Pandemia heikentää Viking Linen tulosta ja synkistää näkymiä

Viking Linen liiketulos painui 35 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Viking Linen liiketulos painui 35 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Kuva: Lennart Holmberg

Viking Linen tammi–syyskuun liikevaihto oli 154,2 miljoonaa euroa (380,8). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,7 miljoonaa euroa (0,2). Liiketulos oli tappiolla 35,2 miljoonaa euroa (17,5).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat pakkasella 3,1 miljoonaa euroa (-3,6).

Tulos ennen veroja oli tappiollinen 38,3 miljoonaa euroa (+13,9). Tulos verojen jälkeen oli miinuksella 30,8 miljoonaa euroa (+11,1).

Tulosennuste on muuttumaton. Koko toimintavuoden tulos on negatiivinen.

Kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa (153,8). Liiketulos oli miinuksella 7,8 miljoonaa euroa (+26,2).

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, oli tappiollinen ja huomattavasti paljon huonompi kuin aikaisempina vuosina Covid-19 -pandemian takia. Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

– Ennalta aavistamaton ulkopuolinen maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut osavuositulokseen tuntuvasti. Pandemia on edelleen vaikuttanut yksilöihin, yrityksiin ja markkinoihin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vuoden kolmas kvartaali alkoi heinäkuussa pitkälti matkustusrajoitusten vapauttamisella liikennöintialueellamme, kommentoi toimitusjohtaja Jan Hanses.

– Ainoastaan matkustusrajoitukset Ruotsista Suomeen olivat jäljellä, valitettavasti huomattavan negatiivisin vaikutuksin konsernille. Tästä huolimatta konsernin kaikki alukset liikennöivät heinä- ja elokuun aikana. Helsingin ja Tukholman välinen liikenne oli edelleen suljettu ja linjan alukset liikennöivät Helsingin ja Tallinnan välillä sekä uudella risteilyreitillä Helsingin, Maarianhaminan ja Tallinnan välillä.

Liikenne vaikeutui olennaisesti elokuun toisella viikolla, kun Suomen viranomaiset julkistivat suunnitelmansa ankarimmista karanteenisäännöistä ensisijaisesti Ruotsista Suomeen tuleville.

– Säännöt vaihtelivat elokuun aikana ja syyskuussa maahantuloa vapautettiin niin, että matkustus Ruotsista sallittiin. Tätä jatkui kuitenkin vain kaksi viikkoa, jonka jälkeen rajoitukset palautettiin. Tämä osittain epäselvä ja epäjohdonmukainen viranomaisten viestintä koetteli matkustusta ja myyntiä olennaisesti elokuun puolivälistä alkaen. Syyskuun lopulla oli varaustilanteessa pieni positiivinen poikkeama mutta se poistettiin uudelleen käyttöönotetuilla matkustusrajoituksilla. Toiminnan rajoituksista huolimatta olemme ylläpitäneet matkustaja- ja rahtiliikennettä maidemme välillä katkeamattomasti ja siten turvanneet liikennemallin, joka on jatkunut yli puoli vuosisataa ja jatkuu edelleen.

Kolmannen kvartaalin aikana kustannusten sopeuttamista jatkettiin. Elo- ja syyskuun aikana toteutettiin MBL-neuvottelut Ruotsissa ja yhteistoimintaneuvottelut Suomessa tarkoituksena maissa olevan henkilöstön ja konsernin Ruotsissa rekisteröidyn Viking Cinderellan henkilöstön toiminnan tehostaminen.

– Henkilöstömme on kantanut painavaa taakkaa lomautuksien ja vähennysten muodossa, joita on ollut kaikissa konsernin toimintamaissa. Lomautukset ovat olleet niin osa-aikaisia kuin suurelta osin kokoaikaisia. Henkilöstön kiinnostus on ollut ihailtavaa, kun työtilaisuuksia on valmisteltu. Arvostan paljon heidän voimakkaita ponnistelujaan tänä vaikeana aikana.

– Maksuvalmiutemme on ollut kireä kolmannen kvartaalin lopussa. Neuvottelut rahoittajiemme kanssa jatkuivat kolmannen kvartaalin aikana ja 15. lokakuuta valtioneuvosto myönsi valtion takaukset yhteensä 38,7 miljoonan euron lisälainalle, mikä tullaan osittain nostamaan seuraavan kuukauden aikana ja joka turvaa maksuvalmiutemme.

Traficom on aloittanut hankintamenettelyn, joka koskee julkista liikennevelvoitetta linjoillamme Turku–Maarianhamina–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Viking Line aikoo osallistua hankintamenettelyyn.

- Varmistaaksemme turvalliset rutiinit poikkeusoloissa ja vahvistaaksemme matkustajiemme luottamusta liikenteeseemme myös Covid-19-pandemian aikana Viking Line sai ensimmäisenä varustamona maailmassa luokituslaitoksen Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin, joka koskee laivaston kaikkia seitsemää alusta sekä toimintaa kuudessa terminaalissa. Verifiointi vahvistaa kykyämme käsitellä ja ehkäistä tartunnanvaaraa mukaan lukien Covid-19.

– Toimet tartuntojen ehkäisemiseksi ovat toimineet tehokkaasti ja mittauksemme osoittaa, että asiakkaamme käsittävät ne positiivisiksi. On kuitenkin ajan kysymys koska kysyntä markkinoillamme voidaan asteittain rakentaa uudelleen. Viking Line ja henkilökuntamme ovat valmiita kantamaan sen vastuun, joka tarvitaan asiakkaidemme luottamuksen palauttamiseksi. Henkilökuntamme kiinnostus myös tässä suhteessa on ollut tavattoman luottamusta herättävää.

– Reagoimme nopeasti kriisiin ja sopeutimme toiminnan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Markkinoiden kehitystä on edelleen vaikeaa arvioida ja kestää kauan ennen kuin näemme toipumista. Aiomme jatkossa keskittyä siihen mihin voimme vaikuttaa tänä haastavana aikana: myydä matkaelämyksiä ja rahtipalveluja, palvella asiakkaitamme, turvata henkilöstömme terveys, harjoittaa toimintaamme niin tehokkaasti kuin mahdollista, turvata taloudellinen kestävyytemme ja ajaa uudisrakennustamme eteenpäin.

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Jakson aikana useat alukset ovat kokonaan tai osittain seisoneet satamissa Covid-19 -pandemian takia.

Jakson 19. maaliskuuta–18. kesäkuuta aikana on harjoitettu pääasiassa ainoastaan rahtiliikennettä viranomaispäätösten takia. Matkustajaliikenteen kapasiteettia on rajoitettu sen jälkeen, kun se aloitettiin uudelleen. Amorella ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa. Karilleajo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 642 179 matkustajaa (4 897 632). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 26,5 prosenttia (32,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 93 040 yksikkökuormaa (100 026). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,0 prosenttia (18,3 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 26,4 prosenttia (32,6 %)

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa (26,8), mistä 5,3 miljoonaa euroa (22,1) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,6 prosenttia liikevaihdosta (7,0 %).

30. syyskuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 75,7 miljoonaa euroa (104,3). Omavaraisuusaste oli 48,9 prosenttia, kun se oli 50,6 prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 28,6 miljoonaa euroa (57,6). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,8 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2020 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -24,1 miljoonaa euroa (25,0).

Investointien nettorahavirta oli -11,2 miljoonaa euroa (-26,3) ja rahoituksen nettorahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,8).

Valtioneuvosto on 15. lokakuuta hyväksynyt valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon. Likviditeettilainoilla Viking Line aikoo turvata yhtiön maksuvalmiuden ja jatkaa siten taloudellisesti vakaata toimintaa koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muita varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös pääomaa lisäämällä omistajilta tai varoja myymällä.

Viking Line Abp on sopinut 14. heinäkuuta Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-1.2.2021 aikana erääntyvien 14,9 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomana. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä ehdoista, jotka rikottiin kolmannen kvartaalin aikana, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohtaa on pidennetty. Kovenanttiehtojen soveltamisesta käydään neuvotteluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 767 henkilöä (2 674), joista emoyhtiössä 1 228 (2 025). Maissa työskenteli 418 henkilöä (603) ja merellä 1 349 henkilöä (2 071).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 161 (244) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2020 on huomattavasti alhaisempi kuin 2019 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin syyskuussa koskien konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen ja ne koskevat noin 120 maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80 merillä työskentelevää henkilöä.

Covid-19-pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti jakson aikana ja negatiivinen vaikutus jatkuu merkittävän aikaa.

Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.

Konserni on aiemmin tehnyt kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2020. Tästä seuraa, että Viking Line on sitoutunut ostamaan tietyn määrän polttoainetta, vaikka sovittua määrä ei käytetä.

Pandemian seuraukset ovat heikentäneet konsernin tulosta ja taloudellista asemaa myös korkeasesongin aikana. Koko toimintavuoden tulos tulee olemaan negatiivinen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Varsinais-Suomeen yli 27,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta viime vuonna alkaneisiin hankkeisiin

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston laatiman selvityksen mukaan maakuntaan myönnettiin yli 27,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Hankkeita oli yhteensä 330 ja niihin osallistui 209 varsinaissuomalaista toimijaa. Selvitys laadittiin Varsinais-Suomen liiton toimeksiantona. Vastaavaa vuosittaista selvitystä on tehty liitossa vuodesta 2016 alkaen.

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

Vuodeosastohoidossa lievää kasvua, somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitopainotteisuus jatkuu aiempien vuosien tapaan

Potilaat somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidossa ja vuodeosastohoidossa vuosina 2009–19.

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin noin kaksi miljoonaa potilasta vuonna 2019, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Potilaita oli lähes neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maanmittauslaitoksen Turun palvelupisteessä asiointi toistaiseksi vain ajanvarauksella

Muuttuneen koronatilanteen vuoksi Maanmittauslaitoksen Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun asiakaspalvelupisteet siirtyvät 30. marraskuuta alkaen palvelemaan asiakkaita toistaiseksi vain ajanvarauksella.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Nostivatko etätyöt isompien asuntojen suosiota?

Korona on lisännyt suurempien asuntojen kaipuuta.

Asumisoikeusasuntojen hakijamäärät ovat olleet tänä vuonna selkeässä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Kasvu on monen tekijän summa, mutta koronatilanne on ollut yksi suurimmista syistä.

OP Turun Seudun palvelupiste Kaarinassa suljettuna tänään ja huomenna korona-altistuksen vuoksi

Yhdellä OP Turun Seudun työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama infektio. Tartuntataudeista vastaavat viranomaiset yhteistyössä pankin edustajien kanssa kartoittavat parhaillaan tartunnalle altistuneita henkilöitä. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut Kaarinan palvelupisteessä. Altistuneet asetetaan kymmenen vuorokauden karanteeniin altistumispäivästä lukien.

Naantalin kaupunginjohtaja: Nesteen toteutettava täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimenpiteet

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Neste Oyj ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tänään julkaistussa tiedotteessaan Neste ilmoittaa, että yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun loppuun mennessä.

Turun kaupunki hankki tietoturvan valvontapalvelun Fiarone Oy:ltä

Turun kaupunki on hankkinut tietoturvan valvontapalvelun turkulaiselta Fiarone Oy:ltä. Fiaronen SOC-tietoturvavalvomossa (Security Operations Center) analysoidaan kaupungin tietoverkon tilannekuvaa vuorokauden ympäri, tunnistetaan mahdolliset tietoturvapoikkeamat ja reagoidaan niihin.

Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden Polymorfia-näyttely Brinkkalan galleriassa

Riitta Posti, keltainen villatakki.

Vanhan Suurtorin historiallisessa miljöössä sijaitsevan Turun kaupungin Brinkkalan gallerian valtaa Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden Polymorfia-näyttely. Näyttely avautuu on esillä 14. helmikuuta asti.

Viking Line avaa uuden merimyymälän Kauppakeskus Myllyyn

Viking Linen risteilyiltä tuttu myymäläkonsepti laajenee. Kauppakeskus Myllyyn avautuvasta pop up -myymälästä voi ostaa Punaisten laivojen tuttuja tuotteita merihintaan. Viking Line Pop Up Shop Mylly on avoinna 5.12.2020–28.2.2021.

Oboen äänenjohtaja Takuya Takashiman solistikonsertissa venetsialaista barokkia

Takuya Takashima.

Turun filharmonisen orkesterin solistina torstaina 3. joulukuuta kello 19 Konserttitalossa kuullaan oboen äänenjohtaja Takuya Takashimaa . Illan johtaa nousevaa kansainvälistä uraa tekevä Kerem Hasan , joka on tuore ylikapellimestari Innsbruckissa Tirolin sinfoniaorkesterissa.

Miljoonahanke vauhdittamaan autonomisten kulkuneuvojen kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Novia perustavat yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uuden kokeiluympäristön autonomisille kulkuneuvoille. Hankkeeseen on saatu merkittävää rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos palkitsi ansioituneita hoitotieteilijöitä

Raija Kontio.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos jakoi Maailman terveysjärjestön (WHO) sairaanhoitajien ja kätilöiden vuoden kunniaksi kolme tunnustuspalkintoa hoitotiedettä ansioituneesti edistäneille henkilöille.

Neste vahvistaa – jalostustoiminta lakkaa Naantalissa, noin 370 työtehtävää loppuu

Neste lakkauttaa Naantalin öljynjalostamon. Yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää.

Neste ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun loppuun mennessä ja keskittää Naantalin toiminnan terminaali- ja satamatoimintoihin sekä uudistaa Öljytuotteiden operatiivista toimintamallia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinto Elina Virtaselle ja Mikko Karjalaiselle

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön joka toinen vuosi jakama sotahistorian palkinto on myönnetty tänä vuonna FT Elina Virtaselle ja FT Mikko Karjalaiselle . He jakavat 10 000 euron palkinnon. Palkinto myönnettiin kahdeksannen kerran.

Raision Vesi Oy alentaa pientalojen liittymismaksuja

Raision Vesi Oy muokkaa ensi vuoden alusta liittymismaksuhinnastonsa uusiksi. Jo kahtena edellisenä vuonna vesitaksoja on tarkistettu reilusti alaspäin.

Puun kuiva-ainetta käytettiin viime vuonna lähes 40 miljoonaa tonnia

Suomessa käytettiin vuonna 2019 puuta 39,4 miljoonaa tonnia, kun mittarina oli metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin sitoutunut puun kuiva-aine. Edellisvuonna oli puun käytön huippuvuosi, josta määrä supistui vajaalla prosentilla. Kaikesta käytetystä puun kuiva-aineesta 57 prosenttia päätyi energiaksi, ja 41 prosenttia sitoutui metsäteollisuustuotteisiin.

Urheilu

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Åboraakkeli: Yleisurheilun imu lisääntyy

Jari Salonen (vas.), Harri Halme ja  Veera Sahlberg.

Paavo Nurmi Games kasvaa ensi kesänä kaksipäiväiseksi. Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental Tourin kultatasolla jatkava yleisurheilutapahtuma järjestetään ensi vuonna 7.–8. kesäkuuta.

FBC Loisto taistelee naisten F-liigan lohko A:n kärkisijoista

Nousijajoukkue FBC Loisto on syksyn aikana osoittanut kuuluvansa naisten F-liigan lohko A:han.

FBC Loisto nousi täksi kaudeksi salibandyn korkeimmalle sarjatasolle naisten F-liigan lohko A:han. Sarjanousija tiedettiin yllätysvalmiiksi ryhmäksi, mutta alkukauden otteet ovat silti olleet yllätys myös päävalmentaja Matti Pienihäkkiselle . 12 ottelusta joukkue on kerännyt 21 pistettä ja on sarjataulukossa kolmantena. Nousijajoukkue on myös onnistunut ottamaan Turun valtikan itselleen voittamalla kummatkin syksyn mittaan pelatut paikallispelit TPS:ää vastaan.

Fanny Sampalle kultaa kilpa-aerobicin SM-kilpailuista, Turun Urheiluliitolle kolmoisvoitto

Fanny Samppa.

Kilpa-aerobicin SM-kilpailut saatettiin päätökseen lauantaina Seinäjoella. Voiton varmisti itselleen Fanny Samppa .

TPS:n maalivahti Siiri Välimaa ripusti nappikset naulaan

TPS:n maalivahti Siiri Välimaa lopetti aktiiviuransa.

Kansallisesta liigasta pudonneella TPS:n edustusjoukkueella on edessään uudelleenrakennuksen ajat. Hyvin konkreettiseksi asian tekee joukkueen tukipilarin maalivahti Siiri Välimaan päätös lopettaa aktiiviuransa. 30-vuotias Välimaa pelasi TPS:ssä kaudet 2019 ja 2020 sekä kotimaiden kenttien lisäksi monta vuotta Norjassa. Myös naisten A-maajoukkueen maalia raumalaislähtöinen Välimaa ehti uransa aikana vartioida.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.