Kaskenkadun huonokuntoisia rakennuksia ei ole kunnostettu, uhkasakko tuplaantumassa

Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta.
Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta. Kuva: Turun kaupunki

Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta. Rakennusten omistaja ei ole kehotuksista huolimatta ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin rakennusten kunnostamiseksi.

Rakennus- ja lupalautakunta on 9. elokuuta velvoittanut kiinteistön omistajan uhkasakon uhalla ryhtymään kunnostamistoimenpiteisiin. Tiistaina kokoontuvalle lautakunnalle ehdotetaan, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja velvoitteille asetetaan uusi suurempi uhkasakko, koska toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

Lautakunnalle ehdotetaan, että tuomitsee Asunto Oy Kaskenkatu 3:n maksamaan lautakunnan päätöksellä 9.8.2018 asetetun uhkasakon kiinteän peruserän 20 000 euroa sekä lisäeränä toukokuulta ja kesäkuulta kaksituhatta (2.000) euroa kuukaudelta eli yhteensä kaksikymmentäneljätuhatta 24 000 euroa.

Kiinteistön omistaja velvoitetaan juoksevan uhkasakon uhalla kunnostamaan jäljempänä yksilöidyt rakennukset kiinteistöllä 31. joulukuuta mennessä. Yksikerroksisen asuinrakennuksen julkisivurakenteet ja ikkunat on korjattava ja julkisivut maalattava, sokkelit ja alapohja kunnostettava, vesikatto ja yläpohja kunnostettava. Rakennuksen sisätilat ja sähköasennukset on kunnostettava kokonaisuudessaan

Vanhan päiväkotirakennuksen julkisivurakenteet on korjattava ja julkisivut maalattava, peltikatto ja hormit kunnostettava sekä maalattava.

Uuden juoksevan uhkasakon määrä on kiinteänä peruseränä 40 000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty 31. joulukuuta mennessä sekä lisäeränä 4 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen. Uhkasakko koskee erikseen kummankin rakennuksen osalta määrättävää velvoitetta.

Mikäli rakennuspaikan omistaja luovuttaa kiinteistön tai sen osan käyttöoikeuden, tulee velvoitetun ilmoittaa luovutuksensaajalle tällä päätöksellä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti.

Esityksen mukaan päätöksestä ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain mukaisesti Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä peritään Asunto Oy Kaskenkatu 3:lta rakennusvalvontataksan mukainen maksu 630 euroa.

Rakennusvalvonta on pitänyt kiinteistöllä katselmuksen 7.2.2018. Katselmuksessa havaittiin pahoja vaurioita. Kiinteistön yksikerroksisen asuinrakennuksen katto ja julkisivuseinät sekä ikkunat ovat rappeutuneet. Julkisivumaalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat.

Ulkoseinähirsissä on paikoin pahoja lahoamisvaurioita. Luonnonkivistä tehty sokkeli on paikoin rikkoutunut ja lohkareita on pudonnut jalkakäytävälle. Vesikatto alusrakenteineen on pääosin hyvin huonokuntoinen ja vuotanut paikoitellen kauan, koska sisällä on pahoja yläpohjan lahovaurioita.

Katselmuksella käytiin rakennuksen huoneistossa 4, 5 ja 6. Huoneistoihin 2 ja 3 ei päästy sisälle. Huoneistoon kolme oli pyydetty järjestämään sisäänpääsy, mutta sitä ei ollut järjestetty.

Huoneisto 4:n sisäpuoli oli huonokuntoinen, alapohja- ja yläpohjarakenteita ei päästy näkemään. Huoneisto 5:ssä osa alapohjasta ja yläpohjasta oli romahtanut kokonaan. Alapohja oli osittain täysin tuhoutunut ja romahtanut ja vesikatto oli vuotanut pitkän aikaa, jonka seurauksena osa yläpohjasta oli lahonnut ja tuhoutunut. Huoneiston sisäpuolella pintamateriaalit oli laajalti purettu. Huoneistossa oli myös rakennusjätettä.

Huoneisto 6 oli yhdistetty huoneisto 5:een. Huoneisto 6 oli paremmassa kunnossa kuin huoneisto 5, mutta yläpohja- ja alapohjarakenteita ei päästy tutkimaan. Huoneisto 1 on asuinkäytössä ja sen osalta julkisivumaalaukset ovat paremmassa kunnossa eikä tähän asuntoon ollut tarvetta päästä sisälle. Sähköasennukset olivat käydyissä huoneistossa laajalti huonokuntoiset.

Kiinteistön toisen rakennuksen (vanha päiväkotirakennus) julkisivumaalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat. Samoin vesikaton ja hormien pellitysten maalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat.

Rakennus- ja lupalautakunta on 9.8.2018 velvoittanut kiinteistön omistajan juoksevan uhkasakon uhalla tekemään seuraavat toimenpiteet 1.5.2019 mennessä.

Yksikerroksinen asuinrakennuksen julkisivurakenteet ja ikkunat korjattava, julkisivut maalattava, sokkelit kunnostettava, katto kunnostettava sekä rakennuksen sisätilat ja sähköasennukset kunnostettava kokonaisuudessaan.

Vanhan päiväkotirakennuksen julkisivurakenteet korjattava ja julkisivut maalattava, peltikatto ja hormit kunnostettava sekä maalattava.

Juoksevan uhkasakon määräksi asetettiin kiinteänä peruseränä 20 000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty 1. toukokuuta mennessä sekä lisäeränä 2 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen.

Rakennusvalvonta on tehnyt katselmuksen kohteeseen 28. toukokuuta. Katselmuksella todettiin, että päiväkotirakennuksen julkisivut ja vesikatto ovat edelleen kunnostamatta ja siistimättä. Asuinrakennuksen julkisivut, sokkeli ja vesikatto ovat edelleen kunnostamatta ja siistimättä. Huoneistot 2,3,5 ja 6 sisältä edelleen kunnostamatta ja laajalti hyvin huonokuntoiset (huoneistoihin 2 ja 3 ei edellisellä kerralla päästy sisälle).

Huoneiston numero 4 haltija ei saapunut katselmukselle eikä asuntoon päästy sisälle. Huoneistoon 1 ei katsottu olevan tarvetta päästä sisälle. Huoneistossa asutaan vakituisesti. Edellisillä katselmuksella huoneistoissa olleet suuret määrät jätteitä olivat edelleen poistamatta. Huoneistojen ylä- ja alapohjat samassa kunnossa kuin edellisellä katselmuksella, laajalti hyvin huonokuntoiset, lahonneet ja paikoitellen romahdelleet. Samoin vesikatto huonokuntoinen.

Lautakunnalle ehdotetaan, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja velvoitteille asetetaan uusi suurempi uhkasakko, koska toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus.

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkolain mukaan viranomainen voi asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan, jos niin on laissa säädetty. Lain mukaan uhkasakko asetetaan määräämällä päävelvoite asianosaisen noudatettavaksi sakon uhalla. Uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

Uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Kiinteistön omistaja ei ole noudattanut asetettua velvoitetta määräajassa. Molemmat rakennukset on rakennusrekisterin tietojen mukaan rakennettu 1800-luvun puolella ja ovat jo ikänsä puolesta kunnostamisen arvoisia rakennuksia. Kaskenkatu 3 kuuluu maakuntakaavan suojeltaviin kohteisiin osana aluekokonaisuutta SR0026 Vartiovuorenpuisto, Kaskenmäki.

Kiinteistö on myös osa Yleiskaava 2029 luonnoksessa suojelutavoitekohdetta 1/30 Kaskenkatu 1 ja 3 Mustainveljestenkuja. Museokeskus on luokitellut kohteen seudullisesti merkittäväksi. Kertaustyylinen rakennus on luokiteltu rakennushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Vinkkelirakennus on luokiteltu historiallisesti, rakennusperinteisesti ja ympäristöllisesti arvokkaaksi. Rakennukset sijaitsevat Turun keskusta-alueella erittäin näkyvällä paikalla.

Kiinteistön omistajille on annettu mahdollisuus antaa vastine uhkasakon tuomitsemista ja uuden uhkasakon asettamista koskevan päätösehdotuksen johdosta. Vastinetta ei toimitettu.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kuva: Turun kaupunki
Kuva: Turun kaupunki

Kiveniskemiä joka neljännellä

Noin joka neljännellä (24 prosenttia) autoilijalla on tuulilasissaan kiveniskemä. 17 prosenttia taas kertoo, että tuulilasissa on naarmuja, ja joka kymmenennen (8 prosenttia) tuulilasissa on jopa halkeama.

Kala on loistava D-vitamiinin lähde

Moni suomalainen kärsii tietämättään D-vitamiinin puutoksesta. Tärkeää vitamiinia saa auringosta, mutta pohjoisessa ainoastaan keskikesällä D-vitamiinia saa auringonvalon kautta riittävästi. Maukas ja helppo tapa saada päivän D-vitamiiniannos on nauttia kala-ateria, kerrotaan Pro Kala ry:stä. Kaloissa oleva vitamiini on D3-muotoa, joka imeytyy hyvin.

Kombucha on raikas kesäjuoma

Krister Hällin ja Kirsi Seivon Kombucha – kaikki valmistuksesta ja paljon reseptejä (Kustantamo S&S) soveltuu vasta-alkajille ja kokeneemmillekin harrastajille. Kombucha on teestä hapattamalla valmistettava juoma, josta on tullut trendikäs vaihtoehto alkoholille ja virvoitusjuomille.

Muista suojautua auringolta

Ulkona oleskellessa kannattaa suojautua UV-säteilyltä. Säteily on voimakkaimmillaan juhannuksen aikoihin. Pilviselläkin säällä voi palaa, sillä ohuet yläpilvet eivät vaimenna UV-säteilyä juuri lainkaan.

Ekotekoja omassa puutarhassa

Luonnon monimuotoisuutta voi lisätä ja ilmastonmuutosta hillitä omassa puutarhassaankin. Rehevä puutarha vaimentaa luonnon ääri-ilmiöiden vaikutuksia ja sitoo vettä ja ravinteita itseensä. Mitä enemmän kasveja, sitä enemmän hiilidioksidia ilmakehästä poistuu. Luonnon monimuotoisuuden kannalta paras vaihtoehto on ”hoitamaton” puutarha rikkaruohoineen.

Naantali julkaisi ympäristöohjelmansa

Naantalin kaupungin ympäristöohjelma vuosille 2020–2024 on valmistunut. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman kokouksessaan 16.3.2020, ja kuluneen kevään aikana ohjelmasta on laadittu kaupunkilaisille esite, joka on nyt saatavilla kaupungin asiointipisteestä ja luettavissa verkossa. Kaupungin verkkosivuilla voi myös tutustua varsinaiseen ympäristöohjelmaan.

Turun AMK esittää 171 lisäaloituspaikkaa hallituksen lupaamalla lisärahoituksella

Osana hallituksen lisätalousarvion koronaelvytyspakettia opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että korkeakoulut ottaisivat yhteensä 4800 opiskelijaa suunniteltua enemmän tämän kevään hausta hallituksen myöntämällä lisärahoituksella. Turun ammattikorkeakoulu on valmis ottamaan perustutkintoihin yhteensä 171 opiskelijaa nyt käynnissä olevan haun ylitäyttönä.

Julius Pohjanoksa TPS:stä Ruotsiin

Julius Pohjanoksan ura jatkuu Ruotsissa.

HC TPS:n maalivahti Julius Pohjanoksan seura vaihtuu. Pohjanoksa siirtyy TPS:stä Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan HC Vita Hästenin riveihin.

Vuosittainen leväseuranta käynnistyi jälleen

Tällä viikolla käynnistyi jälleen kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta. Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Tänä kesänä Lounais-Suomessa ELY-keskuksen vakioseuranta koostuu 35 havaintopaikasta, joista 21 sijaitsee meri- ja 14 sisävesialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut mukana seurannassa jo vuodesta 1998. Lisäksi Suomen Rotarit osallistuvat valtakunnallisesti tänä kesänä sinileväseurantaan ja heidän seurannassaan on Lounais-Suomen alueella kaikkiaan 40 havaintopaikkaa.

Turun kehätien liikenne kiertotielle Pukkilan liittymässä

Pukkilan eritasoliittymän rakentamisen myötä kehätien liikenne Yhdystien kohdalla siirretään kiertotielle ja samassa yhteydessä liittymä Suopohjantieltä Turun kehätielle suljetaan 8. kesäkuuta alkaen.

Loimulle hakkuriksi Ruotsin paras pelaaja

Raision Loimu on kiinnittänyt ensi kauden joukkueeseensa toiseksi hakkuriksi ruotsalaisen 23-vuotiaan Johan Gruvaeusin .

Saariston sydän voitti Turun kauppatorin suunnittelukilpailun

Turun kauppatorin suunnittelukilpailun voittajatyö on nimeltään Saariston sydän. Tuomaristo ja turkulaiset olivat samaa mieltä siitä, että Saariston sydän oli viidestä ehdokkaasta paras kokonaissuunnitelma. Voittajatyön takana on työryhmä Sigge-Valoa-Loci.

Huumekuski kärähti Raision keskustassa

Poliisipartio pysäytti varhain torstaiaamuna kello 5 Raisiossa Kirkkoväärtinkujalla henkilöauton, jonka kuljettajalle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen amfetamiinille ja kannabikselle, eikä kuljettajalla ollut voimassa olevaa ajokorttia. Hänellä on viimeisen vuoden aikana viisi aiempaa epäiltyä ajokortitta-ajoa.

Poliisi pysäytti piripäissään ja varastetuilla kilvillä autoilleen miehen Turussa

Poliisipartio pysäytti eilen keskiviikkona kello 20.55 Turussa Vanhalla Littoistentiellä henkilöauton, jossa oli autoon kuulumattomat rekisterikilvet, jotka oli ilmoitettu anastetuiksi. Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa ajokorttia, ja hän kertoi käyttävänsä päivittäin amfetamiinia.

V-S Yrittäjien puheenjohtaja: Tunnin juna piristysruiske koko elinkeinoelämälle

Jyrki Hakkarainen (vas.), Mikael Pentikäinen ja V-S Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Hallitus päätti keskiviikkona lisätalousarviossa merkittävistä panostuksista infrastruktuuriin. Osana pakettia Tunnin juna nytkähti liikkeelle Espoon kaupunkiradan ja Turun ratapihan rakentamisella.

Tullin mukaan kolmannes huvipuistoissa myytävistä leluista lainvastaisia

Tulli tutki kevään aikana 28 lelua, jotka oli tarkoitettu huvipuistoissa myytäviksi tai jaettaviksi. Tullilaboratoriossa tutkituista leluista 11 ei täyttänyt lelulainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Maalle muutto kiinnostaa

Noin 70 prosenttia suomalaisista kiinnostaa maalle muutto. Asia selviää ASV Arctic Smart Village oy:n Metropolia Ammattikorkeakoululta tilaamasta markkinatutkimuksesta, joka teetettiin osana HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanketta. Tutkimukseen osallistui 384 vastaajaa.

Pyöräile oikein yksisuuntaisella kadulla

Uusi tieliikennelaki mahdollistaa pyöräilyn molempiin suuntiin yksisuuntaisilla kaduilla. Tästä kerrotaan lisäkilvellä. Yksisuuntaisella kadulla ei siis saa automaattisesti ajaa kumpaankin suuntaan, vaan pyöräilijän tulee varmistaa, onko se juuri tietyllä katuosuudella sallittua. Vilkas pyöräilyreitti voidaan jatkossa merkitä pyöräkaduksi. Pyöräkadulla voi liikkua myös muita ajoneuvoja.

Kaupunki
Urheilu

Åboraakkeli: Haaste futiskentille

Jalkapalloväki pidättää hengitystään tällä viikolla, sillä Veikkausliiga on luvannut julkistaa otteluohjelmansa perjantaina 5. kesäkuuta.

Julius Pohjanoksa TPS:stä Ruotsiin

Julius Pohjanoksan ura jatkuu Ruotsissa.

HC TPS:n maalivahti Julius Pohjanoksan seura vaihtuu. Pohjanoksa siirtyy TPS:stä Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan HC Vita Hästenin riveihin.

Loimulle hakkuriksi Ruotsin paras pelaaja

Raision Loimu on kiinnittänyt ensi kauden joukkueeseensa toiseksi hakkuriksi ruotsalaisen 23-vuotiaan Johan Gruvaeusin .

TPS:n kiekkonaisille jenkkipakki

TPS:n naisten jääkiekkojoukkue on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen amerikkalaispuolustaja Katie Robinsonin kanssa. Robinson kiekkoili viime kaudella yliopistosarja NCAA:ssa Minnesotan joukkueessa. Robinson on jo kolmas uusi amerikkalaispelaaja aiemmin kiinnitettyjen Sophie McGovernin ja Kirsten Wattsin lisäksi. Uutena pelaajana TPS:ään saapuu myös hyökkääjä Pihla Hämeenniemi HPK:sta.

Kansallisen Liigan otteluohjelma varmistui – TPS:n kotiavaus 17. kesäkuuta

Kansallisen Liigan uusi otteluohjelma kaudelle 2020 on valmistunut. Kansallisessa Liigassa pelataan tällä kaudella vain kaksinkertainen sarja, ilman ylempää ja alempaa loppusarjaa. Kaikki kymmenen joukkuetta pelaavat siis yhteensä 18 ottelua. Kansallisen Liigan kausi päättyy 7. marraskuuta.

Hirvisuo täydentää TPS:n salibandymiehistön

TPS:n tulevan kauden salibandymiehistö on kasassa. Kauteen hyvin maltillisin muutoksin lähtevä joukkue haluaa jatkaa siitä, mihin menneen kauden dominoivissa puolivälieräpeleissään jäi.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.