Turun kaupungin tilikauden alijäämä 36,5 miljoonaa euroa, Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Kuva: Jari Laurikko

Turun kaupungin vuosikate parani edellisvuodesta. Myös Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi. Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Kertaluonteiset erät lisäävät kaupungin puskuria ja reagointivalmiuksia vaikeassa koronatilanteessa.

Turun kaupungin tilikauden 2019 alijäämä on 36,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 30. maaliskuuta. Samassa kokouksessa ovat käsittelyssä myös strategia- ja henkilöstöraportit.

Työttömyys laski maltillisesti, mutta oli silti taloustilanne huomioiden edelleen korkealla tasolla. Tulorahoitus ei ilman verorahoituksen lisäystä ja Turun kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteitä riitä palveluiden ja investointien rahoittamiseen.

Kaupunkiseudun toimintaympäristön kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Erittäin merkittävä rakenteellinen toimenpide oli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös myöntää Turun yliopistolle oikeus DI-koulutuksen laajentamiseen kone- ja materiaalitekniikan aloille.

Vuoden aikana tehtiin useita kuntalaisten arjessa näkyviä päätöksiä. Keskustassa merkittävät investoinnit vaikuttavat arkipäivää haittaavasti nyt, mutta tulevat lisäämään merkittävästi keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin siirtymisestä pormestarimalliin vuonna 2021. Tämän johdosta käynnistettiin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet Keskustan kehittäminen, Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku etenevät kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunki on pyrkinyt vastaamaan kasvavaan asiakasmäärään ja palvelukysyntään, mikä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja opetustoimen palveluiden käyttömenojen kasvuna. Käyttömenojen kasvuun vaikuttaa myös kunta-alan palkkaratkaisu, joka yhdessä henkilötyövoiman kasvun kanssa nostaa kaupungin henkilöstökuluja noin 17,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Turun kaupungin tilikausi 2019 päättyi 36,5 miljoonan euron alijäämään. Tilinpäätöksen alijäämä jäi alle kaupunginvaltuuston hyväksymän 62,6 miljoonan euron. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena tulosta parantavana eränä Turun Ylioppilaskyläsäätiön 7,6 miljoonan euron antolainan takaisinmaksu. Kertaluonteisella erällä oikaistuna alijäämäksi muodostuu 44,1 miljoonaa euroa.

Vuosikate 11,7 miljoonaa euroa parani edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja arvonalentumisia, jotka ovat 57,7 miljoonaa euroa. Toimintakate (nettokäyttömenot) on - 1 071,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin vaikuttavat organisaatiomuutokset huomioiden toimintakatteen vertailukelpoinen muutos on 38,5 miljoonaa euroa (3,7 %).

Kaupungin investointimenot olivat yhteensä 120,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 39,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan rahavirta (tulorahoitus) oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Heikkoon toiminnan rahavirtaan vaikuttaa vähäisestä kasvusta huolimatta erittäin alhainen vuosikate. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä - 89,9 miljoonaa euroa heikkeni 15,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Antolainoja lyhennettiin 191,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia antolainoja myönnettiin vuoden aikana 8,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa 7,6 miljoonaa euroa Turun Ylioppilaskyläsäätiölle. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 83,1 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Kaupungin toimialoilla oli yhteensä 29 toiminnallista tavoitetta. Sitovat toiminnalliset (strategiset) tavoitteet toteutuivat toimialoilla pääosin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät taloudelliset tavoitteet toteutuivat toimielimissä varsin hyvin lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakuntien talousarvioiden ylittymistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyivät 6,3 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta. Toimintakulut ylittyivät 7,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan nettomenot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta.

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle huhtikuun alussa. Kaupan seurauksena konsernissa kirjattiin satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteista satunnaista erää konsernin alijäämä olisi ollut 25,7 miljoonaa euroa ja muutos edelliseen vuoteen kahdeksan miljoonaa euroa.

Turku-konsernin lainakanta 1 456,8 miljoonaa euroa väheni 39,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Konsernin lainat asukasta kohden olivat 7 539 euroa. Lainat asukasta kohden vähenivät 284 euroa asukasta kohden edellisvuodesta.

Turun kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 11 522 henkilöä, kokoaikaisia 9 832 ja osa-aikaisia 1 690. Henkilötyövuosina mitattuna koko henkilöstön työvoiman käyttö tilikauden aikana oli 10 467,3. Organisaatiomuutokset huomioituna koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 124,1 henkilötyövuodella (+1,2%).

Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 510,4 miljoonaa euroa. Organisaatiomuutokset huomioituna henkilöstökulut nousivat 17,5 miljoonaa euroa (+3,6%) edellisestä vuodesta ja palkkojen ja palkkioiden nousu oli 15,0 miljoonaa euroa (+3,8%).

Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat henkilötyövuosien nousun lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Vaikutus henkilöstökuluihin on noin 12 miljoonaa euroa ja palkkoihin noin 9,5 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa kaupunginhallituksen käsittelyssä on strategiaraportti. Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita.

Vuoden 2019 aikana useimmat indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti. Työttömyysaste laski vuoden 2019 aikana edelleen nopeasti ja Turun sijoitus parani 10 suurimman kaupungin vuosivertailussa.

Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta meriteollisuuden yritysryhmässä, yli 40 prosenttia. Asuntorakentamisen määrä pysyi edelleen korkeana.

Kasvihuonepäästöjä on viime vuosina kyetty laskemaan nopeasti ja vuodelle 2020 asetettu tavoite (-20 % vuoden 1990 tasosta) on saavutettu etuajassa.

Kaupunginhallitus käsittelee 30.3. myös henkilöstöraporttia. Sitä laadittaessa on huomioitu Henkilöstö voimavarana -ohjelma, joka on osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelmassa on paljon mittareita, jotka ovat sidoksissa Kunta 10 -tutkimukseen.

Viime vuonna toteutetun työhyvinvoinnin välikyselyn mukaan muun muassa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintäkokemukset ovat laskeneet ja työn hallinnassa ja muutosvalmiudessa on tapahtunut edistymistä. Kehitettävää löytyi tulosten mukaan muun muassa työn mielekkyyden kokemisessa sekä kehityskeskusteluiden käymisessä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun yliopiston entinen rehtori, kasvitieteen professori Arne Rousi kuollut

Arne Rousi.

Turun yliopiston entinen rehtori ja kasvitieteen professori Arne Rousi on kuollut 88-vuotiaana. Rousi toimi rehtorina vuosina 1987–93.

Sateet nostaneet vedenpintoja Etelä-Suomessa

Viime päivien runsaat sateet ovat nostaneet paikoin Etelä-Suomen jokien vedenpintoja. Maaperä oli helteisen ja vähäsateisen alkukesän jäljiltä kuivaa, mutta viimeisen kahden viikon aikana sateet ovat täyttäneet maavesivarastoja. Erityisesti lauantain rankkasateet saivat virtaamat paikoin reiluun kasvuun. Vielä alkuviikolla lähinnä kuuroluonteisia sateita esiintyy sääennusteiden mukaan monin paikoin, mutta keskiviikon jälkeen sateet jäänevät taas vähäisiksi.

Aurajoen rannalle syntyi Holz Kollektivin satojen metrien pituinen KaiPuu-yhteisötaideteos

KaiPuu 2020 on yhteisötaiteellinen teos Turussa, Aurajoen rannalla Tuomiokirkkosillan ja  Auransillan välillä.

Aurajoen rannalle on synnytetty Holz Kollektivin puihin kiinnittyvä satojen metrien pituinen KaiPuu yhteisötaideteos. Teos koostuu kaupunkilaisten kaipuun tarinoista.

Kaarinassa jyrsintä- ja päällystystöitä maantiellä 110 Peltolan ja Piikkiön välillä

Jyrsintä- ja päällystystyöt alkavat keskiviikkona 15. heinäkuuta maantiellä 110 Peltolan ja Piikkiön välillä. Tie on päällystettävällä osuudella nelikaistainen Peltolan ja Kaarinan välillä. Päällystystöitä tehdään Peltolan ja Kaarinan välillä molemmilla ajoradoilla, mutta toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Tällä kohteella liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä kello 18–6.

Väittelijä selvitti, millaisilla kuvioilla ruutupaperia voi värittää kompleksisesti

Etienne Moutot.

MSc Etienne Moutot tarkasteli Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kompleksisia värityksiä ja niiden algoritmeja. Tutkimus koski Nivat'n otaksumaa, joka on toistaiseksi todistamaton matemaattinen väite.

Ruotsalaispuolustaja Johan Ivarsson TPS-paitaan

Turun Palloseura on solminut tulevan kauden kattavan sopimuksen ruotsalaisen puolustajan Johan Ivarssonin kanssa.

Ruokavirasto: Tarkkaile perunakasvustoja koloradonkuoriaisen varalta

Koloradonkuoriainen aiheutti mittavaa tuhoa 2000-luvun alkuvuosina useilla kaakkoissuomalaisilla perunapelloilla.

Suomessa ei ole todettu koloradonkuoriaisesiintymiä kesän 2016 jälkeen. Kuoriaisia voi kulkeutua Suomeen ilmavirtausten mukana niin etelästä kuin idästäkin, jossa niitä esiintyy yleisesti. On myös mahdollista, että kuoriaisia on voinut talvehtia suomalaisissa perunapelloissa. Yleisimmin koloradonkuoriaisia on Suomeen kulkeutunut kaakkoisten ilmavirtausten mukana. Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja Uusimaa ovat suurimman riskin alueita.

Työsuojeluviranomaiset käynnistäneet ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen

Työsuojeluviranomaiset valvovat tänä vuonna koronavirukselta suojaavien, ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Valaistus- ja kiveystyö jatkuu Piispankadulla ja Kasarmikadulla

Valaistus- ja kiveystyö jatkuu tällä viikolla Piispankadulla ja Kasarminkadulla. Ajokaista on kavennettu molemmilla kaduilla. Paikalla on liikenneopasteet. Työkoneita liikkuu liikenteen seassa. Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Ilveskanta hienoisessa kasvussa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan ilveskanta on kasvanut 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuodesta 2014 alkanut ilvesten määrän lasku näyttäisi pysähtyneen ja kääntyneen loivaan nousuun. Ennen metsästyskautta 2020/2021 Suomessa arvioidaan olevan 2 065–2 170 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Ulkovalaistusurakka jatkuu Pansiontiellä

Pansiontien ulkovalaistusurakka jatkuu tällä viikolla Juhana Herttuan puistokadun ja Pahaniemensillan välillä sekä Suikkilantien ja Pansion satamatien välillä.

Ajokiellossa ollut huumekuski poliisin haaviin Satakunnantiellä

Poliisipartiolle ilmoitettiin sunnuntaina kello 20.20 rattijuopumusepäilystä Turussa Satakunnantiellä. Poliisipartio sai havainnon ilmoitetusta autosta ja sai sen pysäytettyä.

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry järjestää Kupittaalla Kissapiknikin

Kissapiknik järjestetään toista kertaa tiistaina 28. heinäkuuta Kupittaalla.

Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Kissapiknik järjestetään toista kertaa tiistaina 28. heinäkuuta kello 17. Järjestäjänä on Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry.

Moottoripyörällä törkeää ylinopeutta Naantalissa, kuskilla ei ajokorttia

Poliisipartio havaitsi Naantalin Aurinkotiellä Maskuntien liikenneympyrästä Naantalin keskustan suuntaan kovaa kiihdyttäneen moottoripyörän sunnuntaina kello 20.50.

Turun Messukeskuksen ja Restelin yhteistyö jatkuu

Resteliin kuuluva Food&Events Tapahtumaravintolat jatkaa Turun Messukuksessa ravintotoiminnasta vastaavana.

Kotimaiseen ravintola-alan yritykseen Resteliin kuuluva Food&Events Tapahtumaravintolat solmi kesäkuussa uuden sopimuksen Turun Messukeskuksen kanssa, joka jatkaa kahden toimijan pitkään kestänyttä yhteistyötä.

Puukauppa jäljessä edellisvuosista

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli tammi−kesäkuussa 18 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Maaliskuusta lähtien puukauppaa on käyty edellisvuoden tahtiin. Sähköisten työkalujen käyttö tuo merkittäviä etuja puukauppaan.

Seppo Paju voitti frisbeegolfin Pro Tour -kilpailun Turussa

Seppo Paju.

Suomen frisbeegolfässä Seppo Paju on voittanut kotimaisen frisbeegolfin kärkikiertueen toisen osakilpailun Turussa Aninkaisten frisbeegolfradalla. Helpolla voitto ei tullut. Suomen kansainvälisesti menestynein ja tunnetuin frisbeegolfaaja sai tasoisensa vastuksen vasta 16-vuotiaasta Severi Saviniemestä , joka onnistui venyttämään kilpailun ratkaisua äkkikuolemapeliin.

Kaivutyö sulkee ajokaistan Kuninkaanväylällä Raisiossa elokuun alkuun asti

Kaivutyö sulkee ajokaistan Kuninkaanväylä 14:n kohdalla Raisiossa ja aiheuttaa haittaa molemmissa ajosuunnissa 3. elokuuta asti. Kevyenliikenteenväylä on kavennettu.

Urheilu

Ruotsalaispuolustaja Johan Ivarsson TPS-paitaan

Turun Palloseura on solminut tulevan kauden kattavan sopimuksen ruotsalaisen puolustajan Johan Ivarssonin kanssa.

Seppo Paju voitti frisbeegolfin Pro Tour -kilpailun Turussa

Seppo Paju.

Suomen frisbeegolfässä Seppo Paju on voittanut kotimaisen frisbeegolfin kärkikiertueen toisen osakilpailun Turussa Aninkaisten frisbeegolfradalla. Helpolla voitto ei tullut. Suomen kansainvälisesti menestynein ja tunnetuin frisbeegolfaaja sai tasoisensa vastuksen vasta 16-vuotiaasta Severi Saviniemestä , joka onnistui venyttämään kilpailun ratkaisua äkkikuolemapeliin.

Jälkipeli: Kansallisessa Liigassa on haasteensa – TPS:ssä vapaaehtoisten työ on korvaamaton

Naisten pääsarjataso on nykyään Kansallinen Liiga. Sarjaa pelataan vahvasti amatööripohjalta. Ottelutapahtumissa vapaaehtoisten seuratyöntekijöiden panos on korvaamaton.

– Naisten edustusjoukkueen taustajoukko toimii vapaaehtoisten avulla. Ainoastaan joukkueen valmennustiimille maksetaan kulukorvauksia. Kukaan ei saa palkkaa. Pelaajillekaan ei makseta, mutta onneksi he eivät kuitenkaan itse joudu maksamaan liigatasolla pelaamisestaan.

Otteluanalyysi: Inter kylvetti Ilvestä, Furuholmille hattutemppu

Mies ja päähine. Kolme maalia tiesi Timo Furuholmille uran toista hattutemppua. Knalli tuli, sateenvarjoa ei sentään tarvittu.

Ilves vieraili Kupittaalla jo toisen kerran tällä viikolla jalkapallon Veikkausliigassa, mutta toinen visiitti ei ollut yhtä iloinen kuin ensimmäinen. Ilves löi tiistaina vajaanakin TPS:n 1-0, mutta nyt tuli Interiltä kunnolla turpaan 5-1. Interin Timo Furuholm löi maalillaan alkutahdit heti 3. minuutilla ja Ilvestä vietiin.

Åboraakkeli: Historian lehdille?

Inter pääsee kamppailemaan cup-kannusta kotiyleisön edessä.

Onneksi pelipaikka ei muuttunut, vaikka jalkapallon miesten Suomen cupin loppuottelun ajankohta vaihtui. Alkuperäisen aikataulun mukaan cup-pokaali piti jakaa toukokuun puolivälissä, mutta poikkeuksellisessa tilanteessa cupin finaali pelataan Kupittaan viheriöllä 3. lokakuuta.

Amerikkalaishyökkääjä Josh Kestner TPS-paitaan

Turun Palloseura on solminut vuoden mittaisen sopimuksen amerikkalaishyökkääjä Josh Kestneri n kanssa. 26-vuotias oikean laitahyökkääjän reviirillä viihtyvä Kestner voitti viime kaudella ECHL:n pistepörssin sekä maalikuninkuuden. Hänet valittiin myös koko sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.