Turun kaupungin tilikauden alijäämä 36,5 miljoonaa euroa, Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Kuva: Jari Laurikko

Turun kaupungin vuosikate parani edellisvuodesta. Myös Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi. Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Kertaluonteiset erät lisäävät kaupungin puskuria ja reagointivalmiuksia vaikeassa koronatilanteessa.

Turun kaupungin tilikauden 2019 alijäämä on 36,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 30. maaliskuuta. Samassa kokouksessa ovat käsittelyssä myös strategia- ja henkilöstöraportit.

Työttömyys laski maltillisesti, mutta oli silti taloustilanne huomioiden edelleen korkealla tasolla. Tulorahoitus ei ilman verorahoituksen lisäystä ja Turun kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteitä riitä palveluiden ja investointien rahoittamiseen.

Kaupunkiseudun toimintaympäristön kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Erittäin merkittävä rakenteellinen toimenpide oli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös myöntää Turun yliopistolle oikeus DI-koulutuksen laajentamiseen kone- ja materiaalitekniikan aloille.

Vuoden aikana tehtiin useita kuntalaisten arjessa näkyviä päätöksiä. Keskustassa merkittävät investoinnit vaikuttavat arkipäivää haittaavasti nyt, mutta tulevat lisäämään merkittävästi keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin siirtymisestä pormestarimalliin vuonna 2021. Tämän johdosta käynnistettiin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet Keskustan kehittäminen, Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku etenevät kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunki on pyrkinyt vastaamaan kasvavaan asiakasmäärään ja palvelukysyntään, mikä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja opetustoimen palveluiden käyttömenojen kasvuna. Käyttömenojen kasvuun vaikuttaa myös kunta-alan palkkaratkaisu, joka yhdessä henkilötyövoiman kasvun kanssa nostaa kaupungin henkilöstökuluja noin 17,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Turun kaupungin tilikausi 2019 päättyi 36,5 miljoonan euron alijäämään. Tilinpäätöksen alijäämä jäi alle kaupunginvaltuuston hyväksymän 62,6 miljoonan euron. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena tulosta parantavana eränä Turun Ylioppilaskyläsäätiön 7,6 miljoonan euron antolainan takaisinmaksu. Kertaluonteisella erällä oikaistuna alijäämäksi muodostuu 44,1 miljoonaa euroa.

Vuosikate 11,7 miljoonaa euroa parani edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja arvonalentumisia, jotka ovat 57,7 miljoonaa euroa. Toimintakate (nettokäyttömenot) on - 1 071,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin vaikuttavat organisaatiomuutokset huomioiden toimintakatteen vertailukelpoinen muutos on 38,5 miljoonaa euroa (3,7 %).

Kaupungin investointimenot olivat yhteensä 120,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 39,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan rahavirta (tulorahoitus) oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Heikkoon toiminnan rahavirtaan vaikuttaa vähäisestä kasvusta huolimatta erittäin alhainen vuosikate. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä - 89,9 miljoonaa euroa heikkeni 15,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Antolainoja lyhennettiin 191,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia antolainoja myönnettiin vuoden aikana 8,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa 7,6 miljoonaa euroa Turun Ylioppilaskyläsäätiölle. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 83,1 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Kaupungin toimialoilla oli yhteensä 29 toiminnallista tavoitetta. Sitovat toiminnalliset (strategiset) tavoitteet toteutuivat toimialoilla pääosin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät taloudelliset tavoitteet toteutuivat toimielimissä varsin hyvin lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakuntien talousarvioiden ylittymistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyivät 6,3 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta. Toimintakulut ylittyivät 7,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan nettomenot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta.

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle huhtikuun alussa. Kaupan seurauksena konsernissa kirjattiin satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteista satunnaista erää konsernin alijäämä olisi ollut 25,7 miljoonaa euroa ja muutos edelliseen vuoteen kahdeksan miljoonaa euroa.

Turku-konsernin lainakanta 1 456,8 miljoonaa euroa väheni 39,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Konsernin lainat asukasta kohden olivat 7 539 euroa. Lainat asukasta kohden vähenivät 284 euroa asukasta kohden edellisvuodesta.

Turun kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 11 522 henkilöä, kokoaikaisia 9 832 ja osa-aikaisia 1 690. Henkilötyövuosina mitattuna koko henkilöstön työvoiman käyttö tilikauden aikana oli 10 467,3. Organisaatiomuutokset huomioituna koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 124,1 henkilötyövuodella (+1,2%).

Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 510,4 miljoonaa euroa. Organisaatiomuutokset huomioituna henkilöstökulut nousivat 17,5 miljoonaa euroa (+3,6%) edellisestä vuodesta ja palkkojen ja palkkioiden nousu oli 15,0 miljoonaa euroa (+3,8%).

Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat henkilötyövuosien nousun lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Vaikutus henkilöstökuluihin on noin 12 miljoonaa euroa ja palkkoihin noin 9,5 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa kaupunginhallituksen käsittelyssä on strategiaraportti. Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita.

Vuoden 2019 aikana useimmat indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti. Työttömyysaste laski vuoden 2019 aikana edelleen nopeasti ja Turun sijoitus parani 10 suurimman kaupungin vuosivertailussa.

Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta meriteollisuuden yritysryhmässä, yli 40 prosenttia. Asuntorakentamisen määrä pysyi edelleen korkeana.

Kasvihuonepäästöjä on viime vuosina kyetty laskemaan nopeasti ja vuodelle 2020 asetettu tavoite (-20 % vuoden 1990 tasosta) on saavutettu etuajassa.

Kaupunginhallitus käsittelee 30.3. myös henkilöstöraporttia. Sitä laadittaessa on huomioitu Henkilöstö voimavarana -ohjelma, joka on osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelmassa on paljon mittareita, jotka ovat sidoksissa Kunta 10 -tutkimukseen.

Viime vuonna toteutetun työhyvinvoinnin välikyselyn mukaan muun muassa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintäkokemukset ovat laskeneet ja työn hallinnassa ja muutosvalmiudessa on tapahtunut edistymistä. Kehitettävää löytyi tulosten mukaan muun muassa työn mielekkyyden kokemisessa sekä kehityskeskusteluiden käymisessä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Suomessa 1 163 koronatartuntaa, kuolleita yhdeksän

Suomessa on todettu 28. maaliskuuta kello 9.30:een mennessä yhteensä 1 163 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa ovid-19-tautitapausta.

Yrittäjät: Yksinyrittäjätuki hyvä alku

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti perjantai-iltana yksinyrittäjätuesta, jota kunnat alkavat jakaa yksinyrittäjille. Tukeen varataan sataan miljoonaa euroa eduskunnan torstaina päättämästä miljardin euron tukisummasta.

Turku näyttävästi mukana maailman suurimmassa ilmastotapahtumassa WWF:n Earth Hourissa

Ihmiset eri puolilla maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi kello 20.30-21.30.

Miljoonat ihmiset näyttävät jälleen Earth Hourissa, kuinka huoli ilmastosta ja luonnosta koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa. Koronaviruksen vuoksi Earth Houria vietetään tänä vuonna turvallisesti kotona ja somessa. Lisäksi tunnettujen maamerkkien valot sammuvat useissa kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomen.

Alkutuotannon kriittiset alat tarvitsevat pikaisesti Suomeen 1 500 työntekijää

Suomessa on päätetty rajoittaa rajaliikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeustilanteesta johtuen moni maa- ja puutarhatilan yritys on jäänyt vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa.

Ukulele säestää ilmastovalomerkkiä

Jarmo Julkunen.

Kansainvälinen Earth Hour kiinnittää huomiota ympäristön tilaan ja ilmastokriisiin lauantaina 28. maaliskuuta kello 20.30–21.30. Valot sammuvat tunniksi eri puolilla maailmaa ilmaisten huolta ilmastonmuutoksesta.

Poliisi: Uudenmaan rajalla 121 käännytystä ensimmäisenä yönä, vain yksi sakko

Poliisi aloitti Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvonnan lauantaina 28. maaliskuuta kello 00.00 yhteistyössä puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Liikkumisrajoituksen valvontaa on toteutettu yön aikana tarkistuspisteillä sekä liikkuvan valvonnan avulla.

Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 7,7 prosenttia alkuvuonna

Yöpymisten muutos tammi-helmikuu 2020/2019, %.

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin tammi-helmikuussa yhteensä 3,51 miljoonaa kertaa. Määrä oli 7,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 2,19 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille 1,33 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 10,3 prosenttia ja ulkomaisten lisääntyivät 3,8 prosenttia edellisvuodesta.

Junien ravintolapalvelut sulkeutuvat lauantaina

VR:n kaukoliikenteen ravintolapalvelut suljetaan koronapandemian takia toistaiseksi lauantaista 28. maaliskuuta alkaen. Suurin osa asemien ravintola-, kioski- ja kahvilapalveluista on suljettu jo aiemmin. Myös Kolarin yöjunaliikenne jää tauolle, sillä suuret hiihtokeskukset ovat sulkeutuneet. Viimeiset Kolarin yöjunat kulkevat alkavana viikonloppuna.

Eurojackpotin potti nousee 90 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 13/2020 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla monikansallisen pelin potti nousee maksimilukemiin 90 miljoonaan euroon. Suomeen tuli perjantain arvonnassa yksi 5+1-tulos, jolla helsinkiläinen nettipelaaja voitti 659 000 euroa. Lisäksi Pudasjärvelle osui 155 000 euron voitto 5+0-tuloksella.

Kuluttajien luottamus heikkeni maaliskuussa, omaan talouteen uskottiin

Kuluttajien luottamusindikaattori.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa -7,1, kun se helmikuussa oli -4,5 ja tammikuussa -4,6. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 2.–19. maaliskuuta 1 053 Suomessa asuvaa henkilöä. Valtaosa vastauksista saatiin ennen maaliskuun 13. päivää eli ennen hallituksen koronaviruspandemiaan liittyviä rajoitustoimia. Tilastokeskus julkaisee varsinaista kyselytietoa pandemian talousvaikutuksista huhtikuun aikana .

Poliisi joustaa ajo-oikeuden voimassa pysymiseksi tarvittavien lääkärinlausuntojen esittämisessä

Tietyissä tilanteissa poliisille tulee esittää lääkärinlausunto ajo-oikeuden voimassa pysymiseksi. Koronaviruksen takia terveydenhuolto on ruuhkautunut ja kiireettömiä lääkäriaikoja voi olla vaikea saada. Poliisi ottaa tämän huomioon ja joustaa mahdollisimman paljon asioiden käsittelyssä.

Paavo Nurmi Games siirtyi elokuulle

Paavo Nurmen kisat pidetään kesäkuun sijasta 11. elokuuta.

Paavo Nurmi Games siirtyy koronavirusepidemian takia elokuulle. Yleisurheilun World Athletics Continental Tour -kilpailusarjan kultakategorian kilpailun piti olla kesäkuun 9. päivänä, mutta se järjestetään Turussa tiistaina 11. elokuuta.

Ulkomailta saapuvien kontrolli tiukentuu

Lentokentällä on kiristetty tuntuvasti toimia ihmisten ohjaamiseksi turvallisesti kotiin tai karanteeniin.

Turun lentoaseman matkustajamäärästä 76 prosenttia kansainvälisistä lennoista

Matkustajat ulkomaan ja kotimaan lennoilla vuonna 2019.

Suomen lentokenttien kautta lensi viime vuonna yhteensä 26,3 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 22,0 miljoonaa ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä 4,3 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 84 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamääristä. Oulun lentoasemalla matkustajia oli 1,1 miljoonaa, Rovaniemen lentokentällä 0,7 miljoonaa ja Turun lentokentällä 0,5 miljoonaa matkustajaa.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

Merivartiosto: Suomen rajojen ylikulkuun liittyvät rajoitukset koskevat myös merialuetta

Suomi on rajoittanut väliaikaisesti ulkorajojen rajanylitysliikennettä ja palauttanut rajavalvonnan väliaikaisesti sisärajoille 19. maaliskuuta kello 00.00 alkaen 13. huhtikuuta kello 24:ään saakkai. Toimenpiteillä torjuntaan Covid-19-pandemian kansanterveydelle aiheuttamia uhkia.

Citykanien vähittäinen luontoevoluutio

Minä , mies ja kaksi nelijalkaista asumme nykyään oman mittapuumme mukaan maalla. Kyse on varsin subjektiivisesta landekäsityksestä, joka perustuu lähinnä seuraavaan pyhään kolminaisuuteen: meillä on piha, pihalla kasvaa lukuisia omenapuita sekä muuta kasvustoa ja lähimiljöö koostuu asfalttiviidakon sijaan puistosta, puskista ja pihanurmista.

KoroNalle-tempaus yhdistää käsityön ja luovuuden

KoroNalle tempaus sopii tehtäväksi yhdessä kodeissa, se voi olla myös kotikoulua viettävien lasten käsityöprojekti.

Käsityön suosio on noussut viime päivinä entisestään, moni kotona oleva on kaivanut keskeneräiset käsityöt kaapista ajankuluksi tai päättänyt nyt viimein opetella vaikka sen kuuluisan villasukan neulomisen. Onneksi netti on ohjeita pullollaan ja myös alueelliset taitoyhdistykset ovat vauhdilla kehittäneet uusi ohjeita, vinkkejä ja tekemispaketteja käsityöhön hurahtaneille kun perinteinen kurssitoiminta on tauolla.

Urheilu

Paavo Nurmi Games siirtyi elokuulle

Paavo Nurmen kisat pidetään kesäkuun sijasta 11. elokuuta.

Paavo Nurmi Games siirtyy koronavirusepidemian takia elokuulle. Yleisurheilun World Athletics Continental Tour -kilpailusarjan kultakategorian kilpailun piti olla kesäkuun 9. päivänä, mutta se järjestetään Turussa tiistaina 11. elokuuta.

Jälkipeli: Liigajoukkueet ovat tauolla, mutta FC Interin Jani Meriläinen näkee tilanteessa positiivisiakin näkökulmia

Veikkausliigajoukkueet siirtyivät tauolle. FC Inter ja TPS ehtivät pelata jo yhden kiihkeän keskinäisen ottelun Suomen cupissa. Veikkausliigan oletetaan alkavan kesäkuussa. Nyt pelaajat harjoittelevat omatoimisesti.

Kupittaan jalkapallokentät ovat hiljentyneet, mutta aluksi eivät aivan täysin. Siellä täällä ennen kenttien kokonaan sulkemista näkyi raikkaassa kevätilmassa yksittäisiä pelaajia pallottelemassa, laukomassa ja venyttelemässä. Nyt, kun Turun kaupunki sulki ulkoliikuntapaikat, ovat kentät pysyneet tyhjinä. Turussa, kuten kaikkialla Suomessa, myös Veikkausliigapelaajat ovat siirtyneet omatoimijaksolle.

Åboraakkeli: Hyötyykö Suomi olympialaisten siirrosta?

Tokion uusi olympiastadion on valmiina. Mutta nähdäänkö siellä kisoja?

Järkipäätös Tokion olympialaisten siirtämisestä tuli yllättävänkin nopeasti. Terveysseikkojen lisäksi päätös on hyvä myös urheilullisesti. Jos kisat olisi väkisin yritetty viedä läpi, olisi kisoissa saatettu nähdä poikkeuksellisen keskenkuntoisia urheilijoita eli tavallista huonompia tuloksia.

TPS:n jalkapallomiehistö kesälaitumille ennenaikaisesti

TPS-pelaajat on päästetty kesälomalle jo nyt.

Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ovat aiheuttaneet myös TPS:n Veikkausliigajoukkueelle monenlaisia muutoksia. Veikkausliigakausi alkaa vasta kesäkuussa. Se vaikuttaa monen muun asian lisäksi myös pelaajien lakisääteisiin lomiin. Vuosiloman pituuden on oltava yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja vuosiloman aikana pelaajalle ei saa määrätä harjoittelua tai muitakaan työvelvoitteita.

Goesch starttasi Australiassa

 Henrik Goesch.

Turun Urheiluliittoa edustava triathlonisti Henrik Goesch pääsi aloittamaan kilpailukautensa Australiassa viime viikonloppuna. Viimeiset puoli vuotta Australiassa asunut Goesch osallistui Mooloolabassa sprinttimatkan kisaan. Talviharjoittelussaan pitkien matkojen harjoituksiin keskittynyt Goesch selvitti reitin ajassa reilussa 57 minuutissa ollen lopputuloksissa 46.

Jälkipeli: Moni pelaaja lopettaa Mikael Sandbergin tavoin parhaassa pelimiehen iässä

Kaudeksi 2016-17 Mikael Sandberg (kuvissa vas.) palasi kasvattajaseuraansa Turun NMKY:hyn (Kristika Turkuun) useamman Korisliigakauden jälkeen. Samalla myös Sandbergin opinnot alkoivat edistyä Turun kauppakorkeakoulussa. Ura Basketin nousu Korisliigaan mahdollisti Sandbergille vielä yhden kauden pelaamisen korkeimmalla sarjatasolla.

On kevät 2019. Kaarinalainen Ura Basket pelaa liigakarsintaotteluita loimaalaisia vastaan. Ura säilyttää Korisliigapaikkansa otteluvoitoin 2-0. Viimeisessä karsintaottelussa Uran Mikael Sandberg heittää parikymmentä pistettä ja ottaa toistakymmentä levypalloa. Ottelu jää ”Ässän” koripallouran viimeiseksi.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.