Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista seurantatietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteesta sekä kiertotalouden sosiaalisista indikaattoreista. Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti. Osalla kuntaseuduista näkyy heikkoa positiivista kehitystä, mutta tahtia on kiristettävä, jotta EU:n kierrätystavoitteet saavutetaan ajallaan.

Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen seurantatiedot laskettiin kymmenen kuntaseudulle, joita ovat Forssa, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki ja Turku. Lisäksi tähän on yhdistetty Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tuottamat pääkaupunkiseudun tiedot, joihin Vantaa kuuluu.

Seurantatulosten mukaan eri alueiden kehitys kotitalouksien jätemäärässä ja sen kierrätyksessä kulkee eri suuntiin: toisaalla asukaskohtaiset jätemäärät ovat kasvaneet ja toisaalla laskeneet.

Hyvinkään, Joensuun, Jyväskylän, Lahden, Riihimäen, Turun ja Vantaan seuduilla kotitalousjätteen määrien arvioissa havaittiin laskua, eli asukkaiden kotona tuottamien jätteiden määrä väheni. Näillä alueilla kotitalousjätteiden määrien kuntaseutukohtainen vähenemä on 1–12 prosenttia, eli enimmillään useamman kymmenen kiloa asukasta kohden vuodessa. Lahden ja Turun seuduilla tarkastelussa ovat mukana vuodet 2018–19 ja lopuilla seuduilla vuodet 2016–19.

Tarkastelussa mukana olevilla kuntaseuduilla ei kuitenkaan nähdä vuosien 2016–19 arvioiden perusteella voimakasta kasvua kierrätysasteessa, kuten ei valtakunnallisestikaan yhdyskuntajätteiden kierrätyksessä. Kierrätysasteet nousivat jonkin verran Joensuun, Kuopion, Lahden, Porvoon, Turun ja Vantaan seuduilla, joilla kasvu on ollut noin 1–2 prosenttiyksikköä.

– Vahvinta kierrätysasteen kasvu on ollut Turun seudulla, kun taas eniten jätemäärä on vähentynyt Hyvinkään ja Riihimäen seudulla. Tulosten kattavuutta saatiin laajennettua kolmella kunnalla eli yli neljänneksellä edellisestä raportointikerrasta, mikä on erittäin hyvä, toteaa Circwaste-hankkeen vastuullinen johtaja Tuuli Myllymaa SYKEstä.

Kotitalousjäte on kodeissa tuotettua yhdyskuntajätettä, kuten biojätteitä, kartonkia, paperia, lasia, metallia ja muovia. Kotitalousjäte viedään joko pihalla olevaan keräysastiaan tai kauemmas alueelliselle keräyspisteelle, jäteasemalle tai esimerkiksi kaupan pullonpalautusautomaattiin.

Biojätteen erilliskeräys vaikuttaa paljon kierrätysasteeseen, koska biojäte on painoltaan suurin erilliskerättävä jätelaji. Seurannan perusteella biojätteen erilliskeräysaste nousi vuosina 2016–19 Hyvinkään, Jyväskylän, Kuopion, Porvoon ja Riihimäen seuduilla sekä vuosien 2018–19 aikana Lahden ja Turun seuduilla. Vantaalle vastaavaa tarkastelua ei tässä tehty, mutta HSY seuraa seudun biojätteen erilliskeräystä.

Lajittelun helppous vaikuttaa tunnetusti kierrätysintoon. Tämä on nähtävissä aineistosta osittain. Seurannan alueista biojätteen erilliskeräys on jokaisella kiinteistöllä Lappeenrannan ja Jyväskylän seuduilla. Hyvinkään, Joensuun, Kuopion, Porvoon ja Riihimäen seuduilla biojätettä kerätään vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Lopuilla alueilla keräys on pakollista suuremmissa kiinteistöissä tai siihen ei ole velvoitettu.

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi nousta EU-maissa 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 43 prosenttia vuonna 2019. Koska 55 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen on vielä matkaa, työtä on tehtävä paljon kotitalousjätteen kierrätyksen tehostamiseksi. Kierrätyksen lisäämisessä ja kiertotalouden edistämisessä avainasemassa on tiedon hyödyntäminen.

– Alueellisen seurannan merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tarvitaan alueellisia ratkaisuja ja parhaiden ideoiden monistamista. Olisi myös tärkeää tietää, minkälaista kehitys on ollut kotitalouksien lisäksi muissa yhdyskuntajätteissä esimerkiksi kaupoissa, ravintoloissa, toimistoissa ja kouluissa, sanoo tutkija Tiina Karppinen SYKEstä.

Seurannassa mukana olleilla seuduilla kotitalousjätteiden määrät laskivat tai nousivat vain heikosti. Sen sijaan yhdyskuntajätteiden määrä on noussut selvästi vuodesta 2017 vuoteen 2018 Tilastokeskuksen yhdyskuntajätetilaston mukaan. Näiden arvioiden valossa vaikuttaa siltä, että yhdyskuntajätteen määrä olisikin kasvanut hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa eikä kotitalouksissa.

Kierrätystä lisäävien toimien käyttöönottoa kentällä on seurantavuosina hidastanut odotus uudistettavan jätelain sisällöstä, joka tulee monin tavoin vaikuttamaan jätealan käytäntöihin.

SYKE on kehittänyt yhdessä jätealan toimijoiden kanssa vuodesta 2018 saakka menetelmää, jolla voidaan arvioida kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen kehitystä eri alueilla Suomessa. Nyt toteutetulla seurannan toisella kierroksella aiempien vuosien tietoja on tarkennettu yhteistyössä jätelaitosten kanssa sekä päivitetty vastaamaan uusimpia tietoja. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toteuttaa Vantaan seurannan osana HSY:n seudullista tiedontuotantoa.

Alueellinen jäteseuranta perustuu monelta osin arvioihin, joten jätemääriä ja kierrätysasteita ei voida vielä vertailla eri alueiden välillä. Alueiden taustatiedoissa on merkittäviä eroja jätehuollon järjestämisen erojen vuoksi esimerkiksi kotitalousjätteiden osuuden arvioinnissa ja hyötyjätteiden täydentävän keräyksen määrissä. Vuosien välistä vaihtelua aiheuttaa varastojen muodostuminen ja purkaminen. Lukuihin tulee suhtautua suuntaa antavina, tarkentuvina arvioina.

Kiertotalouteen siirtyminen tuo merkittäviä muutoksia ihmisten arkeen. Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty ensimmäistä kertaa kiertotalouden sosiaalisia indikaattoreita Suomessa. Indikaattoreilla seurataan, miten helppoa ja saavutettavissa kestävä kiertotalousarki on eri alueilla, millaista hyvinvointia kiertotalouteen siirtyminen tuo ja jakautuuko hyvinvointi tasaisesti kaikille.

– Ensimmäisten tulosten perusteella Suomessa on otettu askelia kohden kiertotaloutta myös sosiaalisesta näkökulmasta. Jätteiden kierrättämiseen liittyvät palvelut ovat yhä paremmin kansalaisten saavutettavissa, kiertotalouden koulutusta on tarjolla ympäri maan ja kiertotalouden rooli heikommassa asemassa olevien työllistäjänä on merkittävä, sanoo erikoistutkija Kati Pitkänen SYKEstä.

Keräyspisteiden ja kierrätysraaka-aineiden saavutettavuus eri puolilla maata vaihtelee paljon. Joillakin maaseutualueilla jätteitä joudutaan kuljettamaan autoilla kierrätykseen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Päällystystyöt vähäisiä Lounais-Suomessa ensi viikolla

Päällystystöiden arvioidaan valmistuvan helatorstaiviikon aikana.

Päällystystyöt jatkuvat maantiellä 204 Lieto–Eura Tortinmäen ympäristössä. Uusia kohteita ovat Salossa Perniön Kosken asematie mt 1011 sekä Liedon Tarvasjoella maantie 2250 Aurantien ja Tilkasen välillä. Päällystystöiden arvioidaan valmistuvan helatorstaiviikon aikana. Valmistelevia töitä tehdään lisäksi Salon Angelniemessä maantiellä 12091.

Eloranta: Hallitus paikkaa korona-ajan oppimis- ja hyvinvointivajetta 120 miljoonan euron tukipaketilla

Hallitus julkisti perjantaina lisätalousarvion, johon sisältyi tärkeitä panostuksia lapsiin ja nuoriin korona-ajan oppimisvajeen korjaamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Panostukset kohdistetaan erityisesti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitoksille. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kiittää hallitusta lasten ja nuorten tulevaisuudelle tärkeistä lisäpanostuksista.

Zombiakkujen aiheuttamat tulipalot lisääntyvät kesää kohti

Käytöstä poistetut akut ja paristot eivät kuulu roskikseen, vaan voivat herätä siellä uudelleen henkiin ja aiheuttaa jopa tulipalon.

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli kaksi miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jumiutuu kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne heräävät yhä useammin vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina.

Tutkijoiden kehittämää tekoälymenetelmää hyödynnetään koronapotilaiden kuolleisuuden ennustamisessa

Tutkijoiden kehittämällä algoritmilla voidaan tarkasti ennustaa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden kuolemanriskiä riippumatta potilaan rokotusstatuksesta tai virusvariantista.

Identiteetti vaikuttaa käyttäytymiseen liikenteessäkin

Tieliikenteen identiteetti vaikuttaa myös siihen, millaisessa valossa näemme muihin ryhmiin kuuluvat tienkäyttäjät.

Ihmiset liikkuvat liikenteessä eri tavoin. Rooli liikenteessä voi olla yhdentekevä tai se voi muodostua identiteetiksi, jossa tunnetaan vahvaa kuuluvuutta tiettyyn tienkäyttäjäryhmään. Identiteetti vaikuttaa myös siihen, millaisessa valossa näemme muihin ryhmiin kuuluvat tienkäyttäjät. Tieliikenteen identiteettejä tarkasteleva tutkimus julkaistiin Liikenneturvan selvityksiä-sarjassa.

Itsenäinen opiskelu, ajanhallinta ja vapaa-ajan puute huolenaiheena ensimmäistä vuottaan ammattikorkeakoulussa opiskelevilla

Vähän etukäteistietoa korkeakouluopinnoista ja -opiskelusta mutta melko hyvin pohjatietoa äidinkielestä, matematiikasta ja englannista. Huolia aiheuttavat erityisesti itsenäinen opiskelu, ajanhallinta ja vapaa-ajan puute. Tältä näyttää tutkimuksen valossa ensimmäistä vuottaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten arki keskimäärin, mutta eroja syntyy ammatillisen- ja lukiokoulutuksen saaneiden välille.

Hyökkääjä Arttu Ilomäki Lukosta Turun Palloseuraan

Arttu Ilomäki (oik.) nähdään ensi kaudella TPS:n paidassa.

TPS on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Arttu Ilomäen kanssa. 30-vuotias Ilomäki siirtyy Turkuun Rauman Lukosta, jossa hän pelasi viime kaudella.

Aurinkoiset päivät herättivät luonnon kevätkukoistukseen

Luonto on alkanut kunnolla vihertää.

Vaikka toukokuun sää on ollut koleahko, on aurinko lähipäivinä paistanut ja kevät tuntuu ottaneen kunnon harppauksen eteenpäin. Luonto alkaa puhjeta täyteen keväiseen kukoistukseensa. Valkovuokot kukkivat nyt valkoisina kukkamerinä lehdoissa ja västäräkkien, noiden kesän tuojien, voi kuulla sirkuttavan koko maassa.

Piikkiö kutsuu viettämään kevätlauantaita koko perheen voimin

Piikkiö Päivä sekä Ammattiopisto Livian Tuorlan avoimet ovet ja Livia-tori palaavat toukokuun ohjelmaan kahden koronavuoden tauon jälkeen. Molemmat tapahtumat kutsuvat sekä paikalliset että kauempaa tulevat mukavan markkinahumun, ostosten ja koko perheen ohjelman pariin. Tapahtumapäivä on lauantai 21. toukokuuta kello 10–15.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut Kupittaan urheiluhallissa

Rytmisen voimistelun yksilösarjat ovat naiset ja nuoret.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut järjestetään 20.–22. toukokuuta Kupittaan urheiluhallissa. Kilpa-aerobicissa kilpaillaan Valkeakoskelle 21.–22. toukokuuta.

Teemu Kirjonen aloittaa elokuussa Åbo Akademin säätiön museojohtajana

Teemu Kirjonen.

Åbo Akademin säätiö on palkannut musiikin maisteri Teemu Kirjosen johtajaksi säätiön kolmelle museolle. Säätiön omistuksessa ovat museot Casa Haartman, Sibelius-museo sekä museo Ett Hem. Kirjonen aloittaa tehtävässään 1. päivä elokuuta ja tarkoituksena on kehittää toimintaa niin, että museot muodostavat ammattimaisen, arvostetun ja toimivan kokonaisuuden, jolla on vahva kansallinen profiili.

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa

Suomen metsäkeskus arvioi vuosittain, kuinka luontoarvot on huomioitu yksityismetsien hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Säästöpuita jätetään hakkuissa selvästi PEFC-metsäsertifioinnin vähimmäisvaatimusta enemmän ja ne ovat aiempaa järeämpiä. Vesistöjen suojakaistoissa on edelleen puutteita.

Uutta tietoa lihavuuden vaikutuksista ruskean ja valkoisen rasvan toimintaan

Teemu Saari.

Rasvakudosten toiminta on häiriintynyt ylipainoisilla henkilöillä. Väitöstutkimuksessaan FM Teemu Saari tutki lihavuuden vaikutuksia ruskean ja valkoisen rasvan rasvahappoaineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Tutkimus osoitti, että lihavuus vähentää ruskean rasvan rasvahappoaineenvaihduntaa kylmässä ja huoneenlämmössä. Lisäksi Saari havaitsi tutkimuksessaan ruskean rasvan verenvirtauksen lisääntyvän ruokailun jälkeen. Lihavuusleikkaus parantaa Saaren mukaan ihonalaisen rasvan verenkiertoa ruokailun jälkeisessä tilassa, mutta lihavuusleikkaus ei kuitenkaan vaikuta vatsaontelon sisäisen rasvan verenkiertoon.

Metsäpalokausi lähestyy, tähystyslennot käynnistyvät

Vuoden ensimmäiset metsäpalojen tähystyslennot tehdään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. Sääennusteiden mukaan lennot saattavat laajeta lähiaikoina myös muihin Etelä-Suomen maakuntiin. Valtakunnallisesti tarkastellen lentojen laajamittaisempi käynnistyminen koko maassa ei ole vielä ajankohtaista.

Turussa pääsee viikonloppuna mattopyykille

Mattopyykille pääsee viikonloppuna.

Turun kaupungin matonpesupaikat saadaan avattua lauantaihin 21. toukokuuta mennessä Paattisten matonpesupaikkaa lukuunottamatta.

Poistotekstiilien keräyspiste Raision kirjastossa koko kesän ajan

Poistotekstiilien keräyspiste on Raision kirjastossa koko kesän elokuun loppuun saakka.

Raision kaupunginkirjaston aulan poistotekstiilien keräyspiste jatkaa kirjastossa elokuun loppuun saakka. Kirjastosalin porttien vieressä on farkkuhupulla päällystetty keräysastia, johon voi tuoda kotoa löytyvät poistotekstiilit.

Ympäristöpäivät kokoaa kirkon ympäristöväen Turkuun syyskuussa

Turku kokoaa 19.–20. syyskuuta evankelis-luterilaisen kirkon ympäristöväkeä – työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja muita kirkon ympäristövastuusta kiinnostuneita – joka toinen vuosi järjestettäville Kirkon ympäristöpäiville.

Meloksen konsertissa saa luvan kanssa nukahtaa

Uniasuista kuoroa johtaa nukkumattina musiikkipedagogi Sanna Kola.

Turkulainen pitkän linjan kamarikuoro Melos kutsuu kuulijat lauantaina 21. toukokuuta kello 15.30 Hannunniitun koululle kiireettömään ja rentouttavaan konserttiin, jossa yleisö saa luvan kanssa nukahtaa.

Urheilu

Hyökkääjä Arttu Ilomäki Lukosta Turun Palloseuraan

Arttu Ilomäki (oik.) nähdään ensi kaudella TPS:n paidassa.

TPS on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Arttu Ilomäen kanssa. 30-vuotias Ilomäki siirtyy Turkuun Rauman Lukosta, jossa hän pelasi viime kaudella.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut Kupittaan urheiluhallissa

Rytmisen voimistelun yksilösarjat ovat naiset ja nuoret.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut järjestetään 20.–22. toukokuuta Kupittaan urheiluhallissa. Kilpa-aerobicissa kilpaillaan Valkeakoskelle 21.–22. toukokuuta.

Lina Lehtovaara Mestarien liigan finaaliin

Lina Lehtovaara,

Erotuomari Lina Lehtovaara on valittu naisten Mestarien liigan loppuottelun tuomariksi. Loppuottelu on Lehtovaaran neljäs ottelu kuluvan kauden Mestarien liigassa. Finaali pelataan 21. toukokuuta Torinossa. Finaalissa kohtaavat Barcelona ja Lyon. Lehtovaara tuomitsi taannoin myös Barcelonan puolivälierän avausosan Real Madridia vastaan. Paraislainen Lehtovaara on valittu myös kesän naisten EM-kisoihin.

Nilkkavamma päättää Ilari Mettälän uran

Ilari Mettälä.

28-vuotias Ilves-hyökkääjä Ilari Mettälä joutuu lopettamaan ammattilaisuransa. Kaudella 2020 syyskuussa vakavasti loukkaantunut Mettälä sai nilkkaansa kuntoutettua, mutta paluu pelikentille ei ole sujunut kivuitta.

TPS:n naisten uudet salibandykiinnitykset satsaus tulevaisuuteen

Ella Alanko-Salmisella on TPS:n historiassa merkittävä osansa. Ensi kaudella hänellä on mahdollisuus taistella mestaruudesta kasvattiseuransa paidassa.

Päättyneellä kaudella historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden voittanut TPS Salibandyn naisten joukkue on kovaa vauhtia rakentamassa joukkuetta, jolle realistinen tavoite on mestaruuden uusiminen.

Urheilukoulussa palvelukseen astuu lokakuussa kuusi Interin pelaajaa

Juho Hyvärinen.

Urheilukoulun kesälajien saapumiserään valittiin 79 urheilijaa 17 eri lajiryhmästä. Puolustusvoimien urheilukouluun valitut urheilijat aloittavat palveluksensa maanantaina 10. lokakuuta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.