallon miesten 1-sarjassa oli täysosuma. Vain yksi asia harmittaa Oskari Ekoa. – Kiva olisi pelejä yleisölle tarjota. Olisimme tämän vuoden sarjassa varmaan myös kiinnostava vierasjoukkue, Eko harmittelee tyhjille katsomoille pelaamista.

Harvoin koetaan nykypäivän kotimaisessa palloilussa sellaista dominointia kuin mitä Tuto Volley on kuluvalla kaudella lentopallon miesten 1-sarjassa esittänyt. 20 ottelun runkosarjan turkulaiset selvittivät tappiotta. 20 ottelun aikana Tuto antoi vastustajalle yhteensä kymmenen erää. Vain kahdesti Tuton tarvitsi ahkeroida runkosarjassa viisi erää. Yli puolet runkosarjan otteluista meni Tutolle suoraan erin 3–0.

TPS:n nuorten kausi SM-sarjassa päättyy aluehallintoviraston päätökseen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tartuntatautilain kohdan 58 g mukaisesti määrännyt torstaina suljettavaksi Varsinais-Suomen alueella kaikki liikuntatilat pois lukien ammattiurheilun ja vuonna 2008 syntyneiden ja nuorempien käytössä olevat liikuntatilat. Päätös tarkoittaa, ettei U20 SM-sarjan välieriin selvinnyt TPS voi jatkaa pudotuspelien pelaamista.

Åboraakkeli: Mustavalkoinen kevät?

TPS:llä peli kulkee.

TPS:n edustusjoukkueen hyvä vire Liigassa on monen tiedossa, mutta Palloseuran leirissä on kirjoitettu kuluvan kauden aikana toistakin mielenkiintoista kiekkotarinaa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.