Lääkärit tarvitsevat lisää tietoa median toimintaperiaatteista

Ulla Ahlmén-Laiho. Ulla Ahlmén-Laiho. Kuva: Turun yliopisto

Lääkärit eivät ole median hampaissa enempää kuin muutkaan ammattiryhmät. Suuri osa toimittajien ja lääkärien välisistä konflikteista voitaisiin välttää, jos lääkärit tuntisivat media-alan eettiset ohjeet ja yhteistyöstä annetut suositukset paremmin. Tämä käy ilmi LL Ulla Ahlmén-Laihon Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa, jonka mukaan sekä suomalaiset terveystoimittajat että lääkärit määrittelevät luotettavan terveysuutisoinnin ennen kaikkea tieteellisyyden kautta.

Tiede kiinnostaa tutkimusten mukaan suurta yleisöä, ja lääketiede on yksi sen seuratuimmista aihealueista. Osa journalisteista erikoistuu terveysaiheisiin, ja heille lääketieteen ammattilaiset ovat erityisen tärkeä yhteistyökumppani ja tietolähde. Sekä lääkärit että terveystoimittajat uskovat mediassa esitetyn ohjailevan potilaiden terveysvalintoja, mutta varsinaisten median kautta toteutettujen valistuskampanjoiden teho jää tutkimusten mukaan monen syyn yhteisvaikutuksesta usein heikoksi.

Ahlmén-Laihon väitöstutkimus kartoitti lääkäreiden rooleja muun muassa asiantuntijoina ja tietolähteinä median terveyttä ja sairautta käsittelevissä sisällöissä. Tutkimuksen aineistona oli kaksiosainen kyselytutkimus, johon vastasivat suomalaiset terveysjournalistit ja lääkärit, sekä Julkisen sanan neuvoston tapausaineisto lääkäreihin, hammaslääkäreihin ja eläinlääkäreihin liittyvien kanteluiden osalta.

Väitöstutkimus osoitti, että suomalaiset lääketieteen edustajat ajautuvat varsin harvoin vakaviin konflikteihin median kanssa. Salassapitovelvollisuus vaikeuttaa lääkärien mahdollisuutta vastata negatiiviseen julkisuuteen yksittäisissä potilastapauksissa, mutta ei tee sitä mahdottomaksi.

– Useimmat ongelmatilanteet median kanssa olisivat vältettävissä lääkärien paremmalla journalististen käytäntöjen sekä alan eettisten ohjeiden ja suositusten tuntemuksella, Ahlmén-Laiho sanoo.

Tutkimus osoitti myös, että ne suomalaiset journalistit, jotka katsovat erikoistuneensa terveysaiheisiin siinä määrin, että ovat liittyneet alan yhdistykseen, kokivat edustavansa juttuja tehdessään pääosin lääketieteen näkökulmaa. Sekä lääkärit että nämä journalistit määrittelevät kyselytutkimuksen perusteella luotettavan terveysuutisoinnin ennen kaikkea tieteellisyyden kautta.

– Merkittävä enemmistö suomalaisista terveysaiheisiin erikoistuneista journalisteista koki työnsä lähtökohdaksi lääketieteen ennemmin kuin vaihtoehtoiset terveyskäsitykset, Ahlmén-Laiho kertoo.

Lääkäreiden ja median yhteistyöprosessin haasteina terveysjournalistit näkevät lääkäreiden kiireen ja aiemmissakin tutkimuksissa havaitut, journalisteihin kohdistuvat odotukset vankoista lääketieteen pohjatiedoista. Ristiriitoja voi syntyä myös lääkäreiden pyrkimyksestä pitää kiinni tieteellisen kielen tarkkuusvaatimuksista yleistajuisuuden kustannuksella.

– Lääkärin tulisi olla prosessin asiantuntija, mutta paikoin toimittajat kokevat ammattikunnan edustajan pyrkineen hallitsemaan yhteistyöprosessia siten, että toimittajan osaaminen yleistajuistamisessa ja kielen käytössä saattoi jäädä hyödyntämättä, Ahlmén-Laiho kertoo.

Tähän on tosin historiallistakin taustaa.

– Suomalaiset lääkärit ovat jo pitkään välittäneet aktiivisesti terveystietoa suurelle yleisölle median kautta ilman välikäsiä; osasyynä tähän on se, että varsinainen toimittajien tekemä terveysjournalismi on verraten nuori ala, Ahlmén-Laiho huomauttaa.

Toimittajan hyvät kokemukset yhteistyöstä tietyn lääkärin kanssa voivat johtaa tutkimuksen journalistivastaajien mukaan saman asiantuntijan toistuvaan käyttöön. Joskus tarve säilyttää hyvä yhteistyö ja taata sen jatkuminen voivat kuitenkin johtaa jopa liian suureen journalistisen päätösvallan siirtymiseen ja keskittymiseen rajatulle joukolle asiantuntijoita.

– Journalisti on alan sisäisten eettisten ohjeiden mukaan velvoitettu suhtautumaan kaikkiin lähteisiinsä yhtä kriittisesti, Ahlmén-Laiho muistuttaa.

Osana väitöstutkimustaan Ahlmén-Laiho kartoitti, millaisia lääkäreihin liittyviä kanteluita on tehty suomalaisen median eettiseen itsesääntelyelimeen, Julkisen sanan neuvostoon. Kartoituksen perusteella suuri osa kanteluun johtaneista ongelmatilanteista olisi ollut estettävissä median pelisääntöjen paremmalla tuntemuksella.

Väitöstutkimuksessa selvisi, että suomalaiset lääkärit tuntevat varsin huonosti Lääkäriliiton ja Journalistiliiton yhdessä laatiman tiedotussuosituksen ja niin kutsutut Journalistin ohjeet, joihin Julkisen sanan neuvostokin päätöksensä perustaa. Kun yhteistyön periaatteet ovat selvät kummallekin osapuolelle, voidaan välttää väärät odotukset esimerkiksi siitä, että journalistilla olisi velvoite esittää haastateltava aina positiivisessa valossa.

– Julkisen vallan ja varojen käyttäjänä terveydenhuolto ja sen ammattilaiset ovat ymmärrettävästi mediaa kiinnostava taho. Julkisen sanan neuvoston kanteluaineistossa lääkärit eivät kuitenkaan ole mediakonfliktien osapuolena millään tavalla yliedustettuina, Ahlmén-Laiho toteaa.

Lääkäriliiton ja Journalistiliiton yhteinen tiedotussuositus velvoittaa varsinkin johtavassa asemassa olevia lääkäreitä viestimään aktiivisesti. Lisäksi on vallalla ajatus tieteen yhteiskuntasopimuksesta ja velvoitteesta kommunikoida tuloksista oman yhteisönsä ulkopuolelle. Oikean tiedon tuominen suuren yleisön saataville on Ahlmén-Laihon väitöstutkimuksen perusteella lääkärikunnan keskeinen motiivi mediayhteistyölle. Negatiiviset tapahtumat ovat kuitenkin herkemmin uutisia kuin positiiviset, ja ne myös muistetaan paremmin.

– Positiivisen uutisten määrään voi terveydenhuolto kuitenkin vaikuttaa itse tarjoamalla juttuaiheita medialle esimerkiksi uusista hoitomuodoista. Tällä saralla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks tutkii ja hoitaa -luentosarja on erinomainen avaus, joka on saanut myös hyvin medianäkyvyyttä, Ahlmén-Laiho muistuttaa.

Kaikesta terveyteen ja sairauteen liittyvästä ei voi puhua pelkästään näyttöön perustuvan tutkimustiedon kautta. Ahlmén-Laiho havaitsi väitöstutkimuksessaan, että terveysjournalistien suhtautuminen tunneperäiseen ilmaisuun terveysjournalismissa oli kahtiajakoinen: koskettavuus ja kiinnostavuus nähtiin hyvän terveysjutun ominaisuuksina, mutta ne tuotiin esille myös epäluotettavuutta luovina tekijöinä.

– Terveysjournalistit myös pitivät yksittäisen potilaan näkökulman esille tuomista mediassa ongelmattomampana kuin lääkärit, Ahlmén-Laiho sanoo.

Median moniäänisyyden kannalta on kuitenkin tärkeää, että erilaiset kokemukset ja äänet pääsevät esille.

Ahlmén-Laiho toivoo väitöstutkimuksensa lisäävän toimittajien ja lääkärien ymmärrystä toistensa ajatusmaailmasta median osalta ja näin poistavan yhteistyön esteitä. Oikean tiedon välittäminen terveydestä ja sairaudesta suurelle yleisölle kiinnostavasti ja ymmärrettävästi on molempien ammattiryhmien tavoite, ja journalistien asiantuntemus tiedon popularisoinnissa kannattaa lääkärikunnan hyödyntää – vain ymmärretty viesti menee perille.

Ahlmén-Laiho esittää väitöskirjansa Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13. joulukuuta.

Vastaväittäjänä oni professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Sakari Suominen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kansanterveystiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun seudun pääpyöräilyreiteille uudenlaiset opasteet

Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Tänä kesänä opasteet uusitaan Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä. Kullekin reitille on annettu oma numero, joka on merkitty myös viittoihin ja opasteisiin. Opastusta uusitaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Tänä kesänä uusittavat opasteet toteutetaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelman rahoituksella.

Turun yliopisto ylsi Shanghai Rankingissa maailman parhaiden yliopistojen joukkoon 23 tieteenalalla

Shanghai Rankingin kesäkuun lopulla julkaisema Global Ranking of Academic Subjects 2020 -yliopistovertailu sijoitti yhteensä yli 4 000 yliopistoa 54 eri tieteenalalla. Turun yliopisto listattiin maailman parhaiden yliopistojen joukkoon yhteensä 23 tieteenalalla.

Sinilevämäärät viime viikon tasolla Lounais-Suomessa

Sinilevähavaintojen määrä on pysynyt viime viikon tasolla kovista tuulista ja sateista huolimatta. Tuulet ovat saaneet sinilevälautat sekoittumaan veteen, mutta levää on paikoin yhä runsaasti. Suurin osa sinilevähavainnoista on kuitenkin vähäisiä.

Lounais-Suomen palvelualojen työpaikat ryhtyneet työsuojelutoimiin koronan vuoksi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat tehneet keväällä ja alkukesällä 2020 koronavirukseen liittyvää valvontaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Valvonnan kohteena ovat olleet kaupan, ravintola-alan sekä kiinteistö- ja siivousalan työpaikat. Tarkastuksia kampanjassa on tehty lähes sata. Työnantajat ovat ottaneet valvontakampanjan positiivisesti vastaan.

Kahdeksan tavoittelee Turun tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastin virkaa

Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran eli tuomiorovastin viran hakuaika päättyi klo 14. Virkaa ovat hakeneet Kalle Elonheimo , TT, Paimion seurakunnan kappalainen, Anna-Kaisa Hautala , Säkylä-Köyliön seurakunnan vs. kirkkoherra, Pasi Jaakkola , TT, Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen, Jani Kairavuo , Naantalin seurakunnan kirkkoherra, Sari Lehti , Raision seurakunnan kirkkoherra, Aulikki Mäkinen , TT, Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherra, Ville Niittynen , VTT, Kaarinan seurakunnan kirkkoherra ja Ari Paavilainen , Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherra.

Kivakesä kulmilla tarjoaa tekemistä lapsille ja työtä nuorille

Uusi Kivakesä kulmilla -kokonaisuus tarjoaa tänä kesänä avointa ja maksutonta ohjelmaa lapsille ja perheille pääosin ulkona. Toiminta on suunnattu pääsääntöisesti ala-asteikäisille, mutta myös tätä vanhemmat ja nuoremmat lapset ovat tervetulleita. Päivittäistä toimintaa on ollut järjestämässä ammattilaisten apuna nuoria kesätyöntekijöitä.

Päällystystyö Skanssin liikenneympyrässä

Jyrsintä- ja päällystystyö kaventaa ajokaistaa Skanssin liikenneympyrässä 2.–3.7. ja 6.7. Päivittäinen työaika on kello 9–18. Paikalla ovat liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Turun taidemuseo avautuu yleisölle 7. heinäkuuta

Turun taidemuseo avaa ovensa 7. heinäkuuta uusin ja uusiutunein näyttelyin. Nyt avautuva kokoelmanäyttely Pari sanaa keräämisestä kertoo mukaansatempaavalla otteella Turun taidemuseon kokoelman historiasta, karttumisesta ja teosten lainamatkoista maailmalla. Samalla selviää, millaista ammattitaitoa museossa tarvitaan, kun taidetta säilytetään, ylläpidetään, tutkitaan ja saatetaan yleisön koettavaksi.

Yleisötilaisuuksien järjestämisrajoituksia lievennetään elokuussa

Aluehallintovirastot ovat tänään antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan. Yli 500 hengen tilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Suomen kansainvälisin lähiö Varissuo esittäytyy kuvina pääkirjaston kesänäyttelyssä

– Uusi, aikaisempaa parempi kertomus Varissuosta on nyt ajankohtainen. Suomen kansainvälisimmällä lähiöllä on mahdollisuus kehittyä rosoiseksi kaupunkikulttuurin keskukseksi, joka houkuttaa rohkeuteen ja luovuuteen, sanoo Yhdessä-yhdistyksen vastaava toiminnanohjaaja Duha Elsayed .

Metsäpalojen lentotähystykseen puoli miljoonaa euroa lisämäärärahaa

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Lohikunnan myymälästä Herttuan Herkku

Turkulaisen Lohikunta Oy:n myymälä nn palannut Lohikunnan omaksi toiminnaksi. Myymälää vajaan vuoden vetänyt paraislainen kalastaja Ari Oksanen keskittyy jatkossa enemmän kalastamiseen. Kotimaiset kirjolohet ja fileet tulevat myymälään Lohikunnan omasta laitoksesta mahdollisimman tuoreina. Lisäksi myymälässä on saatavana myös tuoretta kotimaista luonnonkalaa saatavuuden mukaan.

Läntisessä Turussa sähkökatkoja

Sähköverkon vika on aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksen osassa Kaerlaa, Kärsämäkeä ja Runosmäkeä. Vian arvioitu korjausaika on tänään kello 15.10 mennessä.

Voin sähköpotkulautoihin kiinteähintaiset päivä- ja kuukausipassit

Sähköpotkulautayritys Voi tuo markkinoille uudet passituotteet, joiden ansiosta asiakkaat voivat ajaa rajoittamattoman määrän matkoja kiinteään päivä- tai kuukausihintaan.

Kysely: Joka kolmannen työikäisen mielestä osa töistä on "paskatöitä"

Yli puolet työikäisistä suomalaisista ei olisi valmis tekemään mitä tahansa työtä, vaikka he olisivat työttömänä. Kolmasosa on sitä mieltä, että kaikki työ ei ole arvokasta, vaan ”paskatyötä” on olemassa. Alle kolmasosa eli 28 prosenttia työikäisistä suomalaisista olisi työttömänä valmis vastaanottamaan mitä tahansa työtä. 53 prosentille ei kelpaisi mikä tahansa työ ja 19 prosenttia ei osannut sanoa. Tämä selvisi henkilöstöpalveluyritys Bolt.Worksin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 000 suomalaista.

Turn On luottaa neljännelläkin levyllään juurevan rokin voimaan

Jukka Salmi (kesk.) antoi Hannu Leidénille (vasemmalla) ja äänittäjä Eero Kaukomiehelle vapaat kädet, kun Turn Onin uuden levyn soundeja sorvattiin.

Turkulainen Turn On on luottanut perustamisestaan 2013 lähtien luottanut juurevan rokin voimaan. Jo kolmen albumin verran Turn Onin soundi on syntynyt perinteisen rokin bluesrokin synteesistä. Amerikasta kumpuava juurevuus on se maaperä, josta Turn Oninkin materiaali versoo.

Tutkimus: #koronalle-haaste kuroi umpeen sosiaalista etäisyyttä

Pandemianaikaista leikkiä ja leluaktivismia tarkasteleva tutkimus käsittelee kansainväliseksi ilmiöksi muodostunutta nallejahtia. Koronapandemia vaikutti myös leluleikkiin. Maaliskuun 2020 alkupuolella suomalaiset ryhtyivät asettamaan nalleja kotiensa ikkunoihin ohikulkijoita ilahduttaakseen. Nalleja tuotiin ikkunoihin yhtä aikaa Uudessa Seelannissa, Australiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Satakunnantien asfaltointityöt alkavat huomenna

Asfaltointityö häiritsee liikennettä Satakunnantien ja Markulantien risteyksessä keskiviikosta kello 9 alkaen ja aiheuttaa haittaa molemmissa ajosuunnissa. Työ tehdään ajoradalla kaista kerrallaan. Työn arvioitu kesto on kello 9–13. Paikalla liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Kaupunki
Urheilu

Otteluanalyysi: Inter vaikeuksien kautta ansaittuun avausvoittoon

Elias Mastokangas teki Interin avausmaalin.

Vihdoinkin. Jalkapallon Veikkausliiga saatiin pitkän koronakevään jälkeen viivästyneesti käyntiin myös Turussa, kun Inter kohtasi avausottelussaan Rovaniemen Palloseuran. Inter nousi vaikeuksien kautta ansaittuun voittoon Rovaniemen Palloseurasta maalein 3-1 (1-0).

TPS:n Perttu Kytöhonka urheilutoimenjohtajaksi Kauniaisiin

Perttu Kytöhonka.

TPS Salibandyn valmennuksen kehityspäällikkö Perttu Kytöhonka aloittaa elokuussa työt Kauniaisissa GrIFK:n urheilutoimenjohtajana. Pesti ei kuitenkaan vaikuta Kytöhongan toimeen TPS:ssä. GrIFK:n salibandyn miesten edustusjoukkue pelaa Suomisarjan B-lohkossa. Kauniaislaisten naisten edustusjoukkue pelaa 3. divisioonaa. TPS:ssä Kytöhonka on toiminut eri rooleissa 1990-luvulta lähtien.

Inter ja TPS lähtevät erilaisin odotuksin tänään alkavaan Veikkausliigaan

Interin ja TPS:n väliset derbyt ovat täällä taas. Kauden ensimmäinen paikallistaisto pelataan 23. elokuuta.

Vihdoin tänään heinäkuun 1. päivän iltana on tilanne, jota suomalainen jalkapalloväki on odottanut pitkän kevään ajan. Veikkausliigakausi käynnistyy. TPS aloittaa keskiviikkona SJK:ta vastaan vieraskentällä. Interin kauden avausottelu on torstaina Kupittaalla. Vastaan sarja-avauksessa tulee RoPS.

Puukkokatsomo: Tutolla pelkkää välisarjaa

Mestiksen otteluohjelma laitettiin kunnolla uusiksi kaudeksi 2020–21. Maantieteellä on alkavalla kaudella suuri merkitys. Esimerkiksi Tuto kohtaa muun muassa K-Vantaan ja FPS:n useaan otteeseen kauden aikana, monen mielestä liian moneen.

Jälkipeli: Impivaaran viesti suunnistettiin ensimmäisen kerran

Koronaviruksen ansiosta suunnistajalegenda Janne Salmi keksi hienon idean. Kauden tärkeimmät tapahtumat Tiomilan ja Jukolan viestitapahtumat peruuntuivat tältä kesältä. Jotain korvaavaa piti kehitellä tilalle. Syntyi ajatus Impivaaran viestistä, kesäyön kisasta Sauvon Ahtelasta Turun Impivaaraan.

Makwan Amirkhani yrittää palata voittojen tielle Danny Henryä vastaan

Makwan Amirkhani kohtaa Danny Henryn UFC:ssä 11. heinäkuuta.

Kun vapaaottelija Makwan Amirkhanin seuraava UFC-vastus julkistettiin, tuli se monelle lajia enemmänkin seuraavalle ainakin pienenä yllätyksenä. Skotlantilainen Danny Henry on kuitenkin Amirkhanin kannalta likipitäen täydellinen vastustaja seuraavaan otteluun.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.