Maisemanhoitoalueilla voidaan tukea paikallista elinvoimaisuutta

Matti Riihimäki. Matti Riihimäki. Kuva: Otso Riihimäki

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan maisemanhoitoalueen avulla – yhdessä maankäytön suunnittelun, asumisen ja elinkeinotoimintojen, kehitysprojektien sekä jatkuvaluonteisten toimintamallien kanssa – voidaan tukea muuttuvan ja uudelleen määriteltävän maaseudun kulttuurimaiseman valittujen ominaispiirteiden säilymistä.

Matti Riihimäen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nykyisten alueiden kehittämisessä sekä uusien hoitoalueiden perustamisissa. Potentiaalisimpia kohteita edustavat identiteettiään vaalivat, resilienssit maaseutualueet, joiden asukas- ja elinkeinorakenne sekä maatalouden tuotantotavat ovat muutoksessa.

Tutkimuksen kohteena oli luonnonsuojelulain mukainen valtakunnallinen maisema-alue, jonka tapauksia edustivat Suomen kolme ensimmäistä maisemanhoitoaluetta: Skärlandet (2007), Hyypänjokilaakso (2009) sekä Kairalan ja Luiron kylät (2010). Väitöskirja lisää tietoa maisemanhoitoalueiden lähtökohdista, perustamisprojekteista ja konseptin toimivuudesta kulttuurimaisemien suojelun menetelmänä.

– Onnistuneilla hankkeilla ja konsepteilla on esimerkillinen merkitys. Saatuja kokemuksia sovelletaan mielellään myös muilla alueilla, Riihimäki sanoo.

Maisema on jo itsessään kiinnostava tutkimusaihe. Tutkimusaineistossa maisema ilmenee – konstruktiolle luonteenomaisesti – jaettuina merkityksinä, rakentuneena ja vuorovaikutteisena käsitteenä, jatkuvuuden tai muutoksen indikaattorina, instrumenttina eli tavoitteiden saavuttamisen välineenä sekä prosessina.

– Maisema on luonteeltaan muuttuva, jatkuvasti uudelleen määriteltävä ja sopimuksenvarainen yhteisomaisuusresurssi, Riihimäki määrittelee.

Maisemanhoitoalueiden esivaiheiden ominaispiirteet määrittyivät suhteessa maiseman ja alueen kehityssuuntiin, maiseman jaettuihin merkityksiin sekä maankäytön suunnitelmiin ja institutionaalisen suojelun aikaisempiin toimenpiteisiin. Aluekohtaisia lähtökohtia kuvasivat elinkeino- ja väestörakenteen, väestömäärän, infra- ja uudisrakentamisen, käyttötarkoitusten ja maiseman muutokset tai muuttumattomuus sekä niihin liitetyt uhka- ja tulevaisuuskuvat. Esivaiheet määrittelivät samalla sitä, minkälaisia vaihtoehtoja – nykytilan säilyttäminen, muutoksen ohjaus tai valittujen ominaispiirteiden palauttaminen – pidettiin tavoiteltavina.

Maisemahankkeissa korostuivat toteutusperiaatteet, paikkakäsitys, yhteisesti jaetut tavoitteet sekä alueellinen yhteistyökyky ja muutoskyvykkyys. Hyypänjokilaaksossa merkityksellistä oli myös maisema-arvojen ja hoitotoimenpiteiden jatkuvuutta tukevan institutionalisoinnin organisointi.

– Maisemahankkeilla, maisemanhoitoalueiden perustamisilla ja niitä seuranneilla toimenpiteillä on ollut alueellista elinvoimaisuutta vahvistavia tai ylläpitäviä vaikutuksia. Tapauskohtaisesti ne ovat lisänneet asuinympäristön ja maiseman arvostusta ja hoitotoimenpiteitä, niihin liittyviä taloudellisia tukia, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä sekä laajentaneet verkostoja ja vahvistaneet alueiden sosiaalista pääomaa, Riihimäki sanoo.

Alueiden valitut ominaispiirteet ovat säilyneet ja Hyypänjokilaaksossa sekä Kairalan ja Luiron kylissä maiseman avoimuus on myös kasvanut. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksena ne ovat vaikuttaneet myönteisesti asukkaiden tulevaisuuskuviin.

Alueiden esivaiheet, maisemahankkeet, maisemanhoitoalueiden perustamiset ja tavoitteet sekä niitä seuranneet toimenpiteet kuvaavat institutionaalisen luonnon- ja maisemansuojelun evolutiivista, epälineaarista, jatkumoja ja murroksia sisältävää kehitystä. Maisemanhoitoalueet asemoituvat sekä yleisellä konseptitasolla että osana paikallisia toimenpiteitä osaksi 1980-luvulla alkanutta, ympäristöministeriön toteuttamaa maaseudun kulttuurimaiseman suojelun jatkumoa. Aikaisemmilla toimenpiteillä – suojelualueiden perustamisilla, inventoinneilla ja arvokohteiden nimeämisillä, kuten valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla – oli tärkeä merkitys maisemanhoitoalueiden valikoitumisissa, rajauksissa, arvojen määrittelyissä ja todentamisissa.

Evolutiiviselle, polkuriippuvalle kehitykselle luonteenomaisesti, ymmärrys eri tekijöiden merkityksistä alueiden erityispiirteiden säilymisille sekä aikaisempien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutusten huomioiminen näyttäytyy aineistossa oppimisprosessina, eli uutena konseptina ja käytäntöjen muutoksina. Tutkimusaineistossa näitä käänteitä tai murroksia edustavat luonnonsuojelulain laajentaminen maisemanhoitoaluekonseptilla, siirtyminen käsitteellisesti alueiden suojelusta niiden hoitoon, heikot oikeusvaikutukset sekä maisemahankkeiden toteutusmallien muutokset kuten asukaslähtöisyyden korostaminen.

Maisemahankkeiden toteutusperiaatteisiin sisältyi asukkaiden eriasteinen osallistaminen tai vuorovaikutteinen yhteistyö, vapaaehtoisuus, asukkaiden hyväksyntä alueen perustamiselle, hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ennen perustamispäätöstä sekä maiseman jaettuja merkityksiä ja asukkaiden hoitovastuuperiaatteita korostavat merkityksenantoprosessit.

FM Matti Riihimäki esittää väitöskirjansa Polkuja maisemaan – maiseman polkuja: maisemanhoitoalueet kulttuurimaiseman suojelun välineenä julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 14. joulukuuta.

Vastaväittäjänä on professori Ranja Hautamäki (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on maisemantutkimus.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Raision alppiruusupuisto puhkesi kukkaansa

Alppiruusupuisto hehkuu taas.

Raision alppiruusupuiston ensimmäiset ruusut ovat puhjenneet kukkaan ja muut seuraavat lähiaikoina perässä. Puiston upea kukkaloisto kestää noin kolme viikkoa. Uutuutena puiston reunalle avataan myös sesonkiaikaan toimiva kahvikioski.

Turusta avautuu heinäkuussa suora lentoyhteys Kyprokselle

Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air ottaa heinäkuun alusta lähtien Kyproksen Larnakan kentän uudeksi solmukohdakseen. Larnakan kautta lennetään kymmeneen kohteeseen Europassa, joista yhtenä on Turku. Asiasta kertoo Lentoposti-uutisportaali .

Nuorten työpajoille 16 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset nuorten työpajatoimintaan myönnettävistä avustuksista. Työpajatoiminta vaikuttaa myönteisesti nuorten elämänhallintaan, osallisuuden tunteeseen ja itseluottamukseen.

Martoilta etäoppia vieraslajeista

Mustatäplätokko on vieraslaji.

Suomen luonnonsuojeluliiton vetämä, suomalaisten vieraslajitietoisuutta lisäävä VieKas LIFE -hanke on avannut kaikille avoimen mahdollisuuden opiskella vieraslajeja ilmaiseksi Martta-akatemian verkko-opintoina. Marttaliitto järjestää kevään loppuun asti joka arkipäivä ilmaista chat-neuvontaa.

Yksityisautoilua halutaan vähentää keskustassa, mutta raitsikalle sanotaan ei

Osana uuden yleiskaavan valmistelua Turun kaupunki selvitti kaupunkilaisten mielipiteitä keskustan liikenteestä ja sen kehittämisestä.

Ohjattu liikuntatoiminta käynnistyy kesäkuussa

Leikkipuistojumpat käynnistyvät kesäkuussa.

Turun kaupungin liikuntapalveluiden ohjattu toiminta päästään koronavirusepidemian aiheuttaman katkoksen jälkeen käynnistämään 1. kesäkuuta alkaen. Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, joten kesällä liikutaan turvavälit ja hygienia huomioiden.

Kysely: Varsinaissuomalaiset yritykset haluavat investointeja tiestöön ja raideliikenteeseen

Turun kauppakamarin jäsenyritykset pitävät tiestön ja raideliikenteen nopeita korjaus- ja parannusinvestointeja tehokkaana elvytyskeinona talouden uudelleenkäynnistämiseksi.

Turun Taidehalli avautuu 3. kesäkuuta alkaen

Turun taidehalli avautuu asteittain 3. kesäkuuta alkaen.

Turun Taidehalli avautuu jälleen yleisölle. Taidelainaamo ja aulagalleria avautuvat 3. kesäkuuta, toisen kerroksen galleriat avataan uusin näyttelyin 17. heinäkuuta. Taiteilijoiden, kävijöiden ja henkilökunnan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita, ja yleisömäärää rajataan tarvittaessa.

Lounaissuomalaisten syöpäjärjestöjen kuluvan vuoden apurahat haettavissa

Moikoisten Syöväntutkimussäätiön, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen apurahat ovat haettavissa. Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.

Paktin käryä ilmassa

Jarkko Virtanen.

Turun uudeksi supervirkamieheksi eli kansliapäälliköksi halajaa kuusi kandidaattia. Joukossa on nykyisin hallinnosta vastaava johtaja Tuomas Heikkinen , jota pidetään ennakkosuosikkina ja erityisesti kokoomuksen suosikkina.

TOK avaa ravintoloita ja hotelleja

Turun Osuuskaupan ravintolat ja hotellit avaavat ovensa vaiheittain kesäkuun alusta alkaen.

Turun Osuuskaupan ravintolat ja hotellit avaavat ovensa vaiheittain kesäkuun alusta alkaen. Turkuun saadaan kesällä myös täysin uusia ravintoloita ja hotelli.

Suomessa 6 743 koronatartuntaa, tehohoidossa 11

Kuvaajassa esitetään Covid-19-tautiin liittyvien kuolemantapausten ikäjakauma. Ikäryhmäjaottelussa on huomioitu yksityisyydensuoja. Esimerkiksi mikäli tapauksia on 1-4, merkitään se tilastoon < 5 ja näytetään kuvaajassa vaaleanharmaana pylväänä, jonka koko on vakioitu.  Tapauksista ei anneta lisää tietoa. Tiedot päivitetty 28.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan testattuja koronanäytteitä on yhteensä noin 176 600 (+ 3 300). Ilmoitettuja koronatapauksia on yhteensä 6 743 (+ 51). Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 313 (+ 0)

Varsinais-Suomessa 344 koronatartuntaa, sairaalahoidossa yksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) on ollut todettuja koronatapauksia tähän mennessä yhteensä 344. Uusia tapauksia on kolme.

Mika Suoraniemi aloittaa pelaajakoordinaattorin tehtävässä TPS:ssä.

Mika Suoraniemi.

Turun Palloseuran valmennuspäällikkönä aikaisemmin toiminut Mika Suoraniemi aloittaa uudessa roolissa TPS:n pelaajakoordinaattorina. Suoraniemi vastaa jatkossa pelaajakoordinaattorina jatkavan Tomi Kallion kanssa muun muassa pelaajarekrytoinnista.

HealthTurku syöpää tutkimaan

Kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO on saanut 10 miljoonan euron rahoituksen Business Finlandilta. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja syövän immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmässä. Cancer IO -ohjelma pyrkii vastaamaan IO-ajan mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin tukemalla alan kotimaista huippututkimusta ja innovaatiotoimintaa, edesauttamalla syöpäpotilaiden hoidon yksilöllistämistä ja käyttöönottoa sairaaloissa sekä luomalla uusia lähtökohtia IO-lääkkeiden vaikuttavuuden selvittämiseksi arkikäytössä.

Koululaisten lomat alkavat poutaisessa säässä

Sää on tulevana viikonloppuna laajalti poutainen, vain Pohjois-Lapissa satelee sunnuntaina vähän vettä.

Turkulaisopet Suvivirren kimpussa

Club For Five.

20-vuotisjuhliaan viettävä a cappella -ryhmä Club for Five julkaisi toukokuussa versionsa Suvivirrestä . Kappaleesta on nyt julkaistu myös video , jolla on mukana opettajia eri puolelta Suomea. Videossa opettajat kirjoittavat Suvivirren sanoja tyhjissä luokkahuoneissa. Turkulaisuuden lippua videolla kantavat ylväinä Katariinan koulun opettaja Ville Paajakkala ja Hannuniitun koulun Petra Kosola .

Fölin busseissa voi maksaa käteisellä kesäkuun alusta alkaen, liikenne palautuu lähes normaaliksi

Käteisellä voi maksaa Fölin busseissa jälkeen kesäkuun alusta alkaen.

Turun seudun joukkoliikenne Fölin bussiliikenteessä luovuttiin käteisen rahan käytöstä alun perin valmiuslain voimassaolon ajaksi 27. maaliskuuta alkaen. Myöhemmin päätöksen sidonnaisuutta valmiuslakiin muutettiin ja käteisestä päätettiin luopua toukokuun loppuun saakka.

Urheilu

Vetoja suolaisessa vedessä – soutaja Pertti Karppisen olympiatripla saa edelleen ihon kananlihalle

Soudun kolminkertainen olympiavoittaja Pertti Karppinen oli urallaan täysin ylivoimainen lajissaan.

Soutaja Pertti Karppinen on viimeisin varsinaissuomalainen olympiavoittaja. Isokokoisen raisiolaisen rauhallinen olemus ja kylmän viileä taktikointi pehmitti kaikki muut maailman huiput peräti kolmissa peräkkäisissä olympialaisissa. Karppinen kahmi vielä MM-tasollakin kuusi henkilökohtaista mitalia, joista kaksi oli sitä kirkkainta väriä.

Mika Suoraniemi aloittaa pelaajakoordinaattorin tehtävässä TPS:ssä.

Mika Suoraniemi.

Turun Palloseuran valmennuspäällikkönä aikaisemmin toiminut Mika Suoraniemi aloittaa uudessa roolissa TPS:n pelaajakoordinaattorina. Suoraniemi vastaa jatkossa pelaajakoordinaattorina jatkavan Tomi Kallion kanssa muun muassa pelaajarekrytoinnista.

Maalivahti Mujunen jatkaa TPS-miehistössä

Miikka Mujunen.

Veikkausliigaan noussut TPS lähtee kauteen kolmella maalivahdilla. Viime kauden ykkösmaalivahtina päättänyt Jere Koponen sai jo viime vuoden puolella rinnalleen Santeri Aaltosen , joka siirtyi Turkuun Ykkösen voittaneesta FC Hakasta. TPS:n kolmas maalivahti on jo ennestään tuttu Miikka Mujunen , joka on solminut uuden jatkosopimuksen viime kauden seuransa kanssa. Mujusen uusi sopimus kattaa kauden 2020.

Jälkipeli: Juhani Tammisen, 70, ura on ollut värikäs niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella

Ässien luotsina Turkuhallissa marraskuussa 1997.

Juhani Tamminen . Tami. Don Tami. Lion # 79…Yhdelle miehelle on kertynyt monta eri nimeä. Jokaisella on oma merkityksensä, sillä Kuusamakujan Aurinkokuningas on kehittänyt itselleen monta erilaista brändiä. Yhteistä niille kaikille on tunnettavuus.

Muodostelmaluistelun Challenger-kilpailu kantamaan nimeä Marie Lundmark Trophy

Marie Lundmark. Kuva onm vuodelta 2004.

Suomelle ensimmäistä kertaa myönnetyn muodostelmaluistelun Challenger-sarjan kilpailun nimi on julkaistu. Turussa 14.–17. tammikuuta 2021 järjestettävän kilpailun nimeksi tulee Marie Lundmark Trophy. Nimellä halutaan kunnioittaa suomalaisen Marie Lundmarkin tekemää määrätietoista työtä suomalaisen ja kansainvälisen muodostelmaluistelun eteen.

Tuttu pelaajarunko suuri tekijä Sami Haltian paluussa päävalmentajaksi

Vuonna 2016 Sami Haltia valmensi TPS:n naiset SM-hopealle. Se oli TPS:n ensimmäinen mitali 31 vuoteen.

Kun Kansallinen Liiga kesäkuun puolivälissä pyörähtää käyntiin, TPS:n vaihtopenkillä peliä johtaa tuttu mies. Kahden vuoden tauon jälkeen Palloseuran päävalmentajaksi palaava Sami Haltia puhkuu intoa. Ei kipinä valmentamiseen varsinaisesti missään vaiheessa kadonnut, mutta Haltia myöntää, että kauden 2017 jälkeen tauko oli paikallaan.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.