Turun kaupungin tilikauden alijäämä 36,5 miljoonaa euroa, Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Kuva: Jari Laurikko

Turun kaupungin vuosikate parani edellisvuodesta. Myös Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi. Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Kertaluonteiset erät lisäävät kaupungin puskuria ja reagointivalmiuksia vaikeassa koronatilanteessa.

Turun kaupungin tilikauden 2019 alijäämä on 36,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 30. maaliskuuta. Samassa kokouksessa ovat käsittelyssä myös strategia- ja henkilöstöraportit.

Työttömyys laski maltillisesti, mutta oli silti taloustilanne huomioiden edelleen korkealla tasolla. Tulorahoitus ei ilman verorahoituksen lisäystä ja Turun kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteitä riitä palveluiden ja investointien rahoittamiseen.

Kaupunkiseudun toimintaympäristön kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Erittäin merkittävä rakenteellinen toimenpide oli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös myöntää Turun yliopistolle oikeus DI-koulutuksen laajentamiseen kone- ja materiaalitekniikan aloille.

Vuoden aikana tehtiin useita kuntalaisten arjessa näkyviä päätöksiä. Keskustassa merkittävät investoinnit vaikuttavat arkipäivää haittaavasti nyt, mutta tulevat lisäämään merkittävästi keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin siirtymisestä pormestarimalliin vuonna 2021. Tämän johdosta käynnistettiin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet Keskustan kehittäminen, Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku etenevät kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunki on pyrkinyt vastaamaan kasvavaan asiakasmäärään ja palvelukysyntään, mikä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja opetustoimen palveluiden käyttömenojen kasvuna. Käyttömenojen kasvuun vaikuttaa myös kunta-alan palkkaratkaisu, joka yhdessä henkilötyövoiman kasvun kanssa nostaa kaupungin henkilöstökuluja noin 17,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Turun kaupungin tilikausi 2019 päättyi 36,5 miljoonan euron alijäämään. Tilinpäätöksen alijäämä jäi alle kaupunginvaltuuston hyväksymän 62,6 miljoonan euron. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena tulosta parantavana eränä Turun Ylioppilaskyläsäätiön 7,6 miljoonan euron antolainan takaisinmaksu. Kertaluonteisella erällä oikaistuna alijäämäksi muodostuu 44,1 miljoonaa euroa.

Vuosikate 11,7 miljoonaa euroa parani edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja arvonalentumisia, jotka ovat 57,7 miljoonaa euroa. Toimintakate (nettokäyttömenot) on - 1 071,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin vaikuttavat organisaatiomuutokset huomioiden toimintakatteen vertailukelpoinen muutos on 38,5 miljoonaa euroa (3,7 %).

Kaupungin investointimenot olivat yhteensä 120,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 39,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan rahavirta (tulorahoitus) oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Heikkoon toiminnan rahavirtaan vaikuttaa vähäisestä kasvusta huolimatta erittäin alhainen vuosikate. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä - 89,9 miljoonaa euroa heikkeni 15,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Antolainoja lyhennettiin 191,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia antolainoja myönnettiin vuoden aikana 8,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa 7,6 miljoonaa euroa Turun Ylioppilaskyläsäätiölle. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 83,1 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Kaupungin toimialoilla oli yhteensä 29 toiminnallista tavoitetta. Sitovat toiminnalliset (strategiset) tavoitteet toteutuivat toimialoilla pääosin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät taloudelliset tavoitteet toteutuivat toimielimissä varsin hyvin lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakuntien talousarvioiden ylittymistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyivät 6,3 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta. Toimintakulut ylittyivät 7,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan nettomenot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta.

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle huhtikuun alussa. Kaupan seurauksena konsernissa kirjattiin satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteista satunnaista erää konsernin alijäämä olisi ollut 25,7 miljoonaa euroa ja muutos edelliseen vuoteen kahdeksan miljoonaa euroa.

Turku-konsernin lainakanta 1 456,8 miljoonaa euroa väheni 39,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Konsernin lainat asukasta kohden olivat 7 539 euroa. Lainat asukasta kohden vähenivät 284 euroa asukasta kohden edellisvuodesta.

Turun kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 11 522 henkilöä, kokoaikaisia 9 832 ja osa-aikaisia 1 690. Henkilötyövuosina mitattuna koko henkilöstön työvoiman käyttö tilikauden aikana oli 10 467,3. Organisaatiomuutokset huomioituna koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 124,1 henkilötyövuodella (+1,2%).

Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 510,4 miljoonaa euroa. Organisaatiomuutokset huomioituna henkilöstökulut nousivat 17,5 miljoonaa euroa (+3,6%) edellisestä vuodesta ja palkkojen ja palkkioiden nousu oli 15,0 miljoonaa euroa (+3,8%).

Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat henkilötyövuosien nousun lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Vaikutus henkilöstökuluihin on noin 12 miljoonaa euroa ja palkkoihin noin 9,5 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa kaupunginhallituksen käsittelyssä on strategiaraportti. Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita.

Vuoden 2019 aikana useimmat indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti. Työttömyysaste laski vuoden 2019 aikana edelleen nopeasti ja Turun sijoitus parani 10 suurimman kaupungin vuosivertailussa.

Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta meriteollisuuden yritysryhmässä, yli 40 prosenttia. Asuntorakentamisen määrä pysyi edelleen korkeana.

Kasvihuonepäästöjä on viime vuosina kyetty laskemaan nopeasti ja vuodelle 2020 asetettu tavoite (-20 % vuoden 1990 tasosta) on saavutettu etuajassa.

Kaupunginhallitus käsittelee 30.3. myös henkilöstöraporttia. Sitä laadittaessa on huomioitu Henkilöstö voimavarana -ohjelma, joka on osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelmassa on paljon mittareita, jotka ovat sidoksissa Kunta 10 -tutkimukseen.

Viime vuonna toteutetun työhyvinvoinnin välikyselyn mukaan muun muassa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintäkokemukset ovat laskeneet ja työn hallinnassa ja muutosvalmiudessa on tapahtunut edistymistä. Kehitettävää löytyi tulosten mukaan muun muassa työn mielekkyyden kokemisessa sekä kehityskeskusteluiden käymisessä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Väitös: Perhehuoneet ja henkilökunnan kouluttaminen edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastolla

Mirka Toivonen.

Vastasyntyneiden teho-osaston hoitokulttuuri vaikuttaa siihen, miten suuri rooli vanhemmille annetaan vauvansa hoitajina ja hoitotiimin jäseninä. Usein vanhemmat saavat käydä hoitamassa lastaan, mutta heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa on rajoitettua, ja heillä on lähinnä vierailijan rooli. TtM Mirka Toivosen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että henkilökunnalle annettu koulutus ja perhehuoneet edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastoilla.

Vaisaaren päiväkodissa korona-altistus

Vaisaaren päiväkodissa Raisiossa on ollut korona-altistus 13.-15. tammikuuta. Päiväkodin henkilökunta ja noin 30 lasta on asetettu karanteeniin.

Vältä putkirikot varmistamalla, että putket ovat suojassa jäätymiseltä

Putkien rikkoutumisesta johtuvia vahinkoja sattuu etenkin mökeissä ja muissa kiinteistöissä, joissa ei olla jatkuvasti paikalla.

Varaudu sään nopeisiin vaihteluihin tarkkailemalla, että lämpötila pysyy riittävän korkealla kaikissa tiloissa, joissa on vesiputkisto. Jos peruslämpö on esimerkiksi mökillä tai varastossa säädetty matalalle, sitä voi nyt olla syytä nostaa tai lisätä muuten tilan lämmitystä. Jos putket jäätyvät, pyydä sulattamiseen ammattilaisen apua.

Ulkomailta tuodut koronatartunnat lisääntyvät edelleen Varsinais-Suomessa, suosituksia jatketaan 7. helmikuuta saakka

Vaikka koronatartuntojen määrä Varsinais-Suomessa on laskusuunnassa, epidemiatilanne ei salli suositusten höllentämistä. Maakunnan tartunnoista 15–20 prosenttia tulee ulkomailta.

Kaupunginvaltuutettu Niko Aaltonen Turun Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Niko Aaltonen.

Kokoomuksen Turun aluejärjestö valitsi 13. tammikuuta pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitukselleen varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi kaupunginvaltuutettu Niko Aaltosen .

Koronavuosi kasvatti kulttuurin ja tieteen kulutusta verkossa

Nuijamaan kansakoulun oppilaita hiihtolomalla 1900-luvun alussa. Museoviraston aineistoja selattiin Finna.fi-hakupalvelussa eniten vuonna 2020.

Finna.fi-tiedonhakupalvelussa vierailtiin viime vuonna ennätykselliset 2,9 miljoonaa kertaa. Käyntimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia. Finna.fi-palvelun avulla kävijät pääsevät nauttimaan virtuaalisesti liki 400 kirjaston, museon ja arkiston aarteista.

Moni suomalainen liikkuisi hissillä mieluiten yksin

Suomalaiset tarkastavat hississä peilikuvansa, tahtovat omaa rauhaa ja muistavat vikatilanteet, paljastaa Kone-yhtiön teettämä tutkimus.

Ilmastolukupiiri kannustaa keskustelemaan

Raision kaupunginkirjastossa alkaa tammikuussa ilmastolukupiiri, jossa pohditaan ilmastoon liittyviä kysymyksiä. Lukupiiri kokoontuu yhteensä viisi kertaa kerran kuukaudessa lauantaisin kirjaston Raisio-huoneessa. Huone on suljettu tila, jossa voidaan pitää riittävät turvavälit.

Hollantilaismiehet salakuljettivat elimistössään kokaiinia Turun kautta Suomeen

Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos ovat tutkineet yhdessä laajaa rikoskokonaisuutta, johon on liittynyt kokaiinin salakuljetusta Hollannista Suomeen ja sen levitystä Turun ja Helsingin seuduille.

Linnanniemen tulevaisuus kiinnostaa turkulaisia

Kilpailun voitti työ Kolme palaa.

Turkulaiset kommentoivat Linnanniemen kansainvälisessä ideakilpailussa menestyneitä kilpailutöitä ja esittivät omia visioitaan alueen kehittämiseksi 30.10.–15.11. järjestetyssä pop up -näyttelyssä. Näyttelyn ja sitä täydentäneen monipuolisen tapahtumasarjan tavoitteena oli tutustuttaa kaupunkilaiset Linnanniemeen sekä osallistaa heitä alueen kehittämiseen. Tapahtumasta ja sen yhteydessä kerätyistä kommenteista koostettu raportti on julkaistu verkkojulkaisuna.

COR Group mukaan turkulaiseen kallokirurgisia implantteja valmistavaan Skulle Implantsiin

COR Group, yksi Suomen suurimmista terveydenhoitoalan konserneista, on ryhtynyt osakkaaksi turkulaiseen Skulle Implants Oy:öön, joka hakee vauhtia kansainväliseen kasvuun kirurgisten implanttien markkinoilla. Yrityksen patentoima GLACE-implanttiteknologia on maailmanlaajuisesti ainoalaatuinen ratkaisu, jossa yhdistyy luun luonnollista kasvua aktivoiva bioaktiivinen lasi ja kuitukomposiittilujite. Oman luun korjaaminen ja korvaaminen tällä metallittomalla biomateriaalilla tuo huomattavia etuja niin potilaille kuin sairaaloillekin verrattuna perinteisiin titaani- ja muovi-implantteihin.

Vuodenvaihteen ilotulitteista kymmenen silmävammaa, tulipalot työllistivät pelastuslaitoksia

Silmävammojen määrä lisääntyi edellisestä vuodenvaihteesta, mutta pysyi samalla tasolla kuin sitä edeltävinä kolmena vuonna. Kuva on vuodelta 2016.

Kymmenen henkilöä sai ilotulitteesta sairaalahoitoa vaatineen silmävamman vuodenvaihteessa. Yksi loukkaantuminen aiheutui sytyttämättömän tähtisädetikun osumisesta silmään ja yksi silmävamma eläinten karkotukseen tarkoitetulla P1-tuotteella. Silmävammoja saaneiden joukossa oli myös alaikäisiä.

Taviolta kirjallinen kysymys pankkipalvelujen saatavuudesta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa 19. tammikuuta kirjallisen kysymyksen pankkien palveluiden saatavuudesta ja käytettävyydestä. Tavio kysyy, miten palveluiden saatavuus turvataan ihmisille, jotka eivät käytä pankkien Internet-sivustoja ja sovelluksia sujuvasti.

Ennätyksellisen hiljainen liikennevuosi

Koronapandemia sai liikenteen vaimenemaan ennen näkemättömällä tavalla viime vuonna. Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin keräämien tietojen mukaan vuoden tieliikenteen määrä supistui ennakkotietojen mukaan pääteillä noin kymmenen prosenttia, lentojen määrät Suomen ilmatilassa liki 60 prosenttia ja junien määrät raiteilla neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös laivaliikenteessä nähtiin ennätysmäinen supistuminen matkustajaliikenteessä.

Länsikeskuksen Citymarketin remontti alkaa

Länsikeskuksen Citymarket-kauppias Juha Jylli.

K-Citymarket Länsikeskuksen täysin uudistava mittava remontti on alkamaisillaan. Uudistusta tehdään yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Liiketilojen kokonaisuudistus käsittää paitsi kauppatilojen remontoinnin kokonaisuudessaan, myös kattavan talotekniikan uudistuksen.

Käteisen käytön väheneminen kiihtyi koronavuonna

OP:n asiakkaat vähensivät käteisasiointia kaikissa kanavissa koronavuonna 2020. Asiakkaat nostivat automaateista käteistä viime vuonna noin 800 miljoonaa euroa vähemmän kuin toissa vuonna. Käteisen käytön vähenemisen uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna.

Tutkijat selvittivät kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismia

Markus J. Rantala.

Tutkijoiden mukaan kaksisuuntainen mielialahäiriö johtuu ihmisen sisäisen kellon toimintahäiriöstä, joka on seurausta kroonisesta stressistä sekä matala-asteisesta tulehduksesta. Unen määrän ja laadun heikkeneminen laukaisee maniajakson, jonka aikana krooninen stressi ja neuroinflammaatio lisääntyvät. Tästä syntyvä noidankehä näyttäytyy mielialojen aaltoiluna manian ja masennuksen välillä.

Lapset ja nuoret käyttävät paljon opiskeluhuoltopalveluja ja kokevat saavansa niistä apua

Suuri osa Kouluterveyskyselyyn vastanneista perusopetuksen oppilaista, lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista oli käyttänyt koulun terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin tai psykologin palveluja lukuvuonna 2018–19. Useimmat olivat kokeneet pääsyn palveluihin helpoksi ja saaneet tukea hyvinvointiinsa. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta vuoden 2019 Kouluterveyskyselyyn pohjautuvasta tutkimuksesta.

Urheilu

Lassi Järvenpää siirtyy Inter-paitaan

Lassi Järvenpää.

Puolustaja Lassi Järvenpää siirtyy IFK Mariehamnista Interiin. Seura on solminut 24-vuotiaan Järvenpään kanssa yksivuotisen sopimuksen, jossa on myös seuran optio toisesta vuodesta.

Ukko-Pekka Luukkonen siirtyy takaisin Pohjois-Amerikkaan

Ukko-Pekka Luukkonen.

Turun Palloseuran maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen siirtyy TPS:n vahvuudesta Pohjois-Amerikkaan. NHL-seura Buffalo Sabres kutsui ”Upin” AHL-seuransa Rochesterin vahvuuteen välittömästi.

Jasper Jalonen kaksivuotiseen sopimukseen TPS:n kanssa

Hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jasper Jalonen on solminut kaksivuotisen sopimuksen kasvattajaseuransa TPS:n kanssa. 15-vuotias Jalonen pelasi kaudella 2020 pääasiassa TPS:n P17-ikäluokan joukkueessa.

Seuratulkki Tapio Peltomaa kotouttaa maahanmuuttajia jalkapallon parissa

Tapio Peltomaa pitää jalkapalloa hyvänä tapana integroitua yhteiskuntaan. – Näen yhtäläisyyksiä kaupunkikulttuurin ja jalkapallokulttuurin välillä. Jalkapallo on globaali laji, jonka merkitys myös kaupunkien imagolle ympäri maailmaa on suuri, hän sanoo.

Turun Nappulaliiga on yksi niistä seuroista, jotka ovat olleet mukana Suomen Palloliiton vuonna 2019 käynnistämässä hankkeessa Kotouttamisen edistäminen seuratoiminnassa. Mukana olevat seurat ovat saaneet toteuttaa käytännössä hanketta melko vapaasti. Nappulaliiga lähti toteuttamaan hanketta seuratulkkitoiminnan avulla.

Ykkösessä kauttaan aloittelevalla TPS:llä ei ole pulaa tulijoista

Mika Laurikaisen mukaan TPS:n rakennustyö etenee hyvässä aikataulussa, vaikka vielä tarvitaankin paljon pelaajia.

Alkuvuosi on kiireistä aikaa FC TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikaisen kalenterissa, kun ensi kauden joukkueenrakennus on kiihkeimmillään. Jalkapallon Suomen Cup alkaa jo helmikuun alussa. Laurikaisen mukaan Palloseuran tavoitteena on saada joukkue valmiiksi helmikuun lopulla.

Hyökkääjä Elmo Heinonen jatkaa TPS:n riveissä

Elmo Heinonen.

Hyökkääjä Elmo Heinonen jatkaa TPS:n riveissä. Hänen lainasopimustaan TPS:n riveissä on jatkettu puolella vuodella ja se ulottuu nyt kesäkuun 2021 loppuun asti.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.