Uudet henkilönsuojainsäädökset tuovat muutoksia yritysten velvollisuuksiin

EU:n henkilönsuojainasetus tuo valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille uusia velvoitteita. Velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuote- ja jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista.

Asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti markkinavalvonnasta ja talouden toimijoiden velvollisuuksista. Uudistuksia on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja asiakirjavaatimuksiin sekä vähäisiltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Asetusta sovelletaan sekä kuluttajakäyttöön että ammattikäyttöön tarkoitettuihin henkilönsuojaimiin.

Henkilönsuojainasetuksen soveltaminen alkaa 21. huhtikuuta ja samalla kumotaan henkilönsuojaindirektiivi. Kansallisessa lainsäädännössä on nimetty markkinavalvontaviranomaiset sekä säädetty ohjeiden, tietojen ja merkintöjen kielestä ja seuraamuksista. Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta uudessa laissa kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Talouden toimijoilla tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden toimijoiden uudet vastuut ja velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuotetietojen, jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista muille talouden toimijoille ja viranomaiselle. Talouden toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien rooliensa mukaisesti vastuussa henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuudesta. Eri talouden toimijoiden velvollisuudet ovat kootusti taulukossa.

Valmistaja vastaa siitä, että henkilönsuojain on suunniteltu ja valmistettu vaatimusten mukaisesti. Valmistaja huolehtii myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Lisäksi valmistaja laatii henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat. Henkilönsuojaimen valmistajan pitää ilmoittaa nimensä ja osoitteensa suojaimessa. Jos tietojen ilmoittaminen henkilönsuojaimessa ei ole mahdollista, tiedot voi antaa suojaimen pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistaja laatii EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee toimittaa henkilönsuojaimen mukana jäsenvaltion vaatimilla kielillä, tai vaihtoehtoisesti käyttöohjeessa voidaan antaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot sekä internet-osoite, josta vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on Suomessa oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Valmistajan velvollisuudet koskevat myös maahantuojaa ja jakelijaa, joka tuo henkilönsuojaimen myyntiin omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään. Tällöin maahantuojan tai jakelijan pitää hakea henkilönsuojaimelle rinnakkainen EU-tyyppitarkastustodistus yhdessä alkuperäisen valmistajan kanssa.

Maahantuojien ja jakelijoiden vastuulla on varmistua, että henkilönsuojain on vaatimusten mukainen. Uuden asetuksen myötä EU:n ulkopuolella valmistetussa tuotteessa pitää olla myös maahantuojan nimi ja osoite.

Maahantuojien pitää ennen henkilönsuojaimen markkinoille saattamista varmistaa, että valmistaja on suorittanut kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja laatinut tekniset asiakirjat.

Maahantuojan ja jakelijan tulee varmistaa, että henkilönsuojaimeen on kiinnitetty CE-merkintä, henkilönsuojaimen mukana on suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai käyttöohjeessa internet-osoite, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla ja että henkilönsuojaimessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero sekä valmistajan ja maahantuojan nimi ja osoite. Tarvittaessa tiedot voi antaa pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Asiakirjojen säilyttämisajat muuttuvat. Kaikkien toimijoiden on pystyttävä esittämään kymmenen vuoden ajan tiedot siitä, mitkä yritykset ovat toimittaneet niille suojaimia ja mille yrityksille he itse ovat toimittaneet suojaimia. Henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on säilytettävä kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun suojain on saatettu markkinoille. Tämä helpottaa markkinavalvontaviranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä tilanteissa, joissa markkinoilla oleva henkilönsuojain aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.

EU:n henkilönsuojainasetuksen mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 21. huhtikuuta alkaen. Henkilönsuojaindirektiivin mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 20.4.2019 saakka.

Henkilönsuojainten, jotka on valmistettu direktiivin mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille eli asetettu saataville ensimmäistä kertaa unionin markkinoilla ennen 21.4.2019, myynti on edelleen sallittua, ellei suojain vanhene tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.

Jokaisen yksittäisen markkinoille saatettavan henkilönsuojaimen on 21.4.2019 alkaen täytettävä EU:n henkilönsuojainasetuksen vaatimukset. Poikkeuksena on tyyppitarkastustodistus, johon liittyviä asioita on tarkemmin selvitetty alempana.

Valmistajan on päivitettävä tekninen tiedosto, käyttöohjeet ja merkinnät sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset ja laadunvarmistukseen liittyvät hyväksymispäätökset ovat voimassa 21.4.2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä. Tyyppitarkastustodistus on uusittava ennen 21.4.2019, jos yksi tai useampi olennainen vaatimus on muuttunut, jolloin vaaditaan korkeampi suojaustaso kuin direktiivissä. Muutos käyttöohjeen sisällössä ei ole merkittävä muutos eikä edellytä tyyppitarkastustodistuksen uusimista.

Tyyppitarkastustodistus on uusittava myös ennen 21.4.2019, jos henkilönsuojaimen mallia ja/tai valmistusta on muutettu tai jos tekniikan taso on muuttunut, kuten yhdenmukaistetun standardin on korvannut uusi standardiversio, jossa on merkittäviä muutoksia aiemmassa standardissa esitettyyn tekniikan tai turvallisuustasoon nähden.

Asetuksen mukainen EU-tyyppitarkastustodistus on voimassa enintään viisi vuotta.

Markkinavalvontaviranomaisia Suomessa ovat työsuojeluviranomaiset, eli sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, jotka valvovat ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Erityisesti kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta säädösmuutokset vahvistavat viranomaisen keinoja puuttua asiaan, jos henkilönsuojain ei täytä säädettyjä vaatimuksia, kuten tyyppitarkastustodistus puuttuu, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu tai sitä ei ole oikein laadittu tai teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Ulkovalaistuksen saneeraustyö haittaa liikennettä Vaasantiellä

Ulkovalaistuksen saneerausurakka saattaa kaventaa ajokaistaa ja kaventaa kevyenliikenteenväylää Iso-Heikkilän liikenneympyrästä Vaasantielle ja jatkuu Ruissalontietä aina Pansiontielle asti sekä osin Akselintietä. Työskentely tapahtuu pääasiassa kevyenliikenteenväylillä.

Alkoholia enintään 5,5 prosenttia sisältävien juomien verkkokauppa aiotaan sallia

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt eduskunnan tahdon mukaisesti alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin eli erityisesti verkkokaupan säännösten selkiyttämistä. Työryhmä ehdottaa yksimielisessä esityksessään uuteen alkoholilakiin säännöksiä alkoholijuomien etämyynnin rajoittamisesta ja etämyyntiin liittyvien keskeisten käsitteiden määritelmistä. Samalla selvitettiin alkoholijuomien etämyynnin valvontaa sekä keinoja, joilla rajat ylittävän alkoholikaupan valmisteverot saataisiin nykyistä paremmin maksettua Suomeen.

Suomalainen saa liian vähän kuitua ruokavaliostaan

Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista kärsii ajoittain ikävistä vatsaoireista kuten ummetuksesta, ripulista, turvotuksesta ja vatsakivuista. Taustalla saattaa olla toiminnallisiin vatsavaivoihin luettava ärtyvän suolen oireyhtymä, mutta usein vaivaan löytyy syy ruokavaliosta ja elämäntavoista. Istumatyötä tekevillä liikkumattomuus ja epäsäännöllinen ruokailu altistavat vatsaoireille.

Työttömyysaste laskee edelleen Turussa nopeasti

Työttömyyden nopea laskutrendi jatkuu Turussa ja Turun seutukunnassa. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Turussa edellisvuoden maaliskuusta viisitoista prosenttia.

Auralaiskuski suistui Turuntieltä ojaan

Auralainen 1940-luvulla syntynyt mies kuljetti e perjantaina noin kello 13 henkilöautoa Turuntietä pitkin kohti Auraa, kun hän tuntemattomasta syystä menetti henkilöauton hallinnan ja suistui vastaantulevien kaistan yli ojaan.

Viron ykköskuorot Turun tuomiokirkossa perjantaina

Viron satavuotisjuhlavuoden kunniaksi Turun tuomiokirkossa voi kuulla kuorokonsertin perjantaina klo 17. Tuomiokirkossa konsertoi perjantaina 27. huhtikuuta kello 17 peräti 170 laulajaa seitsemästä virolaisesta huippukuorosta.

Sairaanhoitajan muistot avaavat näkökulman jääkäriliikkeeseen, Lotta Svärd -järjestöön ja suomalaiseen SS-pataljoonaan

Elina Virtanen.

Turun yliopistossa väittelevä Elina Virtanen tarkastelee tutkimuksessaan jääkärien sairaanhoitajana toimineen Ruth Munckin (1886–1976) muistoja ja tulkintoja elämänsä kulusta. Henkilöhistoriallisten muistojen kautta Virtanen käsittelee yksilön historiallisen muistin rakentumista ja Suomen historiakulttuurisia muutoksia 1920-luvulta 1970-luvulle.

Urheilu

Ura haluaa houkutella nuoria lupauksia Kaarinaan

Kaarinan Ura nousi ensi kaudeksi Korisliigaan voittamalla 1. divisioona A:n. Ensi kaudella joukkue on haastaja, mutta päävalmentaja Kristian Palotie sanoo, ettei Kaarinassa lähdetä Korisliigaan rämpimään.

Kun Kristian Palotie keväällä 2017 allekirjoitti Ura Basketin kanssa päävalmentajasopimuksen puhuttiin Korisliigaan noususta maltillisella aikataululla. Nousu oli tavoitteena muutaman vuoden päästä. Kävi kuitenkin niin, että Kaarinassa juhlittiin nousua jo tänä keväänä. kun miesten 1. divisioona A:n loppuotteluissa HBA Märsky kaatui otteluvoitoin 3–1.

Jälkipeli: FBC Loiston kuusinkertaiset Suomen mestarit

Näillä FBC Loiston tytöillä on taskussaan jo kuusi salibandyn Suomen mestaruutta. Nea Keihäs (vas.), Ulla Valtola ja Iida Mettälä aloittivat salibandyn harrastamisen jo alakouluikäisinä. Kolmikon urheilulliset tavoitteet ovat korkealla aina maajoukkue-edustusta myöten.

Kuusi Suomen mestaruutta, hei! Lätkävalmentaja Hannu Jortikan meriittilista on komea, ja niin on myös FBC Loiston kolmen salibandyä pelaavan tytön saavutukset. Oletettavasti Nea Keihään , Ulla Valtolan ja Iida Mettälän mestaruuslista vielä pitenee.

Täysosuma
Pahus. Ei se ollutkaan kultakala.
Pahus. Ei se ollutkaan kultakala.
Kesä näköjään tulee jo toden teolla.
Kesä näköjään tulee jo toden teolla.
Iskä, siellä oli jäätävä krokotiili!
Iskä, siellä oli jäätävä krokotiili!
Alkaa riittää jo tämä Siperian sormen osoittelu.
Alkaa riittää jo tämä Siperian sormen osoittelu.
Rakkaus ei höyheniin katso.
Rakkaus ei höyheniin katso.
Jos ei oo varaa kauppakassiin, niin edes ostoskärryyn.
Jos ei oo varaa kauppakassiin, niin edes ostoskärryyn.
En tiedä mikä se oli, mutta Mordorin suuntaan se paineli.
En tiedä mikä se oli, mutta Mordorin suuntaan se paineli.