Kaskenkadun huonokuntoisia rakennuksia ei ole kunnostettu, uhkasakko tuplaantumassa

Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta.
Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta. Kuva: Turun kaupunki

Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta. Rakennusten omistaja ei ole kehotuksista huolimatta ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin rakennusten kunnostamiseksi.

Rakennus- ja lupalautakunta on 9. elokuuta velvoittanut kiinteistön omistajan uhkasakon uhalla ryhtymään kunnostamistoimenpiteisiin. Tiistaina kokoontuvalle lautakunnalle ehdotetaan, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja velvoitteille asetetaan uusi suurempi uhkasakko, koska toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

Lautakunnalle ehdotetaan, että tuomitsee Asunto Oy Kaskenkatu 3:n maksamaan lautakunnan päätöksellä 9.8.2018 asetetun uhkasakon kiinteän peruserän 20 000 euroa sekä lisäeränä toukokuulta ja kesäkuulta kaksituhatta (2.000) euroa kuukaudelta eli yhteensä kaksikymmentäneljätuhatta 24 000 euroa.

Kiinteistön omistaja velvoitetaan juoksevan uhkasakon uhalla kunnostamaan jäljempänä yksilöidyt rakennukset kiinteistöllä 31. joulukuuta mennessä. Yksikerroksisen asuinrakennuksen julkisivurakenteet ja ikkunat on korjattava ja julkisivut maalattava, sokkelit ja alapohja kunnostettava, vesikatto ja yläpohja kunnostettava. Rakennuksen sisätilat ja sähköasennukset on kunnostettava kokonaisuudessaan

Vanhan päiväkotirakennuksen julkisivurakenteet on korjattava ja julkisivut maalattava, peltikatto ja hormit kunnostettava sekä maalattava.

Uuden juoksevan uhkasakon määrä on kiinteänä peruseränä 40 000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty 31. joulukuuta mennessä sekä lisäeränä 4 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen. Uhkasakko koskee erikseen kummankin rakennuksen osalta määrättävää velvoitetta.

Mikäli rakennuspaikan omistaja luovuttaa kiinteistön tai sen osan käyttöoikeuden, tulee velvoitetun ilmoittaa luovutuksensaajalle tällä päätöksellä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti.

Esityksen mukaan päätöksestä ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain mukaisesti Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä peritään Asunto Oy Kaskenkatu 3:lta rakennusvalvontataksan mukainen maksu 630 euroa.

Rakennusvalvonta on pitänyt kiinteistöllä katselmuksen 7.2.2018. Katselmuksessa havaittiin pahoja vaurioita. Kiinteistön yksikerroksisen asuinrakennuksen katto ja julkisivuseinät sekä ikkunat ovat rappeutuneet. Julkisivumaalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat.

Ulkoseinähirsissä on paikoin pahoja lahoamisvaurioita. Luonnonkivistä tehty sokkeli on paikoin rikkoutunut ja lohkareita on pudonnut jalkakäytävälle. Vesikatto alusrakenteineen on pääosin hyvin huonokuntoinen ja vuotanut paikoitellen kauan, koska sisällä on pahoja yläpohjan lahovaurioita.

Katselmuksella käytiin rakennuksen huoneistossa 4, 5 ja 6. Huoneistoihin 2 ja 3 ei päästy sisälle. Huoneistoon kolme oli pyydetty järjestämään sisäänpääsy, mutta sitä ei ollut järjestetty.

Huoneisto 4:n sisäpuoli oli huonokuntoinen, alapohja- ja yläpohjarakenteita ei päästy näkemään. Huoneisto 5:ssä osa alapohjasta ja yläpohjasta oli romahtanut kokonaan. Alapohja oli osittain täysin tuhoutunut ja romahtanut ja vesikatto oli vuotanut pitkän aikaa, jonka seurauksena osa yläpohjasta oli lahonnut ja tuhoutunut. Huoneiston sisäpuolella pintamateriaalit oli laajalti purettu. Huoneistossa oli myös rakennusjätettä.

Huoneisto 6 oli yhdistetty huoneisto 5:een. Huoneisto 6 oli paremmassa kunnossa kuin huoneisto 5, mutta yläpohja- ja alapohjarakenteita ei päästy tutkimaan. Huoneisto 1 on asuinkäytössä ja sen osalta julkisivumaalaukset ovat paremmassa kunnossa eikä tähän asuntoon ollut tarvetta päästä sisälle. Sähköasennukset olivat käydyissä huoneistossa laajalti huonokuntoiset.

Kiinteistön toisen rakennuksen (vanha päiväkotirakennus) julkisivumaalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat. Samoin vesikaton ja hormien pellitysten maalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat.

Rakennus- ja lupalautakunta on 9.8.2018 velvoittanut kiinteistön omistajan juoksevan uhkasakon uhalla tekemään seuraavat toimenpiteet 1.5.2019 mennessä.

Yksikerroksinen asuinrakennuksen julkisivurakenteet ja ikkunat korjattava, julkisivut maalattava, sokkelit kunnostettava, katto kunnostettava sekä rakennuksen sisätilat ja sähköasennukset kunnostettava kokonaisuudessaan.

Vanhan päiväkotirakennuksen julkisivurakenteet korjattava ja julkisivut maalattava, peltikatto ja hormit kunnostettava sekä maalattava.

Juoksevan uhkasakon määräksi asetettiin kiinteänä peruseränä 20 000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty 1. toukokuuta mennessä sekä lisäeränä 2 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen.

Rakennusvalvonta on tehnyt katselmuksen kohteeseen 28. toukokuuta. Katselmuksella todettiin, että päiväkotirakennuksen julkisivut ja vesikatto ovat edelleen kunnostamatta ja siistimättä. Asuinrakennuksen julkisivut, sokkeli ja vesikatto ovat edelleen kunnostamatta ja siistimättä. Huoneistot 2,3,5 ja 6 sisältä edelleen kunnostamatta ja laajalti hyvin huonokuntoiset (huoneistoihin 2 ja 3 ei edellisellä kerralla päästy sisälle).

Huoneiston numero 4 haltija ei saapunut katselmukselle eikä asuntoon päästy sisälle. Huoneistoon 1 ei katsottu olevan tarvetta päästä sisälle. Huoneistossa asutaan vakituisesti. Edellisillä katselmuksella huoneistoissa olleet suuret määrät jätteitä olivat edelleen poistamatta. Huoneistojen ylä- ja alapohjat samassa kunnossa kuin edellisellä katselmuksella, laajalti hyvin huonokuntoiset, lahonneet ja paikoitellen romahdelleet. Samoin vesikatto huonokuntoinen.

Lautakunnalle ehdotetaan, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja velvoitteille asetetaan uusi suurempi uhkasakko, koska toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus.

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkolain mukaan viranomainen voi asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan, jos niin on laissa säädetty. Lain mukaan uhkasakko asetetaan määräämällä päävelvoite asianosaisen noudatettavaksi sakon uhalla. Uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

Uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Kiinteistön omistaja ei ole noudattanut asetettua velvoitetta määräajassa. Molemmat rakennukset on rakennusrekisterin tietojen mukaan rakennettu 1800-luvun puolella ja ovat jo ikänsä puolesta kunnostamisen arvoisia rakennuksia. Kaskenkatu 3 kuuluu maakuntakaavan suojeltaviin kohteisiin osana aluekokonaisuutta SR0026 Vartiovuorenpuisto, Kaskenmäki.

Kiinteistö on myös osa Yleiskaava 2029 luonnoksessa suojelutavoitekohdetta 1/30 Kaskenkatu 1 ja 3 Mustainveljestenkuja. Museokeskus on luokitellut kohteen seudullisesti merkittäväksi. Kertaustyylinen rakennus on luokiteltu rakennushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Vinkkelirakennus on luokiteltu historiallisesti, rakennusperinteisesti ja ympäristöllisesti arvokkaaksi. Rakennukset sijaitsevat Turun keskusta-alueella erittäin näkyvällä paikalla.

Kiinteistön omistajille on annettu mahdollisuus antaa vastine uhkasakon tuomitsemista ja uuden uhkasakon asettamista koskevan päätösehdotuksen johdosta. Vastinetta ei toimitettu.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kuva: Turun kaupunki
Kuva: Turun kaupunki

Väitös: Perhehuoneet ja henkilökunnan kouluttaminen edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastolla

Mirka Toivonen.

Vastasyntyneiden teho-osaston hoitokulttuuri vaikuttaa siihen, miten suuri rooli vanhemmille annetaan vauvansa hoitajina ja hoitotiimin jäseninä. Usein vanhemmat saavat käydä hoitamassa lastaan, mutta heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa on rajoitettua, ja heillä on lähinnä vierailijan rooli. TtM Mirka Toivosen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että henkilökunnalle annettu koulutus ja perhehuoneet edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastoilla.

Vaisaaren päiväkodissa korona-altistus

Vaisaaren päiväkodissa Raisiossa on ollut korona-altistus 13.-15. tammikuuta. Päiväkodin henkilökunta ja noin 30 lasta on asetettu karanteeniin.

Vältä putkirikot varmistamalla, että putket ovat suojassa jäätymiseltä

Putkien rikkoutumisesta johtuvia vahinkoja sattuu etenkin mökeissä ja muissa kiinteistöissä, joissa ei olla jatkuvasti paikalla.

Varaudu sään nopeisiin vaihteluihin tarkkailemalla, että lämpötila pysyy riittävän korkealla kaikissa tiloissa, joissa on vesiputkisto. Jos peruslämpö on esimerkiksi mökillä tai varastossa säädetty matalalle, sitä voi nyt olla syytä nostaa tai lisätä muuten tilan lämmitystä. Jos putket jäätyvät, pyydä sulattamiseen ammattilaisen apua.

Ulkomailta tuodut koronatartunnat lisääntyvät edelleen Varsinais-Suomessa, suosituksia jatketaan 7. helmikuuta saakka

Vaikka koronatartuntojen määrä Varsinais-Suomessa on laskusuunnassa, epidemiatilanne ei salli suositusten höllentämistä. Maakunnan tartunnoista 15–20 prosenttia tulee ulkomailta.

Kaupunginvaltuutettu Niko Aaltonen Turun Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Niko Aaltonen.

Kokoomuksen Turun aluejärjestö valitsi 13. tammikuuta pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitukselleen varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi kaupunginvaltuutettu Niko Aaltosen .

Koronavuosi kasvatti kulttuurin ja tieteen kulutusta verkossa

Nuijamaan kansakoulun oppilaita hiihtolomalla 1900-luvun alussa. Museoviraston aineistoja selattiin Finna.fi-hakupalvelussa eniten vuonna 2020.

Finna.fi-tiedonhakupalvelussa vierailtiin viime vuonna ennätykselliset 2,9 miljoonaa kertaa. Käyntimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia. Finna.fi-palvelun avulla kävijät pääsevät nauttimaan virtuaalisesti liki 400 kirjaston, museon ja arkiston aarteista.

Moni suomalainen liikkuisi hissillä mieluiten yksin

Suomalaiset tarkastavat hississä peilikuvansa, tahtovat omaa rauhaa ja muistavat vikatilanteet, paljastaa Kone-yhtiön teettämä tutkimus.

Ilmastolukupiiri kannustaa keskustelemaan

Raision kaupunginkirjastossa alkaa tammikuussa ilmastolukupiiri, jossa pohditaan ilmastoon liittyviä kysymyksiä. Lukupiiri kokoontuu yhteensä viisi kertaa kerran kuukaudessa lauantaisin kirjaston Raisio-huoneessa. Huone on suljettu tila, jossa voidaan pitää riittävät turvavälit.

Hollantilaismiehet salakuljettivat elimistössään kokaiinia Turun kautta Suomeen

Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos ovat tutkineet yhdessä laajaa rikoskokonaisuutta, johon on liittynyt kokaiinin salakuljetusta Hollannista Suomeen ja sen levitystä Turun ja Helsingin seuduille.

Linnanniemen tulevaisuus kiinnostaa turkulaisia

Kilpailun voitti työ Kolme palaa.

Turkulaiset kommentoivat Linnanniemen kansainvälisessä ideakilpailussa menestyneitä kilpailutöitä ja esittivät omia visioitaan alueen kehittämiseksi 30.10.–15.11. järjestetyssä pop up -näyttelyssä. Näyttelyn ja sitä täydentäneen monipuolisen tapahtumasarjan tavoitteena oli tutustuttaa kaupunkilaiset Linnanniemeen sekä osallistaa heitä alueen kehittämiseen. Tapahtumasta ja sen yhteydessä kerätyistä kommenteista koostettu raportti on julkaistu verkkojulkaisuna.

COR Group mukaan turkulaiseen kallokirurgisia implantteja valmistavaan Skulle Implantsiin

COR Group, yksi Suomen suurimmista terveydenhoitoalan konserneista, on ryhtynyt osakkaaksi turkulaiseen Skulle Implants Oy:öön, joka hakee vauhtia kansainväliseen kasvuun kirurgisten implanttien markkinoilla. Yrityksen patentoima GLACE-implanttiteknologia on maailmanlaajuisesti ainoalaatuinen ratkaisu, jossa yhdistyy luun luonnollista kasvua aktivoiva bioaktiivinen lasi ja kuitukomposiittilujite. Oman luun korjaaminen ja korvaaminen tällä metallittomalla biomateriaalilla tuo huomattavia etuja niin potilaille kuin sairaaloillekin verrattuna perinteisiin titaani- ja muovi-implantteihin.

Vuodenvaihteen ilotulitteista kymmenen silmävammaa, tulipalot työllistivät pelastuslaitoksia

Silmävammojen määrä lisääntyi edellisestä vuodenvaihteesta, mutta pysyi samalla tasolla kuin sitä edeltävinä kolmena vuonna. Kuva on vuodelta 2016.

Kymmenen henkilöä sai ilotulitteesta sairaalahoitoa vaatineen silmävamman vuodenvaihteessa. Yksi loukkaantuminen aiheutui sytyttämättömän tähtisädetikun osumisesta silmään ja yksi silmävamma eläinten karkotukseen tarkoitetulla P1-tuotteella. Silmävammoja saaneiden joukossa oli myös alaikäisiä.

Taviolta kirjallinen kysymys pankkipalvelujen saatavuudesta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa 19. tammikuuta kirjallisen kysymyksen pankkien palveluiden saatavuudesta ja käytettävyydestä. Tavio kysyy, miten palveluiden saatavuus turvataan ihmisille, jotka eivät käytä pankkien Internet-sivustoja ja sovelluksia sujuvasti.

Ennätyksellisen hiljainen liikennevuosi

Koronapandemia sai liikenteen vaimenemaan ennen näkemättömällä tavalla viime vuonna. Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin keräämien tietojen mukaan vuoden tieliikenteen määrä supistui ennakkotietojen mukaan pääteillä noin kymmenen prosenttia, lentojen määrät Suomen ilmatilassa liki 60 prosenttia ja junien määrät raiteilla neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös laivaliikenteessä nähtiin ennätysmäinen supistuminen matkustajaliikenteessä.

Länsikeskuksen Citymarketin remontti alkaa

Länsikeskuksen Citymarket-kauppias Juha Jylli.

K-Citymarket Länsikeskuksen täysin uudistava mittava remontti on alkamaisillaan. Uudistusta tehdään yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Liiketilojen kokonaisuudistus käsittää paitsi kauppatilojen remontoinnin kokonaisuudessaan, myös kattavan talotekniikan uudistuksen.

Käteisen käytön väheneminen kiihtyi koronavuonna

OP:n asiakkaat vähensivät käteisasiointia kaikissa kanavissa koronavuonna 2020. Asiakkaat nostivat automaateista käteistä viime vuonna noin 800 miljoonaa euroa vähemmän kuin toissa vuonna. Käteisen käytön vähenemisen uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna.

Tutkijat selvittivät kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismia

Markus J. Rantala.

Tutkijoiden mukaan kaksisuuntainen mielialahäiriö johtuu ihmisen sisäisen kellon toimintahäiriöstä, joka on seurausta kroonisesta stressistä sekä matala-asteisesta tulehduksesta. Unen määrän ja laadun heikkeneminen laukaisee maniajakson, jonka aikana krooninen stressi ja neuroinflammaatio lisääntyvät. Tästä syntyvä noidankehä näyttäytyy mielialojen aaltoiluna manian ja masennuksen välillä.

Lapset ja nuoret käyttävät paljon opiskeluhuoltopalveluja ja kokevat saavansa niistä apua

Suuri osa Kouluterveyskyselyyn vastanneista perusopetuksen oppilaista, lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista oli käyttänyt koulun terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin tai psykologin palveluja lukuvuonna 2018–19. Useimmat olivat kokeneet pääsyn palveluihin helpoksi ja saaneet tukea hyvinvointiinsa. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta vuoden 2019 Kouluterveyskyselyyn pohjautuvasta tutkimuksesta.

Urheilu

Lassi Järvenpää siirtyy Inter-paitaan

Lassi Järvenpää.

Puolustaja Lassi Järvenpää siirtyy IFK Mariehamnista Interiin. Seura on solminut 24-vuotiaan Järvenpään kanssa yksivuotisen sopimuksen, jossa on myös seuran optio toisesta vuodesta.

Ukko-Pekka Luukkonen siirtyy takaisin Pohjois-Amerikkaan

Ukko-Pekka Luukkonen.

Turun Palloseuran maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen siirtyy TPS:n vahvuudesta Pohjois-Amerikkaan. NHL-seura Buffalo Sabres kutsui ”Upin” AHL-seuransa Rochesterin vahvuuteen välittömästi.

Jasper Jalonen kaksivuotiseen sopimukseen TPS:n kanssa

Hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jasper Jalonen on solminut kaksivuotisen sopimuksen kasvattajaseuransa TPS:n kanssa. 15-vuotias Jalonen pelasi kaudella 2020 pääasiassa TPS:n P17-ikäluokan joukkueessa.

Seuratulkki Tapio Peltomaa kotouttaa maahanmuuttajia jalkapallon parissa

Tapio Peltomaa pitää jalkapalloa hyvänä tapana integroitua yhteiskuntaan. – Näen yhtäläisyyksiä kaupunkikulttuurin ja jalkapallokulttuurin välillä. Jalkapallo on globaali laji, jonka merkitys myös kaupunkien imagolle ympäri maailmaa on suuri, hän sanoo.

Turun Nappulaliiga on yksi niistä seuroista, jotka ovat olleet mukana Suomen Palloliiton vuonna 2019 käynnistämässä hankkeessa Kotouttamisen edistäminen seuratoiminnassa. Mukana olevat seurat ovat saaneet toteuttaa käytännössä hanketta melko vapaasti. Nappulaliiga lähti toteuttamaan hanketta seuratulkkitoiminnan avulla.

Ykkösessä kauttaan aloittelevalla TPS:llä ei ole pulaa tulijoista

Mika Laurikaisen mukaan TPS:n rakennustyö etenee hyvässä aikataulussa, vaikka vielä tarvitaankin paljon pelaajia.

Alkuvuosi on kiireistä aikaa FC TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikaisen kalenterissa, kun ensi kauden joukkueenrakennus on kiihkeimmillään. Jalkapallon Suomen Cup alkaa jo helmikuun alussa. Laurikaisen mukaan Palloseuran tavoitteena on saada joukkue valmiiksi helmikuun lopulla.

Hyökkääjä Elmo Heinonen jatkaa TPS:n riveissä

Elmo Heinonen.

Hyökkääjä Elmo Heinonen jatkaa TPS:n riveissä. Hänen lainasopimustaan TPS:n riveissä on jatkettu puolella vuodella ja se ulottuu nyt kesäkuun 2021 loppuun asti.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.