Peltojen vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä

Liukoisen fosforin huuhtoutumisriskin kasvu lisääntyy pysyvän kasvipeitteisyyden laajentuessa.
Liukoisen fosforin huuhtoutumisriskin kasvu lisääntyy pysyvän kasvipeitteisyyden laajentuessa. Kuva: Kirsi Järvenranta

Peltoviljelyn ravinnevirtojen hallinta on monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus, jossa yhdellä kuormitusta vähentävällä tekijällä ei ole ratkaisevaa roolia. Juuri päättynyt Kiertovesi-hanke toi uutta tietoa peltoviljelyn ravinnevirroista ja ravinteiden kulkeutumisesta vesistöihin sekä ravinnekuormituksen hallinnasta.

Hankkeessa arvioitiin maatalouden nykyistä vaikutusta ympäristön tilaan sekä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista tarkastelemalla vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia neljällä pilottialueella ja malliarvioiden avulla koko Suomen peltoalalla. Hankkeessa arvioitiin muun muassa karjanlannan käytön riskiä ravinnekuormituksen näkökulmasta sekä vesistökunnostuksen, lähinnä hoitokalastuksen, mahdollisuuksia osana vesienhoitotoimenpiteitä.

– Suomessa maatilat ovat verrattain hyvin sitoutuneet ympäristökorvausjärjestelmään ja maatalouden käytäntöjä on laajasti muutettu, muun muassa lannoitteiden käyttöä vähennetty, syksyn kyntöjä vähennetty ja siten lisätty talviaikaista kasvipeitteisyyttä. Malliarvioiden mukaan nämä ovat pienentäneet merkittävästi peltoeroosiota ja fosforin huuhtoumia, hankevetäjä, agronomi Markku Puustinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Tulevaisuuden suuri riski ovat kuitenkin leudontuvat ja sateiset talvet, jolloin kuormituksen vähentymisestä saavutettu hyöty suurelta osin menetetään. Vastalääkkeenä tälle on toimenpiteiden kohdentaminen kuormittavimmille peltolohkoille. Kaltevien peltojen pysyvällä kasvipeitteisyydellä on suuri merkitys sateisia ja leutoja talvikausia ajatellen.

Hankkeen johtopäätöksissä todetaan, että liukoisen fosforin huuhtoutumisriskin kasvu lisääntyy pysyvän kasvipeitteisyyden laajentuessa. Pitkällä aikavälillä tämä saadaan hallintaan pudottamalla korkeaksi kasvaneet helppoliukoisen fosforin määrät muokkauskerroksessa sellaiselle tasolle, jossa fosforilannoitteista saadaan satovastetta. Saaristomeren valuma-alueella välivaiheen ratkaisuna voi olla kipsin käyttö. Sisävesien valuma-alueilla kipsiä ei voida käyttää.

– Mallien käyttö on yksi tehokkaimpia keinoja arvioida toimenpiteiden vaikutusta, mutta tulosten luotettavuus riippuu syöttötietojen saatavuudesta ja laadusta ja käyttäjän asiantuntemuksesta, toteaa SYKE:n hydrologi Sirkka Tattari.

Kiertovesi -hankkeessa koottiin kolmen eri mittakaavan mittausaineistot (jokivesistöt, pienet tutkimusvaluma-alueet ja koekentät) avoimen datan tutkimustietoalustalle, josta ne ovat vapaasti ladattavissa. Aineisto muodostaa ainutlaatuisen tietovarannon kuormituksen ja vesiensuojelutoimien vaikutusten tarkasteluihin.

– Karkeasti voidaan sanoa, että ravinteet toimivat kasveille ja leville samalla tavalla, olipa niiden alkuperä mikä tahansa. Niinpä kiertotalous, eli tässä tapauksessa siirtyminen mineraalilannoitteista karjanlantaan, ei automaattisesti vähennä vesistökuormitusta, ellei ravinteiden kokonaiskäyttö vähene. Kiertotalous on kuitenkin hyödyllinen, jos sillä voidaan siirtää ylimääräisiä ravinteita vähäravinteisille alueille, arvelee Puustinen.

Maatalouden keskimääräisinä ominaiskuormituslukuina pidetään yleisesti 15 kiloa typpeä ja 1,1 kiloa fosforia hehtaarilta vuodessa. Ne perustuvat pienten tutkimusvaluma-alueiden 30 vuoden seuranta-aineistoihin. Keskimääräisinä lukuina nämä ovat suurelle osalle runsaasta miljoonasta peltolohkosta joko yliarvioita tai aliarvioita.

Siksi tarvitaan ominaisuuksiltaan ja viljelykäytöltään erilaisille peltolohkoille vielä lisää tarkempia kuormituslukuarvoja. Nykyiset mallilaskennassa käytetyt kuormituslukuarvot vaihtelevat välillä 0,39–5,37 kiloa fosforia hehtaarilla. Malliarvioissa pienimmät kuormitusluvut koskevat juuri tasaisten maiden nurmipeitteisiä peltolohkoja.

– Uusi tutkimuksessamme tuotettu nurmihehtaarin kuormitusarvio pellolta pintavalunnan kautta huuhtoutuvasta fosforista tarkentui 0,43 kiloon hehtaarilta vuodessa. Tämä on 30 prosenttia pienempi kuin nykyisessä mallilaskennassa käytetty nurmiviljelyn lukuarvo vastaavassa pellon kaltevuusluokassa, ja se on selvästi pienempi kuin kuormitus peltohehtaarilta keskimäärin. Näillä arvioilla ei ole mitään vaikutusta kaikkia peltoja koskeviin keskimääräisiin kuormitusarvoihin, korostaa johtava tutkija Perttu Virkajärvi Luonnonvarakeskuksesta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nurmiviljelyssä lietettä voidaan käyttää vesistöystävällisesti, kun noudatetaan nykysäännöksiä ja ollaan huolellisia käsittelyn kaikissa kohdissa sekä otetaan erityisesti huomion levityksen sääriskit.

– Nykyään lietteen talvilevitys on kielletty ja syksyn levitysmäärä ja -aika ovat rajoitettuja. Lietelannan vuotuinen kokonaismäärä on rajoitettu ja levitystekniikka parantunut. Myös lannoitefosforin suositukset ovat noin puoliintuneet. Lannanlevityksen kanssa pitää kuitenkin edelleen olla huolellinen, koska sen fosfori huuhtoutuu herkemmin kuin väkilannoitefosfori, kertoo Virkajärvi.

– Hankkeessa kehitetyn karjanlannan fosforikuormitusmallin perusteella karjanlannan fosfori aiheutti suuremman kuormituksen annettua fosforikiloa kohden kuin mineraalilannoitteiden fosfori. Siten lietteen ravinteiden jakeiden erottelu vähentäisi nautakarjatalouden fosforin kuormitusriskiä parhaimmillaan heti 32–34 prosenttia ja pidemmällä aikavälillä 40–48 prosenttia, sanoo Perttu Virkajärvi.

Kiertotaloudessa tulee keinovalikoimaan lukea mukaan myös esimerkiksi ravinteiden poistaminen suoraan vesistöistä hoitokalastusta lisäämällä. Sisävesien nykyinen kalastus poistaa vain noin kolmasosan siitä ravinnepotentiaalista, joka olisi kalastuksen avulla mahdollista. Talvien lauhtuminen ja kuormituksen kasvu suosivat särkikaloja, jotka voimistavat järvien sisäistä fosforikuormitusta.

Tehostetun kalastuksen potentiaalinen fosforinpoisto on suurempi kuin arvio fosforikuormituksen kasvusta leutoina talvina. Muunnettaessa hoitokalastuksella poistetut ravinnemäärät yhteismitalliseksi valuma-aluetoimenpiteiden ravinnepoistumiin, voidaan toimenpiteitä myös vertailla keskenään ja arvioida esimerkiksi niiden kustannustehokkuutta.

Kiertovesi-hankkeessa (2016–19) tarkasteltiin monipuolisesti peltoviljelyn ravinnevirtoja, kulkeutumista vesistöihin, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kuormituksen arviointimenetelmiä ja hallintaa. Hankkeen toteuttivat SYKE ja Luke, ja sen rahoitti Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA).

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun yliopiston entinen rehtori, kasvitieteen professori Arne Rousi kuollut

Arne Rousi.

Turun yliopiston entinen rehtori ja kasvitieteen professori Arne Rousi on kuollut 88-vuotiaana. Rousi toimi rehtorina vuosina 1987–93.

Sateet nostaneet vedenpintoja Etelä-Suomessa

Viime päivien runsaat sateet ovat nostaneet paikoin Etelä-Suomen jokien vedenpintoja. Maaperä oli helteisen ja vähäsateisen alkukesän jäljiltä kuivaa, mutta viimeisen kahden viikon aikana sateet ovat täyttäneet maavesivarastoja. Erityisesti lauantain rankkasateet saivat virtaamat paikoin reiluun kasvuun. Vielä alkuviikolla lähinnä kuuroluonteisia sateita esiintyy sääennusteiden mukaan monin paikoin, mutta keskiviikon jälkeen sateet jäänevät taas vähäisiksi.

Aurajoen rannalle syntyi Holz Kollektivin satojen metrien pituinen KaiPuu-yhteisötaideteos

KaiPuu 2020 on yhteisötaiteellinen teos Turussa, Aurajoen rannalla Tuomiokirkkosillan ja  Auransillan välillä.

Aurajoen rannalle on synnytetty Holz Kollektivin puihin kiinnittyvä satojen metrien pituinen KaiPuu yhteisötaideteos. Teos koostuu kaupunkilaisten kaipuun tarinoista.

Kaarinassa jyrsintä- ja päällystystöitä maantiellä 110 Peltolan ja Piikkiön välillä

Jyrsintä- ja päällystystyöt alkavat keskiviikkona 15. heinäkuuta maantiellä 110 Peltolan ja Piikkiön välillä. Tie on päällystettävällä osuudella nelikaistainen Peltolan ja Kaarinan välillä. Päällystystöitä tehdään Peltolan ja Kaarinan välillä molemmilla ajoradoilla, mutta toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Tällä kohteella liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä kello 18–6.

Väittelijä selvitti, millaisilla kuvioilla ruutupaperia voi värittää kompleksisesti

Etienne Moutot.

MSc Etienne Moutot tarkasteli Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kompleksisia värityksiä ja niiden algoritmeja. Tutkimus koski Nivat'n otaksumaa, joka on toistaiseksi todistamaton matemaattinen väite.

Ruotsalaispuolustaja Johan Ivarsson TPS-paitaan

Turun Palloseura on solminut tulevan kauden kattavan sopimuksen ruotsalaisen puolustajan Johan Ivarssonin kanssa.

Ruokavirasto: Tarkkaile perunakasvustoja koloradonkuoriaisen varalta

Koloradonkuoriainen aiheutti mittavaa tuhoa 2000-luvun alkuvuosina useilla kaakkoissuomalaisilla perunapelloilla.

Suomessa ei ole todettu koloradonkuoriaisesiintymiä kesän 2016 jälkeen. Kuoriaisia voi kulkeutua Suomeen ilmavirtausten mukana niin etelästä kuin idästäkin, jossa niitä esiintyy yleisesti. On myös mahdollista, että kuoriaisia on voinut talvehtia suomalaisissa perunapelloissa. Yleisimmin koloradonkuoriaisia on Suomeen kulkeutunut kaakkoisten ilmavirtausten mukana. Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja Uusimaa ovat suurimman riskin alueita.

Työsuojeluviranomaiset käynnistäneet ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen

Työsuojeluviranomaiset valvovat tänä vuonna koronavirukselta suojaavien, ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Valaistus- ja kiveystyö jatkuu Piispankadulla ja Kasarmikadulla

Valaistus- ja kiveystyö jatkuu tällä viikolla Piispankadulla ja Kasarminkadulla. Ajokaista on kavennettu molemmilla kaduilla. Paikalla on liikenneopasteet. Työkoneita liikkuu liikenteen seassa. Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Ilveskanta hienoisessa kasvussa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan ilveskanta on kasvanut 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuodesta 2014 alkanut ilvesten määrän lasku näyttäisi pysähtyneen ja kääntyneen loivaan nousuun. Ennen metsästyskautta 2020/2021 Suomessa arvioidaan olevan 2 065–2 170 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Ulkovalaistusurakka jatkuu Pansiontiellä

Pansiontien ulkovalaistusurakka jatkuu tällä viikolla Juhana Herttuan puistokadun ja Pahaniemensillan välillä sekä Suikkilantien ja Pansion satamatien välillä.

Ajokiellossa ollut huumekuski poliisin haaviin Satakunnantiellä

Poliisipartiolle ilmoitettiin sunnuntaina kello 20.20 rattijuopumusepäilystä Turussa Satakunnantiellä. Poliisipartio sai havainnon ilmoitetusta autosta ja sai sen pysäytettyä.

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry järjestää Kupittaalla Kissapiknikin

Kissapiknik järjestetään toista kertaa tiistaina 28. heinäkuuta Kupittaalla.

Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Kissapiknik järjestetään toista kertaa tiistaina 28. heinäkuuta kello 17. Järjestäjänä on Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry.

Moottoripyörällä törkeää ylinopeutta Naantalissa, kuskilla ei ajokorttia

Poliisipartio havaitsi Naantalin Aurinkotiellä Maskuntien liikenneympyrästä Naantalin keskustan suuntaan kovaa kiihdyttäneen moottoripyörän sunnuntaina kello 20.50.

Turun Messukeskuksen ja Restelin yhteistyö jatkuu

Resteliin kuuluva Food&Events Tapahtumaravintolat jatkaa Turun Messukuksessa ravintotoiminnasta vastaavana.

Kotimaiseen ravintola-alan yritykseen Resteliin kuuluva Food&Events Tapahtumaravintolat solmi kesäkuussa uuden sopimuksen Turun Messukeskuksen kanssa, joka jatkaa kahden toimijan pitkään kestänyttä yhteistyötä.

Puukauppa jäljessä edellisvuosista

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli tammi−kesäkuussa 18 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Maaliskuusta lähtien puukauppaa on käyty edellisvuoden tahtiin. Sähköisten työkalujen käyttö tuo merkittäviä etuja puukauppaan.

Seppo Paju voitti frisbeegolfin Pro Tour -kilpailun Turussa

Seppo Paju.

Suomen frisbeegolfässä Seppo Paju on voittanut kotimaisen frisbeegolfin kärkikiertueen toisen osakilpailun Turussa Aninkaisten frisbeegolfradalla. Helpolla voitto ei tullut. Suomen kansainvälisesti menestynein ja tunnetuin frisbeegolfaaja sai tasoisensa vastuksen vasta 16-vuotiaasta Severi Saviniemestä , joka onnistui venyttämään kilpailun ratkaisua äkkikuolemapeliin.

Kaivutyö sulkee ajokaistan Kuninkaanväylällä Raisiossa elokuun alkuun asti

Kaivutyö sulkee ajokaistan Kuninkaanväylä 14:n kohdalla Raisiossa ja aiheuttaa haittaa molemmissa ajosuunnissa 3. elokuuta asti. Kevyenliikenteenväylä on kavennettu.

Urheilu

Ruotsalaispuolustaja Johan Ivarsson TPS-paitaan

Turun Palloseura on solminut tulevan kauden kattavan sopimuksen ruotsalaisen puolustajan Johan Ivarssonin kanssa.

Seppo Paju voitti frisbeegolfin Pro Tour -kilpailun Turussa

Seppo Paju.

Suomen frisbeegolfässä Seppo Paju on voittanut kotimaisen frisbeegolfin kärkikiertueen toisen osakilpailun Turussa Aninkaisten frisbeegolfradalla. Helpolla voitto ei tullut. Suomen kansainvälisesti menestynein ja tunnetuin frisbeegolfaaja sai tasoisensa vastuksen vasta 16-vuotiaasta Severi Saviniemestä , joka onnistui venyttämään kilpailun ratkaisua äkkikuolemapeliin.

Jälkipeli: Kansallisessa Liigassa on haasteensa – TPS:ssä vapaaehtoisten työ on korvaamaton

Naisten pääsarjataso on nykyään Kansallinen Liiga. Sarjaa pelataan vahvasti amatööripohjalta. Ottelutapahtumissa vapaaehtoisten seuratyöntekijöiden panos on korvaamaton.

– Naisten edustusjoukkueen taustajoukko toimii vapaaehtoisten avulla. Ainoastaan joukkueen valmennustiimille maksetaan kulukorvauksia. Kukaan ei saa palkkaa. Pelaajillekaan ei makseta, mutta onneksi he eivät kuitenkaan itse joudu maksamaan liigatasolla pelaamisestaan.

Otteluanalyysi: Inter kylvetti Ilvestä, Furuholmille hattutemppu

Mies ja päähine. Kolme maalia tiesi Timo Furuholmille uran toista hattutemppua. Knalli tuli, sateenvarjoa ei sentään tarvittu.

Ilves vieraili Kupittaalla jo toisen kerran tällä viikolla jalkapallon Veikkausliigassa, mutta toinen visiitti ei ollut yhtä iloinen kuin ensimmäinen. Ilves löi tiistaina vajaanakin TPS:n 1-0, mutta nyt tuli Interiltä kunnolla turpaan 5-1. Interin Timo Furuholm löi maalillaan alkutahdit heti 3. minuutilla ja Ilvestä vietiin.

Åboraakkeli: Historian lehdille?

Inter pääsee kamppailemaan cup-kannusta kotiyleisön edessä.

Onneksi pelipaikka ei muuttunut, vaikka jalkapallon miesten Suomen cupin loppuottelun ajankohta vaihtui. Alkuperäisen aikataulun mukaan cup-pokaali piti jakaa toukokuun puolivälissä, mutta poikkeuksellisessa tilanteessa cupin finaali pelataan Kupittaan viheriöllä 3. lokakuuta.

Amerikkalaishyökkääjä Josh Kestner TPS-paitaan

Turun Palloseura on solminut vuoden mittaisen sopimuksen amerikkalaishyökkääjä Josh Kestneri n kanssa. 26-vuotias oikean laitahyökkääjän reviirillä viihtyvä Kestner voitti viime kaudella ECHL:n pistepörssin sekä maalikuninkuuden. Hänet valittiin myös koko sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.