Lietehuoltoon valmisteilla kokonaissuunnitelma kuntayhteistyönä

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) 17 osakaskunnan alueelle suunnitellaan laajassa yhteistyössä kattavaa saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkostoa. Kapasiteetin tulee riittää tulevaisuudessakin, kun asuinkiinteistöjen lietteet kerätään nykyistä suunnitelmallisemmin asianmukaiseen käsittelyyn kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Työryhmän työ on valmis tulevaan kesään mennessä, jonka jälkeen suunnitelma esitellään osakaskunnille. Tavoitteena on, että mahdolliset investoinnit toteutetaan vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Viimeistään silloin myös lietteiden kuljetusten tulee olla kunnan kilpailuttamia kaikissa kunnissa.

Asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottoa ja käsittelyä mietitään nyt ensimmäistä kertaa Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) 17 osakaskunnan laajuisena kokonaisuutena. Lietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkostotyöryhmässä on edustajat Aurasta, Kemiönsaaresta, Paraisilta, Pöytyältä, Salosta ja Turusta sekä Ely-keskuksesta, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta ja Lounais-Suomen Jätehuollosta. Konsulttina toimii Sweco. Työryhmässä on edustajat niistä kunnista, joissa tällä hetkellä on lietteiden vastaanottoa ja käsittelyä sekä Aurasta, jossa saattaa tulevaisuudessa sijaita lietteiden vastaanottopiste. Myös muut osakaskunnat pidetään ajan tasalla työn eri vaiheissa.

– Päätimme koota laajan työryhmän, koska lietehuollon järjestäminen on kuntien yhteinen asia. Asukkaiden ja ympäristön kannalta paras lopputulos saadaan, kun lietehuoltoa tarkastellaan kokonaisuutena yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, kertoo LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden riittävän vastaanotto- ja käsittelykapasiteetin varmistamiselle tuli tarve, kun LSJH alkoi valmistella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksen mukaista siirtymistä kunnan kilpailuttamiin lietekuljetuksiin. Kokemuksesta tiedetään, että käsittelyyn toimitetun lietteen määrä kasvaa, kun alueella sijaitsevat lietesäiliöt tyhjennetään entistä kattavammin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirryttäessä. Näin kävi muun muassa Kemiönsaaressa.

Työryhmän valmis vastaanotto- ja käsittelyverkoston suunnitelma sisältää ehdotuksen tarvittavien investointien kiireellisyysjärjestyksestä ja toteutusaikataulusta. Päätökset yksittäisistä investoinneista tehdään hankekohtaisten tarkennettujen suunnitelmien jälkeen. Tavoitteena on, että investoinnit toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2026 loppuun mennessä uusi lietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkosto on rakennettu ja käytössä koko LSJH:n toimialueella. Silloin myös lietteiden kuljetusten tulee olla kilpailutettu kaikissa kunnissa.

Suunnittelutyössä lähdetään siitä, että koko LSJH:n toimialueen saostus- ja umpisäiliölietteet vastaanotetaan ja käsitellään jatkossa keskitetysti muutamassa paikassa. Työn edetessä selviää, onko ajatus kaikilta osin toteutuskelpoinen. Keräyksessä käytettäisiin soveltuvin osin kuivaavaa kuljetuskalustoa. Lietteiden vastaanottopaikat, joihin jäteautot kuljettaisivat lietteet, sijaitsisivat Turun Topinojalla, Aurassa (ent. jätevedenpuhdistamo), Salossa (nyk. jätevedenpuhdistamo tai Korvenmäki), Paraisilla (Korppoo ja Rauhala) ja Kemiönsaaressa (nyk. vastaanottopaikat Kemiössä ja Taalintehtaalla). Osa vastaanottopaikoista olisi jo nykyisin käytössä olevia, osa uusia. Vaihtoehdot lietteen käsittelyyn kartoitetaan työn myöhemmässä vaiheessa.

Vastaanottopisteeseen tuodusta saostus- ja umpisäiliölietteestä erotetaan esikäsittelyssä rejektivesi ja liete. Liete kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Rejektivesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle joko sellaisenaan tai esikäsittelyn jälkeen.

Työryhmän suunnittelutyöstä tekee haastavaa se, ettei kenelläkään ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon saostus- ja umpisäiliölietteitä alueella syntyy. Nykyisin käsittelyyn vastaanotetaan vuosittain reilu 70 000 m3, mutta todellisen määrän on arvioitu olevan 100 000–150 000 kuutiota vuodessa.

Useimmissa nykyisissä lietteiden vastaanotto- ja käsittelypaikoissa ei pystytä käsittelemään juurikaan nykyistä enempää viemäriverkoston ulkopuolisia lietteitä. Puhdistamot on mitoitettu viemäriverkostoa pitkin tuleville jätevesille. Puhdistamoissa on myös saneeraus- ja mahdollisia lisäinvestointitarpeita.

Paikoitellen ongelmana on, että viemärilinjoihin ei voida johtaa saostus- ja umpisäiliöjätevesien käsittelystä syntyvää jätevettä, koska ne ovat jo ennestään täydessä kuormituksessa viemäriverkkoon liittyneiden jätevesistä ja hulevesistä.

Kuntien tulee järjestää jätevesihuolto sekä viemäriverkostoon liittyneille että niille kiinteistöille, joilla on omat lietesäiliöt.

Viemäriverkkoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan putkistoa pitkin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevedenpuhdistamot ovat joko kuntien suoraan omistamia tai yhtiöittämiä.

Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietteet kerätään kiinteistöiltä lieteautoilla. Kunnat ovat siirtäneet käsittelyn järjestämisvastuun Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) osakassopimuksella. LSJH ostaa lietteiden käsittelyn palveluntarjoajilta. Tällä hetkellä lietteet käsitellään kuntien jätevedenpuhdistamoilla ja LSJH:n kilpailuttamassa Gasumin Turun biokaasulaitoksessa.

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan vakituiseen asumiseen käytetyn asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnon, jossa on vesivessa, jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöön tai pienpuhdistamoon ohjataan ainoastaan pesuvedet, saostussäiliö tai pienpuhdistamon lietetila on tyhjennettävä vähintään joka toinen vuosi. Lietteen omatoiminen käsittely on tietyin edellytyksin sallittua.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt, että saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksessa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei ole vielä valitusten takia lainvoimainen. Voidaan olettaa, että käsittelyyn kerättävien lietteiden määrä nousee merkittävästi tulevina vuosina. Riittävä vastaanotto- ja käsittelykapasiteetti tulee varmistaa.

Kunnan (LSJH:n) kilpailuttama lietteenkuljetus on ollut Kemiönsaaressa vuodesta 2012 lähtien. Ensimmäinen kilpailutuksessa oleva uusi alue on Paraisten saariston pääsaaret Nauvo, Korppoo ja Houtskari. Siellä kuljetukset on tarkoitus aloittaa kunnan (LSJH:n) järjestämänä keväällä.

Saostus- ja umpisäiliölietteille on ollut viime keväästä käytössä yhtenäinen vastaanotto- ja käsittelytaksa koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella Saloa lukuun ottamatta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Åbo Akademin farmasian oppiaineelle lahjoituksena 150 000 euroa, vahvistaa proviisorikoulutusta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä

Moira von Wright.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiö lahjoittaa 150 000 euroa Åbo Akademin farmasian koulutusalalle. Se on yksi ensimmäisistä isoista lahjoituksista valtion vastinrahoitusohjelman mukaisessa varainkeruukampanjassa.

Länsi-Suomen merivartiostolla yli kaksi miljoonaa sisärajatarkastusta

Länsi-Suomen merivartioston tavoitteena oli viime vuonna edistää etenkin meriturvallisuuden eteen tehtävää työtä muun muassa merellisen ympäristövahinkojen torjunnan saralla. Suunnitelmissa oli jatkaa uusien valvontavälineiden (esimerkiksi miehittämättömät ilma-alukset) tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä enenevissä määrin ja kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä raja- ja meriturvallisuuden edistämiseksi.

Vuokrat nousivat viime vuonna nopeimmin Turussa, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla

Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin.

Tilastokeskuksen tuoreiden vuokratilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna koko maassa 1,2 prosentilla. Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin. Poikkeuksen muodostavat pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen linkittyvät Kerava, Järvenpää ja Porvoo. Myös Rovaniemellä vuokrat nousivat lähes yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla.

Piispanlähteen yläkoululaiset etäopetukseen

Piispanlähteen yläkoulussa Kaarinassa on todettu vuoden alusta kuusi koronavirustartuntaa, joista kolme viikolla 3. Epidemian hillitsemiseksi yläkoulun tilat ovat suljettuina vuosiluokkien 7–9 yleisopetuksen ryhmien opetukseen käytettävien tilojen osalta 25.1.–7.2. Vuosiluokat 7–9 ovat etäopetuksessa 25.1.–5.2. Muiden koulujen toiminta Kaarinassa jatkuu normaalisti.

Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti

Kaapo Kakko valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on myyty viime vuosina loppuun, eikä pääsylippuja ole riittänyt kaikille halukkaille. Koronarajoitusten vallitessa vaihtoehtona oli joko luopua tai etsiä ratkaisuja. Tänä vuonna tiketit eivät lopu kesken, sillä Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti.

Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät maanantaina

Suomen lentoasemilla viranomaisten terveysturvallisuustoimia on lisätty merkittävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi lausunnossaan, että matkustuslentoliikenteen keskeyttäminen ei ole enää välttämätöntä, jos järjestelyt lentoasemalla ovat riittäviä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei tee uutta päätöstä lentorajoituksista Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta.

Lähes joka kolmas suomalainen vähentänyt alkoholin kulutustaan

Yhä useampi suomalainen valitsee saunajuomaksi, illanistujaisiin tai nautiskeluun nollaoluen. Kehitykseen vaikuttaa osaltaan alkoholittomien oluiden laadun parantuminen, sillä valmistusmenetelmät ovat ottaneet viime vuosina jättiharppauksen eteenpäin. Mutta miten valmistetaan olut, joka on hyvänmakuista ilman alkoholia?

Turun Kokoomus nimesi kuusi uutta ehdokasta kevään kuntavaaleihin, listalla 86 nimeä

Turun Kokoomuksen hallitus kokoontui perjantaina nimeämään uusia kuntavaaliehdokkaita. Jo aiemmin 80 henkilön mittaiselle listalle hyväksyttiin 6 uutta ehdokasta.

Ulkoministeriön historia Koiviston valinnasta EU-jäsenyyteen yksiin kansiin

Louis Clerc.

Mauno Koiviston presidenttikauden ja Martti Ahtisaaren ensimmäisen presidenttivuoden aikainen ulkoministeriön historia kirjoitetaan julki. Teoksen kirjoittaminen mahdollistui, kun julkisuuslain mukaisesti ulkoministeriön arkistot avautuivat vuoteen 1995 saakka. Uusi teos syntyy ulkoministeriön ja akateemisten tutkijoiden yhteistyönä.

Eurojackpotissa yksi täysosuma

Eurojackpotin kierroksen 3/2021 arvonnassa löytyi yksi täysosuma. 13,7 miljoonan euron voitto meni Ruotsiin.

Kukkulan uudet kuninkaat

Viime päivinä on kovasti järkytytty kun jokin enemmin tai vähemmin organisoitu tai karnevaalihulinapositiivinen joukko yrittää ängetä sisään jonnekin ”vallan pyhimpiin paikkoihin”.

Koronavirustartunnalle altistuneiden karanteeni pitenee 14 vuorokauteen

Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee kymmenestä vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Kyseessä on tartuntatautilääkärin määräämä virallinen karanteeni, josta saa myös tartuntatautipäivärahaa.

Timo J. Laihinen Turun Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi

Timo Laihinen ja Anneli Wellroos.

Timo J. Laihinen on allekirjoittanut ehdokassitoumuksen osallistumisesta vuoden 2021 kuntavaaleihin Turun Keskustan listalta.

Suomessa 1 496 euroseteliväärennöstä viime vuonna

Suomessa setelikierrosta löydettiin vuoden 2020 aikana 1 496 euroseteliväärennöstä. Määrä on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen.

Turun SDP:n kuntavaaliehdokaslista lähes valmis

Turun SDP:n kuntavaaliehdokaslista on täydentynyt yhdeksällä ehdokkaalla. Turun SDP:n hallitus täydensi listaa torstaisessa kokouksessaan.

Vuokkokodissa 29 asukkaalla koronavirustartunta

Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu 29 asukkaalla koronavirustartunta. Yksikössä on todettu myös muutamia työntekijätartuntoja. Asukkaista ja henkilöstöstä otetaan seulontanäytteet. Kaikki koronavirukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Sortuvatko katot Turun seudulla nuoskalumen painosta?

Katoilla olevat lumimäärät ovat paikoin huolestuttavia.

Varsinais-Suomessa on satanut lunta kuluneen reilun viikon aikana niin paljon, että katoilla olevat lumimäärät ovat paikoin huolestuttavia. Kiinteistön omistajien on syytä seurata tilannetta jo hyvissä ajoin ja poistaa lumimassat ammattilaisten avulla mieluummin liian varhain kuin myöhään. Näin voidaan välttää vakavia vahinkoja, joita vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa.

Piispanlähteen koulu Kaarinassa saattaa siirtyä etäopetukseen

Kaarinalaisen Piispanlähteen koulun luokilla 7–9 on todettu tällä viikolla ainakin kolme koronatartuntaa. Altistumisia on lukuisia, ainakin 30. Koulun siirtymistä etäopetukseen valmistellaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ylimääräisessä kokouksessa koulun osittaista sulkemista 25. tammikuuta alkaen 5. helmikuuta asti.

Urheilu

Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti

Kaapo Kakko valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on myyty viime vuosina loppuun, eikä pääsylippuja ole riittänyt kaikille halukkaille. Koronarajoitusten vallitessa vaihtoehtona oli joko luopua tai etsiä ratkaisuja. Tänä vuonna tiketit eivät lopu kesken, sillä Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti.

Åboraakkeli: Olympiatuskaa lajiliitoissa

Olympialaisten yllä leijuu useita kysymysmerkkejä. Loppukesästä pitäisi kerääntyä ympäri maailmaa urheilemaan Tokioon. Ei ihme, että maailmalla on liikkunut huhuja kisojen perumisesta, vaikka Japanin hallitus onkin kiistänyt tiedot.

Lauri Korpikosken kausi päättyi lonkkaoperaatioon

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran kapteenin Lauri Korpikosken lonkka tähystettiin maanantaina Turussa. Korpikosken pelit tältä kaudelta on pelattu, vaikka leikkaus sujui hyvin.

Argentiinalainen Pibe Interin uusin pelaajahankinta

Pibe.

Inter on solminut pelaajasopimuksen argentiinalaisen hyökkäyspään pelaajan Piben kanssa. Koko uransa Espanjassa pelannut 24-vuotias Pibe, varsinaiselta nimeltään Agustín Pastoriza Cacabelos , jätti edellisen seuransa Burgos Promesasin päästäkseen siirtymään Inter-paitaan.

Tuton Dani Aavinen: Mestiksellä kolme mahdollista skenaariota

Tuton toimitusjohtaja Dani Aavinen muistuttaa, että työllistävän merkityksen lisäksi Mestiksellä on iso merkitys ihmisten arjen parantajana myös henkisellä puolella.

Jääkiekon Liiga pelaa toistaiseksi tyhjille katsomoille, jotta kassaan virtaa tv-sopimusrahoja. Lisäksi useat seurat ovat saaneet valtionkonttorin maksamaa kustannustukea.

TPS:n maalivahtiosasto vahvistuu Kari Piiroisella

Kari Piiroinen.

Turun Palloseura on tehnyt lainasopimuksen maalivahti Kari Piiroisen kanssa. 19-vuotias siirtyy TPS-paitaan Tampereen Tapparan sopimuspelaajana. Kuluvalla kaudella hän on pelannut Mestistä Tuton paidassa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.