Väitös: Sammalpunkit kertovat historiallisista ympäristönmuutoksista

Inkeri Markkula. Inkeri Markkula. Kuva: Turun yliopisto

Subarktisten soiden sammalpunkkien lajisto muuttuu, kun ilmasto lämpenee ja ikirouta sulaa. FM Inkeri Markkulan väitöstutkimuksen mukaan sammalpunkit voivat kuitenkin auttaa historiallisten ympäristönmuutosten tutkimisessa.

Subarktiset ikiroutasuot, eli palsasuot, ovat vaarassa kadota, kun ilmasto lämpenee. Samaan aikaan niiden lajisto tunnetaan vielä puutteellisesti. FM Inkeri Markkula selvitti väitöstutkimuksessaan ilmaston lämpenemisen ja ikiroudan sulamisen vaikutuksia subarktisten soiden hajottajaeliöiden, sammalpunkkien, eliöyhteisöihin.

Yhteisöekologian, kokeellisen ekologian ja paleoekologian menetelmiä yhdistelevä tutkimus toi ilmi, että soiden sammalpunkkilajisto muuttuu lämpötilojen noustessa ja ikiroudan sulaessa, mutta samaan aikaan sammalpunkkien yhteisöjä tutkimalla voidaan saada tärkeää tietoa historiallisesta ikiroudan sulamisen ja synnyn dynamiikasta. Se taas auttaa ennustamaan tämänhetkisen ilmaston lämpenemisen seurauksia.

Pohjoiset palsasuot kertovat ilmaston muuttumisesta

Markkulan tutkimuskohteena olivat palsasuot. Palsasuo on pohjoinen suoyhdistymätyyppi, joille tunnusomainen piirre on turpeesta muodostuneiden palsojen sisältämä ikirouta. Ilmaston lämpeneminen sulattaa palsojen ikiroutaa, mikä aiheuttaa muutoksia soiden kosteusoloissa, kasvillisuuden rakenteissa ja mikroelinympäristöjen monimuotoisuudessa.

– Palsasuot ovat yksi Euroopan uhanalaisimmista ekosysteemeistä. Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät palsasoilla hyvin konkreettisesti, ne toimivat eräänlaisena ”early warning”- eli ennakkovaroitusekosysteeminä. Palsasoita tutkimalla voidaan saada tietoa siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisten alueiden lajikirjoon, Markkula kertoo.

Markkulan mukaan palsasuot ovat paleoekologisia arkistoja: ne säilövät turvekerroksiinsa tietoa menneisyyden ilmasto-oloista, eliöistä ja ihmisen toiminnasta.

Pohjoisella pallonpuoliskon suoekosysteemeihin on sitoutunut yksi kolmasosa maapallon hiilestä. Arktisen ja subarktisen alueiden soilla ikiroutadynamiikka liittyy kiinteästi hiilen kertymiseen ja ilmakehään vapautumiseen, ja ikiroudan sulamisen myötä ilmakehään vapautuva hiili kiihdyttää ilmaston lämpenemistä.

Väitöskirjatyöllä oli kaksi tavoitetta: ensiksi tutkia, miten ilmaston lämpeneminen ja ikiroudan sulaminen vaikuttavat subarktisilla ikiroutasoilla elävien sammalpunkkien eliöyhteisöihin, ja toiseksi selvittää, voivatko suoturpeeseen varastoituneet sammalpunkkien subfossiilit eli osittain fossiloituneet jäänteet olla avuksi historiallisen ikiroutadynamiikan tutkimuksessa.

– Sammalpunkit ovat pieniä (0,1–1 mm) selkärangattomia, jotka ovat runsaita ja monimuotoisia: maailmasta tunnetaan 11 000 lajia, ja yhdellä neliömetrillä voi elää 200 000 sammalpunkkia. Sammalpunkit reagoivat nopeasti muutoksiin elinympäristössään, ja niiden kovan kitiinikuoren ansioista niiden jäänteet säilyvät ikiroudassa tuhansia vuosia. Siksi ne sopivat erityisen hyvin ekosysteemien muutosten tutkimiseen, Markkula sanoo.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Pohjois-Fennoskandian, Siperian ja Kanadan ikiroutasoilta. Tutkimuksissa kartoitettiin soiden sammalpunkkilajistoa 6 000 vuoden aikajänteellä ja selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia sammalpunkkien yhteisöihin lämmityskokeita käyttäen.

Tutkimukset toivat ilmi, että jotkut sammalpunkkilajeista suosivat elinympäristönään palsakumpuja, ja nämä lajit ovat vaarassa hävitä, kun ikirouta sulaa. Lämmityskokeet osoittivat, että korkeammat talvilämpötilat vähentävät sammalpunkkien määrää pohjoisilla soilla. Koealueella sammalpunkkien lajiston monimuotoisuus väheni, kun ympärivuotiset lämpötilat kohosivat kaksi astetta.

Sammalpunkit hyödyttävät ilmastonmuutostutkimusta

Sammalpunkit eivät ainoastaan kärsi ilmastonmuutoksen seurauksista, vaan ne voivat hyödyttää ilmastonmuutostutkimusta ilmentämällä historiallista ikiroutadynamiikkaa. Markkula löysi tutkimuksissaan kolme sammalpunkkilajia, jotka ilmentävät vahvasti ikiroudan esiintymistä. Näitä lajeja voidaan käyttää apuna historiallisen ikiroutadynamiikan tutkimisessa.

Historiallisen ikiroudan muodostumisen ja sulamisen dynamiikan tutkiminen taas on tärkeää, sillä se auttaa ennustamaan tämänhetkisen ilmaston lämpenemisen vaikutuksia. Menneisyyden tarkka mallintaminen on kuitenkin Markkulan mukaan haastavaa.

– Kasvien jäänteitä eli kasvimakrofossiileja on käytetty paljon historiallisen ikiroutadynamiikan tutkimisessa, mutta koska kasveista ei ole löytynyt yhtään varsinaista ikiroudan läsnäoloa osoittavaa, positiivista indikaattorilajia, on ikiroudan synnyn ja sulamisen tarkka ajoittaminen toisinaan hankalaa.

Joissakin tapauksissa ikiroudan läsnäoloa paleoekologisissa aineistoissa on vaikea osoittaa pelkästään kasvijäänteisiin perustuen.

– Ikiroutaa ilmentävät sammalpunkit tuovat historiallisen ikiroutadynamiikan tutkimiseen yhden työkalun lisää ja auttavat näin ilmaston lämpenemisen vaikutusten mallintamisessa.

Markkula esittää väitöskirjansa Oribatid mites (Acari: Oribatida) in sub-Arctic peatlands: a multidisciplinary investigation into climate change, permafrost dynamics and indicator values of subfossils julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 8. toukokuuta.

Vastaväittäjänä on professori Stephen Coulson (Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Ruotsi) ja kustoksena professori Ilari Sääksjärvi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on biologia.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin kello 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Wilma-palautteella yhteys oppimiseen ja hyvinvointiin

Opettaja voi antaa palautetta oppilaan oppimisesta ja käyttäytymisestä tunnilla Wilma-järjestelmän avulla. Sanna Oinaan väitöstutkimuksen mukaan Wilma-merkinnöillä on yhteys oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan osa oppilaista ilahtui Wilma-palautteesta, toisaalta osa koki turhautumista jäädessään ilman palautemerkintöjä. Tutkimus osoittaa, että tukeutuminen Wilma-palautteeseen voi ohjata oppilaan huomion oppitunnilla käyttäytymiseen oppimisen sijaan.

Kattoremontti sulkee Wäinö Aaltosen museon

Kattoremontti pitää WAMin suljettuna alkuvuoden.

WAMissa on alkanut kahdessa vaiheessa toteutettava kattoremontti. Remontin toiseen vaiheen aikana korjataan näyttelytilojen katto-osia, josta aiheutuu merkittävää meluhaittaa. Museo on päätetty pitää suljettuna 11.1.–5.3.

Rakennusjärjestysehdotus asetettu virallisesti nähtäville

Turun kaupungin rakennusjärjestystä ollaan päivittämässä. Rakennusjärjestyksen uusimistyön lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ja vuonna 2017 voimaan tullut rakennusjärjestys. Uudistamisen tavoitteena on muun muassa keventää luvanvaraisuutta, tarkentaa autopaikkamääräyksiä ja ottaa viherkertoimen velvoitetaso osaksi rakennusjärjestystä ja lisätä hulevesien hallintaan liittyviä määräyksiä.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ratkaiseva toinen kierros torstaina

Mari Leppänen.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin toinen kierros käydään torstaina 3. joulukuuta. Vaalikokoukset alkavat viidessä rovastikunnassa kello 13. Sitä mukaa, kun alustavat äänimäärät rovastikunnissa valmistuvat, ne ilmoitetaan arkkihiippakunnan Twitter-tilillä ja Facebookissa sekä Suomen ev.lut. kirkon Twitter-tilillä.

Varsinais-Suomeen yli 27,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta viime vuonna alkaneisiin hankkeisiin

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston laatiman selvityksen mukaan maakuntaan myönnettiin yli 27,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Hankkeita oli yhteensä 330 ja niihin osallistui 209 varsinaissuomalaista toimijaa. Selvitys laadittiin Varsinais-Suomen liiton toimeksiantona. Vastaavaa vuosittaista selvitystä on tehty liitossa vuodesta 2016 alkaen.

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

Vuodeosastohoidossa lievää kasvua, somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitopainotteisuus jatkuu aiempien vuosien tapaan

Potilaat somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidossa ja vuodeosastohoidossa vuosina 2009–19.

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin noin kaksi miljoonaa potilasta vuonna 2019, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Potilaita oli lähes neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maanmittauslaitoksen Turun palvelupisteessä asiointi toistaiseksi vain ajanvarauksella

Muuttuneen koronatilanteen vuoksi Maanmittauslaitoksen Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun asiakaspalvelupisteet siirtyvät 30. marraskuuta alkaen palvelemaan asiakkaita toistaiseksi vain ajanvarauksella.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Nostivatko etätyöt isompien asuntojen suosiota?

Korona on lisännyt suurempien asuntojen kaipuuta.

Asumisoikeusasuntojen hakijamäärät ovat olleet tänä vuonna selkeässä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Kasvu on monen tekijän summa, mutta koronatilanne on ollut yksi suurimmista syistä.

OP Turun Seudun palvelupiste Kaarinassa suljettuna tänään ja huomenna korona-altistuksen vuoksi

Yhdellä OP Turun Seudun työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama infektio. Tartuntataudeista vastaavat viranomaiset yhteistyössä pankin edustajien kanssa kartoittavat parhaillaan tartunnalle altistuneita henkilöitä. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut Kaarinan palvelupisteessä. Altistuneet asetetaan kymmenen vuorokauden karanteeniin altistumispäivästä lukien.

Naantalin kaupunginjohtaja: Nesteen toteutettava täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimenpiteet

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Neste Oyj ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tänään julkaistussa tiedotteessaan Neste ilmoittaa, että yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun loppuun mennessä.

Turun kaupunki hankki tietoturvan valvontapalvelun Fiarone Oy:ltä

Turun kaupunki on hankkinut tietoturvan valvontapalvelun turkulaiselta Fiarone Oy:ltä. Fiaronen SOC-tietoturvavalvomossa (Security Operations Center) analysoidaan kaupungin tietoverkon tilannekuvaa vuorokauden ympäri, tunnistetaan mahdolliset tietoturvapoikkeamat ja reagoidaan niihin.

Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden Polymorfia-näyttely Brinkkalan galleriassa

Riitta Posti, keltainen villatakki.

Vanhan Suurtorin historiallisessa miljöössä sijaitsevan Turun kaupungin Brinkkalan gallerian valtaa Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden Polymorfia-näyttely. Näyttely avautuu on esillä 14. helmikuuta asti.

Viking Line avaa uuden merimyymälän Kauppakeskus Myllyyn

Viking Linen risteilyiltä tuttu myymäläkonsepti laajenee. Kauppakeskus Myllyyn avautuvasta pop up -myymälästä voi ostaa Punaisten laivojen tuttuja tuotteita merihintaan. Viking Line Pop Up Shop Mylly on avoinna 5.12.2020–28.2.2021.

Oboen äänenjohtaja Takuya Takashiman solistikonsertissa venetsialaista barokkia

Takuya Takashima.

Turun filharmonisen orkesterin solistina torstaina 3. joulukuuta kello 19 Konserttitalossa kuullaan oboen äänenjohtaja Takuya Takashimaa . Illan johtaa nousevaa kansainvälistä uraa tekevä Kerem Hasan , joka on tuore ylikapellimestari Innsbruckissa Tirolin sinfoniaorkesterissa.

Miljoonahanke vauhdittamaan autonomisten kulkuneuvojen kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Novia perustavat yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uuden kokeiluympäristön autonomisille kulkuneuvoille. Hankkeeseen on saatu merkittävää rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos palkitsi ansioituneita hoitotieteilijöitä

Raija Kontio.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos jakoi Maailman terveysjärjestön (WHO) sairaanhoitajien ja kätilöiden vuoden kunniaksi kolme tunnustuspalkintoa hoitotiedettä ansioituneesti edistäneille henkilöille.

Urheilu

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Åboraakkeli: Yleisurheilun imu lisääntyy

Jari Salonen (vas.), Harri Halme ja  Veera Sahlberg.

Paavo Nurmi Games kasvaa ensi kesänä kaksipäiväiseksi. Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental Tourin kultatasolla jatkava yleisurheilutapahtuma järjestetään ensi vuonna 7.–8. kesäkuuta.

FBC Loisto taistelee naisten F-liigan lohko A:n kärkisijoista

Nousijajoukkue FBC Loisto on syksyn aikana osoittanut kuuluvansa naisten F-liigan lohko A:han.

FBC Loisto nousi täksi kaudeksi salibandyn korkeimmalle sarjatasolle naisten F-liigan lohko A:han. Sarjanousija tiedettiin yllätysvalmiiksi ryhmäksi, mutta alkukauden otteet ovat silti olleet yllätys myös päävalmentaja Matti Pienihäkkiselle . 12 ottelusta joukkue on kerännyt 21 pistettä ja on sarjataulukossa kolmantena. Nousijajoukkue on myös onnistunut ottamaan Turun valtikan itselleen voittamalla kummatkin syksyn mittaan pelatut paikallispelit TPS:ää vastaan.

Fanny Sampalle kultaa kilpa-aerobicin SM-kilpailuista, Turun Urheiluliitolle kolmoisvoitto

Fanny Samppa.

Kilpa-aerobicin SM-kilpailut saatettiin päätökseen lauantaina Seinäjoella. Voiton varmisti itselleen Fanny Samppa .

TPS:n maalivahti Siiri Välimaa ripusti nappikset naulaan

TPS:n maalivahti Siiri Välimaa lopetti aktiiviuransa.

Kansallisesta liigasta pudonneella TPS:n edustusjoukkueella on edessään uudelleenrakennuksen ajat. Hyvin konkreettiseksi asian tekee joukkueen tukipilarin maalivahti Siiri Välimaan päätös lopettaa aktiiviuransa. 30-vuotias Välimaa pelasi TPS:ssä kaudet 2019 ja 2020 sekä kotimaiden kenttien lisäksi monta vuotta Norjassa. Myös naisten A-maajoukkueen maalia raumalaislähtöinen Välimaa ehti uransa aikana vartioida.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.