Työntekijän kemikaalialtistus pienemmäksi uudella toimintamallilla

Työterveyslaitoksen nikkeli- ja arseenialtistusta koskevassa tutkimushankkeessa kehitettiin edelleen työperäisen kemikaalialtistuksen vähentämiseksi luotua toimintamallia. Sen perustana on työntekijän kanssa työtavoista ja työhygieniasta käytävät keskustelut, jotka käynnistetään, jos kemikaalin pitoisuus virtsassa ylittää työnantajan asettaman hälytysrajan.

Toimintamalli pienentää altistusta, tukee esimiestyötä ja auttaa parantamaan työhygieniaa. Niin sanottua Harjavalta-mallia voidaan soveltaa myös muihin kemikaaleihin, mikäli altistusta seurataan biologisin altistumismittauksin.

Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden altistumista arseenille ja nikkelille 1980-luvulta alkaen, ja tulosten perusteella arvioitiin Harjavalta-mallin vaikutuksia altistumistasoihin. Tuloksista havaitaan altistumisen laskeva suuntaus sekä arseenin että nikkelin biologisissa pitoisuuksissa, vaikka ilman arseeni ja nikkelipitoisuudet ovat pysyneet vakiollisina koko 2000-luvun.

Pitoisuuksien laskemiseen on vaikuttanut tuotantoprosessien paraneminen, parantunut henkilökohtainen työhygienia ja suojainten käyttö eniten altistavissa kohteissa. Harjavalta-mallilla todettiin olleen suuri merkitys pitoisuuksien laskuun.

Mallia on kehitetty harjavaltaisten yritysten Boliden Harjavalta Oy:n ja Nornickel Harjavalta Oy:n kanssa, mistä malli on saanut nimensä ”Harjavalta-malli”.

Harjavalta-mallissa työntekijän altistustason ylittyminen johtaa esimiehen kanssa käytävään keskusteluun.

– Lähtökohtana on osallistaa esimiehet keskustelemaan työhygieniasta alaistensa kanssa, mikä tukee myös hyvää esimiestyötä ja tuo esille mahdollisia kehitys- ja toimenpide-ehdotuksia työhygienian parantamiseksi, kertoo hankkeen vastuuhenkilö, johtava asiantuntija Mirja Kiilunen Työterveyslaitokselta.

Altistumiskeskustelussa käydään läpi työtehtävät, joissa henkilö työskenteli ennen näytteenantoa, selvitetään, oliko kyseisenä tai edellisenä päivänä tapahtunut jotain erityistä tai oliko työpäivä ollut muuten normaalista poikkeava, selvitetään käytetty suojain, sen käyttöaika kyseisenä päivänä ja viimeisin huoltopäivä, pohditaan yhdessä työntekijän kanssa mahdollinen juurisyy korkeampaan altistumiseen ja sovitaan yhdessä toimenpiteet ja mahdollinen kontrollinäytteen ottoaika.

Mikäli arvo on koholla seuraavassakin näytteessä, käydään uusi keskustelu, johon osallistuvat myös työterveyshuolto ja työsuojelu. Edellä mainittujen asioiden lisäksi käydään läpi suojautuminen, suojainten oikea käyttö ja peseytyminen sekä työvaatteiden vaihto ennen näytteenantoa ja/tai kotiin menoa.

– Toimintamallin käyttö ei sulje pois työhygieenisten mittausten tarvetta, koska niiden avulla voidaan varmistaa työpaikan työilman puhtaus sekä määrittää tarvittavat suojaimet ja muut työhygieeniset ratkaisut työpaikan kemikaaliturvallisuuden takaamiseksi, toteaa johtava työterveyslääkäri Markku Pavela Suurteollisuuspuiston työterveysasemalta Harjavallasta.

Hyvän henkilösuojautumisen lisäksi työn tekemistä kehitetään niin, että työvaiheissa otetaan huomioon oikea työhygieeninen toiminta. Se tarkoittaa sitä, että koneiden ja laitteiden osat irrotetaan ja huolletaan ilman ylimääräistä pölyttämistä tai huoltotöissä suoritetaan mahdollisen irtopölyn poisto ennen työn aloittamista.

Oleellista on myös työn suorittaminen oikeassa järjestyksessä. Työhygieenisesti oikein tehty työ vähentää työilman ja pintojen lisäpölyn määrää ja sitä kautta tahatonta altistumista.

Työperäisen kemikaalialtistumisen on perinteisesti ajateltu tapahtuvan pääasiassa hengitysteiden kautta, mutta arseeni on todettu haitalliseksi myös maha-suolistokanavan kautta tapahtuvassa altistumisessa. Työhygieenisen riskinarvioinnin lähtökohtana on lähes aina yksittäisen työntekijän altistumisen arviointi, joka perustuu mm. työpaikalla tehtyihin työhygieenisten mittausten tuloksiin.

Työpaikkakohtaista altistumista arvioitaessa tulee huomioida altistuvien työntekijöiden määrä, altistumisreitti (hengitystie, iho, maha-suolikanava), kuinka usein altistumista tapahtuu, ympäristössä esiintyvän kemikaalin pitoisuus ja huippupitoisuudet, kemikaalin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (partikkelikoko, liukoisuus, kemiallinen muoto) sekä työympäristön ominaisuudet (lämpötila, kosteus, ilmanvaihto).

Yksilötasolla altistumisen suuruuteen vaikuttavat etenkin henkilökohtainen työhygienia ja käytetyt henkilösuojaimet. Työntekijä voi itse minimoida altistumisen käyttämällä henkilönsuojaimia ohjeiden mukaisesti ja noudattamalla muita työnantajan ja työterveyshuollon antamia ohjeita.

Harjavalta-mallia voidaan käyttää kaikissa työpaikoissa, joissa henkilöstön altistumista kemikaaleille mitataan biomonitoroinnin avulla. Biomonitorointia käytetään esim. alumiinin, kromin, seleenin, kadmiumin ja titaanin altistumismittauksissa. Toistaiseksi malli on käytössä testattu Boliden Kevitsa Miningissa Sodankylässä

Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä -hankkeessa kerättiin tietoa ilmapitoisuuksien ja biologisten näytteiden nikkelipitoisuuksien korrelaatiosta erilaisissa työtehtävissä, arvioitiin nikkeliyhdisteiden aiheuttamaa syöpäriskiä, kehitettiin toimintamallia altistuksen vähentämiseksi sekä selvitettiin sen toimivuutta.

Hankkeeseen osallistuivat Boliden Harjavalta Oy:n, Boliden Kevitsa Miningin sekä Nornickel Harjavalta Oy:n työsuojelu ja työterveyshuolto-organisaatiot. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat edellä mainittujen lisäksi Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Mikael Luukanen jatkaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana

Mikael Luukanen.

Valtioneuvosto on nimittänyt aluehallintovirastojen ylijohtajat torstaina 12. joulukuuta. Virat täytetään ensi vuoden alusta viiden vuoden määräajaksi. Aluehallintovirastot kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Aluehallintovirastot toteuttavat alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa.

NÄIN VIETÄT RENNON JOULUN – VIISI VINKKIÄ, JOILLA SELÄTÄT JOULUSTRESSIN JA LAHJAPANIIKIN

Naantalin Kylpylän henkilökunta on valmistanut vierailleen yli 30 joulua. Nyt he paljastavat parhaat lahja- ja jouluvinkkinsä rentoon jouluun.

Valvira: Hoidonrajauspäätösten oltava selkeitä ja lääketieteellisesti perusteltuja

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira katsoo, että elvytyksestä pidättäytyminen, tehohoidosta pidättäytyminen, saattohoitoon siirtyminen tai muu hoidon rajaus ovat tärkeitä lääketieteellisiä hoitopäätöksiä, joiden on perustuttava huolelliseen lääketieteelliseen arviointiin.

Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo 9,2 miljardia euroa viime vuonna

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen urakat.

Tilastokeskuksen mukaan vähintään viisi henkilöä työllistävissä talonrakennusalan yrityksissä rakennusurakoiden arvo vuonna 2018 oli yhteensä 21,2 miljardia euroa. Yritysten tekemistä talonrakennustöistä 9,2 miljardia euroa kohdistui korjausrakentamiseen, josta noin puolet urakoitiin erikoistuneen rakennustoiminnan ja puolet varsinaisen talonrakentamisen toimialan yritysten kesken.

Ruokaketjun hankehaku avoinna tammikuun loppuun saakka

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 11. joulukuuta alkaen 31. tammikuuta saakka. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin, joilla edistetään muun muassa kestävää ruokajärjestelmää, markkinatoimenpiteitä ja nimisuojatuotteita.

Sopimukset takaavat suomalaisen sianlihan saannin

Suomalaisen sianlihan saatavuudesta ja hinnoista on oltu huolissaan. HKScan ilmoittaa olevansa sitoutunut varmistamaan suomalaisen sianlihan saatavuuden suomalaisille kuluttajille ja toimittamaan asiakkailleen sovitut määrät suomalaista sianlihaa.

Poliisi valvoo rattijuopumuksia 24 tuntia perjantaista lauantaihin

Poliisi toteuttaa nyt kolmannen kerran 24 tuntia kestävän rattijuopumusvalvontamaratonin, joka alkaa perjantaina 13. joulukuuta kello 14 ja päättyy lauantaina 14. joulukuuta kello 14.

Päihdeäitien palveluissa suuria alueellisia eroja, osa päihdeäideistä jää todennäköisesti tunnistamatta

HAL-poliklinikoiden asiakkaiden ensisijaiset ongelmapäihteet vuosina 2016 ja 2017.

Päihteitä käyttäville äideille suunnattujen palvelujen saatavuudessa ja pääsyssä palveluihin on suuria alueellisia eroja. Osa päihdeäideistä jää todennäköisesti kokonaan tunnistamatta ja ohjaamatta erityispalvelujen piiriin, selviää THL:n kyselystä. Siinä kartoitettiin ensi kertaa päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille suunnattujen palvelujen tilannetta.

Tutkimus kannustaa työterveyshuoltoa aktiivisuuteen alaselkäoireiden hallinnassa

Kuntoutusinterventiot ja itseohjauksen tehostaminen vähensivät oireita, sairauspoissaoloja ja terveydenhuollon kustannuksia.

Viemäri- ja vesijohtotyö Eerikinkadun ja Humalistonkadun risteysalueella torstain ja perjantain välisenä yönä

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee Eerikinkadulla Humalistonkadulle kääntyvän ajokaistan tultaessa poliisilaitoksen suunnasta. Työ alkaa 12. joulukuuta kello 20.00. Sen on arvioitu kestävän 13. joulukuuta kello 5:een asti.

Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kaksi prosenttia

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat vuosina 1990-2018 (milj. tonnia CO2-ekv).

Viime vuoden kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 56,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.) eli 14,9 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästöt kasvoivat kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Ruista kylvettiin vähän, miten käy omavaraisuuden?

Rukiin kylvöala jäi selvästi pienemmäksi kuin edellissyksynä.

Rukiista korjattiin syksyllä paras sato lähes 30 vuoteen. Vuosi 2020 ei ole tuomassa jatkoa ennätyssadolle, koska kylvöala väheni kolmanneksen edellisvuodesta. Keskimääräisillä satotasoilla ensi vuoden ruissato riittää kattamaan 70 prosenttia vuositarpeestamme – erinomaisella satotasolla voi kattavuus olla jopa sata prosenttia.

Intertwined Histories -teos summaa Suomen ja Namibian 150-vuotista suhdetta

Suomen ja Namibian 150-vuotisten suhteiden juhlavuotta vietetään ensi vuonna molemmissa maissa. Näiden juhlallisuuksien osana julkaistava Intertwined Histories -teos kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen suomalais- ja namibialaistutkijoiden katsauksia maiden välisten suhteiden historiaan.

Danske Bank: Turkulaisten sijoituksista 24 prosenttia osakkeissa

Danske Bankin suomalaisista henkilöasiakkaista noin 29 prosentilla on sijoitusvarallisuutta. Turussa osuus on sama. Osakesijoittaminen on toistaiseksi epätavallisempi tapa suomalaisille kartuttaa varallisuuttaan kuin muut sijoitusmuodot. Danske Bankin asiakkaiden sijoituksista tällä hetkellä kolme neljäsosaa on esimerkiksi rahastoissa, vakuutuksissa ja joukkovelkakirjoissa, kun suorissa osakesijoituksissa on 25 prosenttia.

Liikennevalotyö haittaa liikennettä Puutarhakadun ja Käsityöläiskadun risteysalueella torstaina illalla

Liikennevalotyö haittaa liikennettä Puutarhakadun ja Käsityöläiskadun risteysalueella torstaina kello 18 alkaen. Työn on arvioitu valmistuvan keskiyöhön mennessä.

Turhaa ristivetoa seutukunnassa

Jätehuolto on ollut kuntien välisen väännön kohteena.

Arkea pääsi sopuun JHL:n ja Jytyn kanssa paikallisesta sopimuksesta kahden lakon jälkeen. Vielä on epäselvää, tarvitaanko muita toimenpiteitä Turun kaupungin kokonaan omistaman yhtiön saamiseksi jaloilleen. Todennäköisesti tarvitaan.

Kaupan liikevaihto kasvoi lokakuussa 0,3 prosenttia

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi lokakuussa 0,3 prosenttia vuoden 2018 lokakuuhun verrattuna. Työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, lisääntyi samaan aikaan 1,5 prosenttia. Sekä liikevaihdon että myynnin määrän kehitystä heikensi lokakuussa tukkukaupan supistuminen. Vähittäiskaupassa ja autokaupassa liikevaihto ja myynnin määrä olivat edelleen kasvussa lokakuussa.

Eloranta: Eduskunnan joulurahaa 1,4 miljoonaa euroa lukutaitoa parantaviin toimiin, lukutaitostrategia laaditaan

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tekemistä 1,4 miljoonan euron lisäysehdotuksista valtion ensi vuoden talousarvioon, joilla edistetään luku- ja kirjoitustaitoa.

Urheilu

Laitapuolustaja Tatu Varmanen jatkaa TPS-paidassa

Tatu Varmanen.

Veikkausliigakauteen valmistautuva TPS on solminut kauden 2020 kattavan jatkosopimuksen laitapuolustaja Tatu Varmasen kanssa. 21-vuotias Varmanen pelasi viime kaudella TPS:ssä yhteensä 18 Jalkapallon Ykkösen ottelua sekä loppusyksyn liigakarsintaottelut KPV:ta vastaan päälle.

Liigalisenssi kaikille Veikkausliigaseuroille

Suomen Palloliiton (SPL) liigalisenssikomitea käsitteli torstaina 5. joulukuuta Veikkausliigan liigalisenssejä kaudelle 2020.

Rasmus Tirronen mukana TPS:n kokoonpanossa keskiviikkona

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran kiekkomiehistön sairastuvalla on tapahtunut viikon aikana positiivista kehitystä. Maalivahti Rasmus Tirronen harjoitteli maanantaina normaalisti ja täysipainoisesti jääharjoituksessa. Tirronen on mukana keskiviikon otteluun nimettävässä kokoonpanossa.

Åboraakkeli: Raipe on outo valinta

Raimo Helminen.

Moni hieraisi viime viikolla silmiään, kun TPS tiedotti kauden 2020–21 päävalmentajastaan. Raimo Helminen oli sellainen kani hatusta, jota Turussa ei osattu odottaa.

Turun Voimamiesten Mattias Poutanen paini hopealle Ilmajoella

Mattias Poutanen.

Ilmajoella painittiin lauantaina kansainvälinen kreikkalais-roomalaisen painin UWW Arvo Haavisto -turnaus. Turun Voimamiesten Mattias Poutanen sijoittui 60 kilon sarjassa hopealle.

Jälkipeli: Liikuntahallien parketeilla pelit käyvät vähiin

Kupittaan palloiluhallissa TPS Salibandyn pelatessa otteluaan parketin päälle asennettaan erillinen liigamatto. Sitä ennen pitää poistaa parketin päälle asennettu harjoitusmatto.

Tuskin moni edes aavisti vuosia sitten, että nykyään suurin osa Veikkausliigan peleistä pelataan keinonurmella. Enää hyvin harvoin Suomessa perustetaan luonnonnurmella katettuja jalkapallokenttiä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.