Handelsbanken: Suomi ei välty globaalilta tartunnalta

Suomen talouskasvu hidastuu ja Handelsbanken laskee hieman vuosien 2019–21 BKT:n kasvuennusteita. Ennustamme Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,4 prosenttia (edellinen ennuste 1,5 %), vuonna 2020 0,7 prosenttia (0,9 %). Vuonna 2021 kasvu hieman vauhdittuu 1,0 prosenttiin (1,1 %). Työttömyysaste käy pohjalukemissa vuoden 2020 aikana ja nousee hieman vuonna 2021.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut, ja poliittiset epävarmuudet, muun muassa Brexit ja kauppasota, painavat kasvua entisestään. Samalla globaali teollisuussuhdanne on heikentynyt merkittävästi. Globaali taantuma on kuitenkin vältettävissä, kun keskuspankkien elvyttävämpi rahapolitiikka ja kotitalouksien kulutuskysyntä kannattelevat talouskasvua.

EKP pitää talletuskoron -0,50 prosentissa lähivuodet. Marraskuussa alkavaa uutta määräelvytysohjelmaa tulee jatkossa kuitenkin kasvattaa. Finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa kasvaa, koska rahapolitiikan keventämiselle ei euroalueella ole enää liialti tilaa. USA:n keskuspankki Fed tuskin voi olla jatkamatta elvytystoimia. Odotammekin Fediltä kahta uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja toista ensi vuoden alussa.

Suomen talouskasvu on pysynyt vielä kohtuullisena, mutta globaalit kasvuhuolet – etenkin Saksan sekä Ruotsin voimakkaasti heikentyneet talousnäkymät – uhkaavat myös Suomen kotimaista ja ulkoista kysyntää vuosina 2020–21.

Yksityinen kulutus on ollut alkuvuonna vaisua, ja kuluttajaluottamuksen tuntuva heikentyminen ei enteile kunnollista elpymistä lähiaikoina. Myös rakennussuhdanne on kypsymässä ja hyvä kasvu-ura on tulossa ensi vuonna päätökseen. Odotammekin kotimaisen kysynnän eli kulutuksen ja investointien kasvuvaikutuksen jäävän vaatimattomaksi vuosina 2020–21.

Teollisuustuotanto on edelleen pysynyt kohtalaisen ripeässä kasvussa, ja globaali teollisuuden taantuma ei ole vielä merkittävässä määrin tarttunut Suomeen. Erityisesti kone- ja metallituoteteollisuus on vahvojen tilauskantojensa myötä pitänyt yllä kokonaistuotannon kasvua. Teollisuuden ja tavaraviennin näkymää varjostaa kuitenkin se, että Suomi on historiallisesti seurannut Saksan teollisuussuhdannetta.

– Saksan teollisuuden osoittaessa nyt selviä taantuman merkkejä ja Ruotsinkin teollisuuden jo oireillessa ei Suomikaan voi välttyä tältä tartunnalta. Uusien vientitilausten hiipumisesta onkin jo selviä viitteitä myös Suomessa, sanoo Handelsbanken Suomen ekonomisti Janne Ronkanen.

Suomen parin viime vuoden vahva työllisyyskasvu on tullut lähes päätöksen, eikä kausitasoitettu työttömyysaste ole enää kevään jälkeen laskenut.

– Kun jatkossa ei enää saada vetoapua globaalista taloussuhdanteesta ja yritysten työllistämisaikomuksissa on nähty hiipumista, näemme myös työttömyysasteen kääntyvän nousuun vuoteen 2021 mennessä, Ronkanen sanoo.

Hallituksen toiveet vahvan työllisyyskasvun jatkumisesta ja työllisyysasteen nostosta 75 prosenttiin näyttävätkin tässä valossa liian optimistisilta. Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen vaatiikin todennäköisesti finanssipolitiikan kiristystoimia tulevina vuosina.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut ja Brexitistä nouseva epävarmuus sekä USA:n ja Kiinan kauppasota painavat kasvua entisestään. Globaali teollisuussuhdanne on vajonnut jo hyvin heikoksi ja ennakoivat tunnusluvut, kuten yritysten uudet tilaukset ja teollisuuden ostopäällikköindeksit, eivät enteile lähiaikoina käännettä parempaan. Teollisuudesta ja viennistä riippuvaiset maat, kuten Saksa ja Kiina, tuntevat vahvasti nahoissaan globaalin teollisuustuotannon heikkenemisen seuraukset.

Nyt on selvempiä merkkejä myös siitä, että kasvuvauhdin hidastuminen leviää vähitellen palvelusektorille ja USA:nkin talouskasvu vaimenee.

– Huomattavista riskeistä huolimatta näemme, että globaali taantuma on kuitenkin vältettävissä, kun keskuspankkien elvyttävämpi rahapolitiikka ja kotitalouksien kulutuskysyntä kannattelevat talouskasvua, Ronkanen toteaa.

Kiinassa kasvun heikentyminen jatkui kesän aikana ja viranomaiset ovat jatkaneet talouden elvyttämistä, vaikka uutta luotonannon merkittävää kasvua ei haluta käynnistää. Jatkossa talouspoliittisen elvytyksen laajuus riippuu kauppasodan ja globaalin kysynnän kehityksestä. Todennäköistä kuitenkin on, että Kiinan kasvu hidastuu asteittain riippumatta USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan kehityksestä.

Globaali epävarmuus ja heikentynyt kysyntä ovat taakka euroalueen tehdasteollisuudelle, erityisesti Saksassa. Samaan aikaan euroalueen palvelu- ja rakennussektori ovat toistaiseksi pitäneet pintansa. Kun rahapolitiikan keventämiselle ei euroalueella ole enää liialti tilaa, kasvaa finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa.

Useimmat merkit kuitenkin viittaavat siihen, että finanssipoliittiset toimet jäävät liian vähäisiksi ja että ne tulevat liian myöhään estääkseen euroalueen laskusuhdanteen syvenemisen. Kaikkiaan ennakoimme vaimeaa kasvua koko ennustejaksolle, joskin jakson loppuvaiheessa 2021 voidaan jo nähdä merkkejä elpymisestä.

USA:n taloudella menee edelleen hyvin työttömyysasteen ollessa historiallisen matala. Työllisyys ei kuitenkaan enää kasva aiemmassa tahdissa. Kotitalouksien luottamus on pysynyt vahvana, ja odotamme kulutuksen kasvun jatkuvan reippaana lähitulevaisuudessa.

Heikko globaali kysyntä ja kauppasota painavat kuitenkin myös USA:n tehdasteollisuutta ja yritysten investointi-intoa. Myös pitkään kasvua tukenut palvelusektorin luottamus on aivan viime aikoina heikentynyt, mikä kielii suhdannekäänteen olevan lähellä.

Keskuspankit ovat vastanneet kehitykseen uusilla elvytystoimilla, mikä on loiventanut talouden alamäkeä. USA:n keskuspankki Fed on tehnyt heinäkuun jälkeen kaksi koronlaskua. Fed tuskin voi olla jatkamatta aloittamallaan tiellä, kun USA:n talouskasvu selvästi hidastuu.

– Odotamme Fediltä kahta uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja toista ensi vuoden alussa. EKP:n uusi rahapoliittinen elvytys, muun muassa talletuskoron kymmenen korkopisteen lasku ja määräelvytyksen aloittaminen uudelleen, vaikuttaa reaalitalouteen vain hieman, jos elvytysohjelmaa ei jatkossa kasvateta. Sen sijaan talletuskoron odotamme pysyvän -0,50 prosentissa lähivuodet, Ronkanen ennakoi.

– Pitkien valtiolainojen korot ovat Euroopassa ennätyksellisen matalat ja USA:ssa matalimmat kolmeen vuoteen. Heikko suhdannenäkymä pitää näkemyksemme mukaan korot matalina vielä pitkään. Odotamme globaalin talouden elpyvän hieman vuonna 2021, ja tämä voi synnyttää korkoihin nousupaineita sekä USA:ssa että Euroopassa. Korot pysyvät kuitenkin hyvin matalina.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Jokirapu keltaiselle listalle

WWF:n Kalaopas on jälleen päivitetty. Suomalaisten kannalta merkittävin muutos koskee kotimaista jokirapua, jonka suositusta jouduttiin muuttamaan vihreältä keltaiselle eli harkiten ostettavien listalle rapukantojen heikentyneen tilan vuoksi. Jokiravun uhanalaisuusluokitus muuttui viime vuonna elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa.

Turun seudun joukkoliikenne kampanjoi lähimatkailun puolesta

Turun seudun joukkoliikenne Fölin kampanja Spontaaniin seikkailunhaluun kannustaa lähimatkailuun omalla alueella joukkoliikenteen kyydissä. Keskustelu matkailusta ja sen turvallisuudesta sekä ulkomailla että kotimaassa käy kuumana. Turun seudun joukkoliikenne Föli vastaa matkailutarpeeseen nostamalla esiin inspiroivia luonto-, historia- ja kulttuurikohteita aivan läheltä.

Aurajoen lehmusrivistön puu kuoli pystyyn – kuka porasi puuhun reiän ja myrkytti sen?

Kuka myrkytti lehmuksen, sitä tutkii nyt poliisi.

Ydinkeskustassa Aurajoen rannalla on tehty istutetun lehmusrivistön puuhun kohdistunutta ilkivaltaa. Noin 15 metriä korkean lehmuksen tyveen on porattu reikiä, joihin on kaadettu puulle haitallista ainetta. Systemaattisesti jatkuneen ilkivallan seurauksena puu on kuollut pystyyn. Kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Uusi M/S Viking Glory parantaa Viking Linen rahtiresursseja merkittävästi

Rahtikapasiteetti Suomen merireiteillä kasvaa runsaasti, kun M/S Viking Glory aloittaa liikennöinnin vuonna 2021. Tämä M/S Amorellan korvaava alus tuo noin 500 kaistametriä lisäkapasiteettia Turku–Tukholma-reitille. Yli 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse.

Viemärityö haittaa liikennettä Koivulankaarella

Viemäri- ja vesijohtotyö haittaa liikennettä Koivulankaaren ja Lauritsankadun risteyksessä. Väistämisvelvollisuus on Lauritsankadulta Koivulankaarelle päin ajaville. Työn arvioitu kesto on 8. kesäkuuta saakka.

Turun perussuomalaiset perusti nuorisojaoston

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus perusti maanantaina 1. kesäkuuta oman paikallisen nuorisojaostonsa, jonka vetäjäksi valittiin Joona Teivastenaho . Nyt perustetun nuorisojaoston tarkoitus on koota yhteen kansallismielisen arvomaailman omaavia 15– 29 -vuotiaita turkulaisnuoria ja tarjota heille mielekäs ja itsenäistä ajattelua korostava pohja paikallispolitiikan harjoittamiselle.

Minna Arve: Hallituksen kuntapaketti oikeansuuntainen

Hallituksen eilen illalla julkistamaan neljänteen lisätalousarvioon sisältyvän niin sanotun kuntapaketin suuruus on 1,4 miljardia euroa. Tuki osoitetaan kunnille peruspalvelujen valtionosuuden sekä yhteisöveron kuntien jako-osuuden korotuksena. Tämän lisäksi jaetaan suoraa avustusta sairaanhoitopiireille.

Turun ylioppilasteatterin SytyVision haastaa teattereita ympäri Suomen

Turun ylioppilasteatteri järjestää kesäkuun alussa suomalaisia harrastajateattereita haastavan SytyVision Theatre Contestin. Tapahtumassa kilpaillaan neljän Suomen ylioppilasteatteriliitoon kuuluvan teatterin kesken. Kilpailuteokset striimataan Euroviisutyyliin Suomen kulttuuripääkaupunki Turun kisastudiosta suoraan kisakatsomoille ympäri maan.

Kansallisen Liigan otteluohjelma varmistui – TPS:n kotiavaus 17. kesäkuuta

Kansallisen Liigan uusi otteluohjelma kaudelle 2020 on valmistunut. Kansallisessa Liigassa pelataan tällä kaudella vain kaksinkertainen sarja, ilman ylempää ja alempaa loppusarjaa. Kaikki kymmenen joukkuetta pelaavat siis yhteensä 18 ottelua. Kansallisen Liigan kausi päättyy 7. marraskuuta.

Hääyö-tapahtumaa vietetään jälleen elokuun puolivälissä

Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteisessä Hääyö-tapahtumassa on mahdollista mennä naimisiin kauniisti ja vaivattomasti myös tänä kesänä. Suosittu Hääyö on ainutlaatuinen vihkitilaisuus, jossa vihitään useita pareja saman illan aikana. Tapahtumassa voi myös pyytää siunaamista aiemmin solmitulle avioliitolle.

Sibelius-museossa kohtaavat arkkitehtuuri ja kuvataide

Sibelius-museo avaa ovensa vierailijoille keskiviikkona 3. kesäkuuta. Kesän uusi näyttely on arkkitehti Eric Adlercreutzin Arkkitehdin kynä kohtaa paperin – luonnoksia ja piirroksia 1950-2018 . Näyttely valaisee piirtämisen roolia monipuolisen arkkitehdin työssä ja elämässä. Piirtäminen ei ole ollut Adlercreutzille pelkkä tekninen suoritus, vaan myös elinikäinen intohimo. Näyttely, jonka oli tarkoitus avautua jo toukokuussa, on tuotettu yhteistyössä Pro Artibus -säätiön kanssa.

Naantali avaa ruokamatkailuun keskittyvät verkkosivut

Naantali haluaa olla Suomen ruokamatkailun ykköskohde. Ruokamatkailu on ollut viimeiset viisi vuotta monien kansainvälisten kaupunkien kärkituotteena. Jotta ruokamatkailu Suomessa on uskottavaa, vaatii se elämyksellisiä ja monimuotoisia kokemuksia matkailijoille.

Turun konservatorio ja musiikkiopisto juhlii valmistuvia

Turun konservatoriosta ja musiikkiopistosta valmistuu kevätlukukauden päätteeksi 30 opiskelijaa ammatillisesta koulutuksesta. 40 oppilasta saa todistuksen taiteen perusopetuksessa. Etäopiskelu sujui oppimistulosten valossa oppilaitoksen sulkemismääräysten aikana hyvin.

Turun Kauppatorin suunnittelukilpailu on ratkennut

Turun Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen visuaaliselle kokonaisuudelle ja toiminnallisuudelle on haettu ratkaisua suunnittelukilpailulla. Kilpailun kautta on haluttu löytää ratkaisu torikokonaisuuden yhtenäiseen ilmeeseen sekä hakea ideoita eri kiinteiden rakenteiden toteutettavaan muotoon sekä valaistukseen. Kilpailuohjelman mukaisesti tehtävänä oli laatia idearikas, toiminnallisesti kiinnostava, korkeatasoinen, visuaalisesti kiinnostava kokonaissuunnitelma, joka nivoo yhteen torille sijoittuvat elementit.

Koronavirusta todettu Helsingin ja Turun jätevesissä

Helsingin ja Turun jätevesistä on löytynyt koronavirusta, selviää THL:n jätevesitutkimuksesta. Sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta.

Hirvisuo täydentää TPS:n salibandymiehistön

TPS:n tulevan kauden salibandymiehistö on kasassa. Kauteen hyvin maltillisin muutoksin lähtevä joukkue haluaa jatkaa siitä, mihin menneen kauden dominoivissa puolivälieräpeleissään jäi.

Jumalanpalveluksia järjestetään jälleen

Kesäkuun alusta lähtien seurakuntalaiset ovat voineet jälleen saapua kirkkoon jumalanpalveluksiin. Laulamisen vaikutukset koronaviruksen leviämiseen ovat puhuttaneet julkisuudessa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet ohjeita laulamisesta jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kaikissa kirkollisissa tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisohjeita ja turvavälejä.

Turun koronatilanne edelleen rauhallinen, varovaisuuteen kannustetaan

Turussa todetaan edelleen yksittäisiä koronavirustartuntoja testausten perusteella, vaikka virustilanne on jo useamman viikon ajan ollut rauhallinen. Turussa on todettu yhteensä 182 koronatartuntaa maaliskuun puolivälistä lähtien.

Kaupunki
Urheilu

Kansallisen Liigan otteluohjelma varmistui – TPS:n kotiavaus 17. kesäkuuta

Kansallisen Liigan uusi otteluohjelma kaudelle 2020 on valmistunut. Kansallisessa Liigassa pelataan tällä kaudella vain kaksinkertainen sarja, ilman ylempää ja alempaa loppusarjaa. Kaikki kymmenen joukkuetta pelaavat siis yhteensä 18 ottelua. Kansallisen Liigan kausi päättyy 7. marraskuuta.

Hirvisuo täydentää TPS:n salibandymiehistön

TPS:n tulevan kauden salibandymiehistö on kasassa. Kauteen hyvin maltillisin muutoksin lähtevä joukkue haluaa jatkaa siitä, mihin menneen kauden dominoivissa puolivälieräpeleissään jäi.

Ruotsalaispuolustaja Oliver Bohm TPS:n haaviin

Turun Palloseuran jääkiekkomiehistö on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen ruotsalaispuolustaja Oliver Bohmin kanssa.

Johan Kotavuo Forssasta Kristikan ritaripaitaan

Kuvassa Ugin James Crowder ja Forssan Johan Kotavuo.

Turun Kristikan koripallomiehistö on vahvistanut rivejään forssalaislähtöisellä Johan Kotavuolla . 24-vuotiaan takamiehen sopimus kattaa kauden 2020–21. Kotavuo on pelannut FoKoPo:n edustusjoukkueessa vuodesta 2013 lähtien. Kotavuo on kunnostautunut hyvänä syöttelijänä, antaen viime vuosina noin kuusi koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden. Toissakaudella hän voitti 1. divisioona A:n syöttötilaston.

Scratch Tour kiertää seudun golfkenttiä kesällä

Kansainvälisestikin menestynyt Oona Vartiainen on yksi Scratch Tourin avauskisaan osallistuvista nimekkäistä golfareista.

– Viime vuonna harjoiteltiin. Tänä vuonna nostetaan pykälällä kaikkea tekemistä ja tehdään jokaisesta kisasta päivän kestävä tapahtuma, linjaa golfin Scratch Tourin puuhamies Lauri Leppänen .

Puukkokatsomo: Aidosta muoviin

Turkulaiselle jalkapalloromantikolle täydellisen kesäillan rakennusaineet ovat perinteiset: lämmin kesäilta, auringonpaiste, paljon väkeä ja hyväkuntoinen nurmimatto. Hyvänä päivänä oma joukkue vielä nappaa kolme sarjapistettä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.