Maisemanhoitoalueilla voidaan tukea paikallista elinvoimaisuutta

Matti Riihimäki. Matti Riihimäki. Kuva: Otso Riihimäki

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan maisemanhoitoalueen avulla – yhdessä maankäytön suunnittelun, asumisen ja elinkeinotoimintojen, kehitysprojektien sekä jatkuvaluonteisten toimintamallien kanssa – voidaan tukea muuttuvan ja uudelleen määriteltävän maaseudun kulttuurimaiseman valittujen ominaispiirteiden säilymistä.

Matti Riihimäen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nykyisten alueiden kehittämisessä sekä uusien hoitoalueiden perustamisissa. Potentiaalisimpia kohteita edustavat identiteettiään vaalivat, resilienssit maaseutualueet, joiden asukas- ja elinkeinorakenne sekä maatalouden tuotantotavat ovat muutoksessa.

Tutkimuksen kohteena oli luonnonsuojelulain mukainen valtakunnallinen maisema-alue, jonka tapauksia edustivat Suomen kolme ensimmäistä maisemanhoitoaluetta: Skärlandet (2007), Hyypänjokilaakso (2009) sekä Kairalan ja Luiron kylät (2010). Väitöskirja lisää tietoa maisemanhoitoalueiden lähtökohdista, perustamisprojekteista ja konseptin toimivuudesta kulttuurimaisemien suojelun menetelmänä.

– Onnistuneilla hankkeilla ja konsepteilla on esimerkillinen merkitys. Saatuja kokemuksia sovelletaan mielellään myös muilla alueilla, Riihimäki sanoo.

Maisema on jo itsessään kiinnostava tutkimusaihe. Tutkimusaineistossa maisema ilmenee – konstruktiolle luonteenomaisesti – jaettuina merkityksinä, rakentuneena ja vuorovaikutteisena käsitteenä, jatkuvuuden tai muutoksen indikaattorina, instrumenttina eli tavoitteiden saavuttamisen välineenä sekä prosessina.

– Maisema on luonteeltaan muuttuva, jatkuvasti uudelleen määriteltävä ja sopimuksenvarainen yhteisomaisuusresurssi, Riihimäki määrittelee.

Maisemanhoitoalueiden esivaiheiden ominaispiirteet määrittyivät suhteessa maiseman ja alueen kehityssuuntiin, maiseman jaettuihin merkityksiin sekä maankäytön suunnitelmiin ja institutionaalisen suojelun aikaisempiin toimenpiteisiin. Aluekohtaisia lähtökohtia kuvasivat elinkeino- ja väestörakenteen, väestömäärän, infra- ja uudisrakentamisen, käyttötarkoitusten ja maiseman muutokset tai muuttumattomuus sekä niihin liitetyt uhka- ja tulevaisuuskuvat. Esivaiheet määrittelivät samalla sitä, minkälaisia vaihtoehtoja – nykytilan säilyttäminen, muutoksen ohjaus tai valittujen ominaispiirteiden palauttaminen – pidettiin tavoiteltavina.

Maisemahankkeissa korostuivat toteutusperiaatteet, paikkakäsitys, yhteisesti jaetut tavoitteet sekä alueellinen yhteistyökyky ja muutoskyvykkyys. Hyypänjokilaaksossa merkityksellistä oli myös maisema-arvojen ja hoitotoimenpiteiden jatkuvuutta tukevan institutionalisoinnin organisointi.

– Maisemahankkeilla, maisemanhoitoalueiden perustamisilla ja niitä seuranneilla toimenpiteillä on ollut alueellista elinvoimaisuutta vahvistavia tai ylläpitäviä vaikutuksia. Tapauskohtaisesti ne ovat lisänneet asuinympäristön ja maiseman arvostusta ja hoitotoimenpiteitä, niihin liittyviä taloudellisia tukia, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä sekä laajentaneet verkostoja ja vahvistaneet alueiden sosiaalista pääomaa, Riihimäki sanoo.

Alueiden valitut ominaispiirteet ovat säilyneet ja Hyypänjokilaaksossa sekä Kairalan ja Luiron kylissä maiseman avoimuus on myös kasvanut. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksena ne ovat vaikuttaneet myönteisesti asukkaiden tulevaisuuskuviin.

Alueiden esivaiheet, maisemahankkeet, maisemanhoitoalueiden perustamiset ja tavoitteet sekä niitä seuranneet toimenpiteet kuvaavat institutionaalisen luonnon- ja maisemansuojelun evolutiivista, epälineaarista, jatkumoja ja murroksia sisältävää kehitystä. Maisemanhoitoalueet asemoituvat sekä yleisellä konseptitasolla että osana paikallisia toimenpiteitä osaksi 1980-luvulla alkanutta, ympäristöministeriön toteuttamaa maaseudun kulttuurimaiseman suojelun jatkumoa. Aikaisemmilla toimenpiteillä – suojelualueiden perustamisilla, inventoinneilla ja arvokohteiden nimeämisillä, kuten valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla – oli tärkeä merkitys maisemanhoitoalueiden valikoitumisissa, rajauksissa, arvojen määrittelyissä ja todentamisissa.

Evolutiiviselle, polkuriippuvalle kehitykselle luonteenomaisesti, ymmärrys eri tekijöiden merkityksistä alueiden erityispiirteiden säilymisille sekä aikaisempien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutusten huomioiminen näyttäytyy aineistossa oppimisprosessina, eli uutena konseptina ja käytäntöjen muutoksina. Tutkimusaineistossa näitä käänteitä tai murroksia edustavat luonnonsuojelulain laajentaminen maisemanhoitoaluekonseptilla, siirtyminen käsitteellisesti alueiden suojelusta niiden hoitoon, heikot oikeusvaikutukset sekä maisemahankkeiden toteutusmallien muutokset kuten asukaslähtöisyyden korostaminen.

Maisemahankkeiden toteutusperiaatteisiin sisältyi asukkaiden eriasteinen osallistaminen tai vuorovaikutteinen yhteistyö, vapaaehtoisuus, asukkaiden hyväksyntä alueen perustamiselle, hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ennen perustamispäätöstä sekä maiseman jaettuja merkityksiä ja asukkaiden hoitovastuuperiaatteita korostavat merkityksenantoprosessit.

FM Matti Riihimäki esittää väitöskirjansa Polkuja maisemaan – maiseman polkuja: maisemanhoitoalueet kulttuurimaiseman suojelun välineenä julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 14. joulukuuta.

Vastaväittäjänä on professori Ranja Hautamäki (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on maisemantutkimus.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Christoffer Persson ei jatka TPS-paidassa

Ruotsalaispuolustaja Christoffer Persson ei jatka Turun Palloseuran takalinjoilla. Puolustaja saapui TPS-paitaan marraskuussa lainasopimuksella ruotsalaisseura HV71:n riveistä.

NÄIN VIETÄT RENNON JOULUN – VIISI VINKKIÄ, JOILLA SELÄTÄT JOULUSTRESSIN JA LAHJAPANIIKIN

Naantalin Kylpylän henkilökunta on valmistanut vierailleen yli 30 joulua. Nyt he paljastavat parhaat lahja- ja jouluvinkkinsä rentoon jouluun.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset vahvistettu

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on elokuun 2020 alusta alkaen 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 144 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Äänestä Flavoria voittoon

Flavorian älykäs ruokalinjasto on yksi kolmesta finalistista innovaatioiden sarjassa.

Turun yliopiston kehittämä Flavoria-tutkimusalusta on selvittänyt tiensä arvostetun PRO-kilpailun finaaliin. Uraauurtava ravintolakonsepti tuottaa tutkimustietoa eri alojen hyödynnettäväksi. Tiedettä, vastuullisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä yhdistelevän Flavorian älykäs ruokalinjasto on yksi kolmesta finalistista innovaatioiden sarjassa.

Eurojackpotissa yksi täysosuma

Eurojackpotin kierroksen 50/2019 arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Yli kymmenen miljoonan euron voitto matkasi Saksaan.

Saaristoasiain neuvottelukunta tyytymätön Postin suunnitelmiin vähentää postinjakelua saaristossa

Postin suunnitelmat vähentää saaristoalueiden postinjakelua Varsinais-Suomen saaristossa on puhututtanut saaristolaisia keväästä alkaen. Myös saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on ottanut kantaa Postin suunnitelmiin heikentää saaristolaisten peruspalveluita saaristossa.

Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneiden ylioppilaiden osuus kasvoi yhä

Kevätlukukaudella valmistuneiden ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2007–2018, %.

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2018 kevään uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa ylioppilaaksitulovuonna. Ammattikorkeakoulutuksessa heistä jatkoi kymmenen prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 18 prosenttia.

Talouden heikentynyt suhdanne näkyy puukaupassa

Puukauppa on edellisvuosia vaisumpaa. Kuitu- ja tukkipuun ostomäärät ovat tammi-marraskuun ajalta viiden edellisen vuoden keskiarvoa jäljessä.

Alle puolet hoitoa odottaneista pääsi viikossa terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle

Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle toteutuneiden käyntien odotusajat hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen eri aluehallintovirastojen alueella lokakuussa 2019, %.

Asiakkaista lähes 40 prosenttia pääsi lääkärin vastaanotolle viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottokäynnille pääsi yli 70 prosenttia asiakkaista viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi terveyskeskukseen yhteyttä ottaneen kansalaisen hoidon tarpeen.

Nuohousuudistus ei tuonut suuria muutoksia

Nuohoojan tilaaminen sujui samoin kuin aiemminkin uudistuksesta huolimatta.

Nuohousuudistus ei ole nuohouspalvelun käyttäjien mielestä aiheuttanut suuria muutoksia nuohouspalveluun, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä. Vastaajista hiukan yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että kuluvana vuonna nuohoojan tilaaminen sujui samoin kuin aiemminkin.

Inflaatio marraskuussa 0,7 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli marraskuussa 0,7 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli myös 0,7 prosenttia.

Jokirantaa kehitettävä yhteisenä olohuoneena

Aurajoen rantapenkereellä nykyisin kulkeva kevyenliikenteen väylä on kirjoittajien mielestä erittäin suosittu, mutta huonosti toimiva.

Aurajokirantaan Itäiselle Rantakadulle suunnitellut uudet pyöräilyreitit ovat herättäneet keskustelua ja niiden on pelätty muun muassa vaikeuttavan autoliikenteen sujuvuutta. Aihe ansaitsee osakseen toisenlaisiakin näkökohtia.

Syöpärahastot jakoivat syöpätutkimukseen 195 000 euroa

Lounaissuomalaiset syöpärahastot ovat myöntäneet 190 000 euroa Varsinais-Suomessa tehtävään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön ja 5000 euroa matka-apurahoina. 4 000 euron suuruisia väitöskirja-apurahoja jaettiin kymmenelle ja 10 000 euron suuruisia tutkimusapurahoja kuudelle syöpätutkijalle. Lisäksi myönnettiin matka-apurahoja 5 000 euron arvosta.

Sairauspäiväraha vastaa jatkossa entistä paremmin tulotasoa, myös hakeminen helpottuu

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva lakimuutos yksinkertaistaa sairausvakuutuslain mukaisten maksettavien päivärahojen määräytymisperusteita. Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat, luovutuspäiväraha, erityishoitoraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet työkyvyttömyyden tai etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Esimerkiksi maaliskuussa alkavaan etuuteen huomioidaan tulot ajalta 1.2.–31.1. Poikkeus ovat kuitenkin tammikuussa 2020 alkavat päivärahat. Niissä huomioidaan tulot ajalta 1.1.–31.12.2019.

Rauhaa päälle maan Martinkirkossa

Turun konservatorion kamarikuoron ja kamariorkesterin yhteinen joulukonsertti Rauhaa päälle maan vie kuulijan matkalle halki talvisen Euroopan. Martinkirkossa kuullaan 20. joulukuuta kello 19 jouluisia lauluja kaikista Pohjoismaista niiden omalla kielellä: muun muassa islantilainen joulusatu, H. C. Andersenin runoutta ja toki myös Toivo Kuulan Rukous, joka on olennainen palanen joka kuoronystävän joulua. Orkesterin matkassa käydään Italiassa saakka, ja yhteisnumeroina nautitaan vahvasta saksalaisesta kantaattiperinteestä. Konsertin johtavat Timo Lehtovaara ja Jukka Perksalo .

Matti Rihko jatkaa Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana

Matti Rihko.

Tractatus Properties Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko jatkaa ensi vuonna Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajina jatkavat Meyer Turku Oy:n varatoimitusjohtaja Tapani Pulli ja Teleste Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara .

Turun sosiaalipäivystyksen toiminta-alueeksi koko Varsinais-Suomi

Turun sosiaalipäivystys vastaa jatkossa koko Varsinais-Suomen virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä, kun Vakka-Suomi tulee mukaan yhteistyöhön ensi vuoden alussa. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat jatkossa edelleen itse virka-ajan sosiaalipäivystyksestä.

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen alkaa Turussa

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Turussa alkaa 16. joulukuuta. Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 tai sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmässä 16.12.2019– 12.1.2020. Samalla voi ilmoittautua myös iltapäivätoimintaan.

Urheilu

Christoffer Persson ei jatka TPS-paidassa

Ruotsalaispuolustaja Christoffer Persson ei jatka Turun Palloseuran takalinjoilla. Puolustaja saapui TPS-paitaan marraskuussa lainasopimuksella ruotsalaisseura HV71:n riveistä.

Åboraakkeli: Ratkaisujen aika

Benjamin Källman.

Benjamin Källman on ainakin vielä tällä hetkellä Interin sopimuspelaaja, vaikka hyökkääjälupaus on nähty Turussa viime aikoina vain nuorten maajoukkuepaidassa. Källman on viime vuodet kuulunut pikkuhuuhkajien kantaviin pelaajiin.

Suomalaiset huippu-urheiluseurat tyytymättömiä Suomen rahapelijärjestelmään

Lähes puolet seuroista ei tiedä, millä perustein veikkausvoittovaroja jaetaan.

Suurin osa suomalaisista huippu-urheiluseuroista ei saa suoraa rahallista tukea veikkausvoittovaroista ja seurojen vastikkeellinen yhteistyö Veikkauksen kanssa on pääosin vähäistä. Lähes puolet seuroista ei tiedä, millä perustein veikkausvoittovaroja jaetaan. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimukseen vastanneet seurat uskovat, että toimilupaperusteiseen rahapelijärjestelmään siirtyminen lisäisi Suomessa huippu-urheilun saamaa tukea.

Laitapuolustaja Tatu Varmanen jatkaa TPS-paidassa

Tatu Varmanen.

Veikkausliigakauteen valmistautuva TPS on solminut kauden 2020 kattavan jatkosopimuksen laitapuolustaja Tatu Varmasen kanssa. 21-vuotias Varmanen pelasi viime kaudella TPS:ssä yhteensä 18 Jalkapallon Ykkösen ottelua sekä loppusyksyn liigakarsintaottelut KPV:ta vastaan päälle.

Liigalisenssi kaikille Veikkausliigaseuroille

Suomen Palloliiton (SPL) liigalisenssikomitea käsitteli torstaina 5. joulukuuta Veikkausliigan liigalisenssejä kaudelle 2020.

Rasmus Tirronen mukana TPS:n kokoonpanossa keskiviikkona

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran kiekkomiehistön sairastuvalla on tapahtunut viikon aikana positiivista kehitystä. Maalivahti Rasmus Tirronen harjoitteli maanantaina normaalisti ja täysipainoisesti jääharjoituksessa. Tirronen on mukana keskiviikon otteluun nimettävässä kokoonpanossa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.